Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 23- 2021. 08. 02

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről

2021.02.23.

Kétpó Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat -beleértve költségvetési intézményeit-2021. évi költségvetésének

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT 382.980.345

KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT 382.980.345 állapítja meg forintban, melyből

Működési célú bevételek 119.592.366

Működési célú kiadások 169.599.761

Működési költségvetés egyenlege -50.007.395

Felhalmozási célú bevételek 2.800.000

Felhalmozási célú kiadások 212.452.289

Felhalmozás költségvetés egyenlege -209.652.289

Költségvetési bevételek összesen 122.392.366

Költségvetési kiadások összesen 382.062.050

Költségvetés egyenlege -259.669.684

Finanszírozási bevételek 260.587.979

Működési célú hitelfelvétel (forráshiány)

Felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)

Finanszírozási kiadások 918.295

Működési célú finanszírozási kiadás

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 259.669.684

(2) Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlegét a rendelet 1.1 melléklet tartalmazza.

(3) Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak mérlegét kötelező feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.2. melléklete részletezik.

(4) Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a működési célú és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlegét a rendelet 2.1. és a 2.2. mellékletek részletezik.

(5) A Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi Beruházási és felújítási kiadások előirányzatait feladatonként a rendelet 4. melléklete részletezi.

(2) A Kétpó Község Önkormányzatának 2021. évi kiemelt támogatásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(3) Kétpó Község Önkormányzata által 2021. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi.

(5) A Kétpó Község Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) Kétpó Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete, a bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet 9.1 és 9.2. melléklete részletezi.

(7) Az Arany János Általános Művelődési Központ 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai a rendelet 10. melléklete, a bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet 10.1. és 10.2 melléklet részletezi.

(8) Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) A Kétpó Község Önkormányzata által 2021. évben adott közvetett támogatások a rendelet 12. melléklete részletezi.

(10) Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.

(12) A Képviselő-testület a tartalék összegét 22.271.390,- Ft-ban határozza meg. Kétpó Község Önkormányzatának 2021. évi általános és céltartalék előirányzatát a rendelet 14. melléklete tartalmazza

(13) Az általános és céltartalék felhasználását esetenkénti 1 millió Ft-ig a polgármester engedélyezi, melyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja. Az 1 millió Ft feletti felhasználásra csak a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.

(14) Kétpó Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(15) Kétpó Község Önkormányzata által megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig a 16. melléklet tartalmazza.

(16) Kétpó Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 17. melléklete részletezi.

(17) Kétpó Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rendelet 18. melléklete részletezi.

(18) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát a 2021. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is.

(19) Az intézményi maradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.

- A Képviselő-testület a 2020. évi gazdálkodás intézményi maradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

4. § A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

a) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmény maradványának elszámolását a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási és adóügyi osztály vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható szabad maradvány terhére kötelezettség nem vállalható.

b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.

c) Fedezet hiányában vállalt, pénzügyi ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet.

d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

(3) A Képviselő-testület a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre. Az előirányzatok polgármester általi átcsoportosítása nem lépheti túl a 2. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszeget. kivéve, ha az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségesség váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

(4) A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § (1) A Képviselő-testület a 2021. költségvetési évben az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.

(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmény köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezető kiemelt feladata és felelőssége. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után

(4) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

7. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ban foglaltak szerint Kétpó Község Önkormányzata biztosítja az Arany János Általános Művelődési Központban ellátottak, a nevelési-oktatási intézményben tanulók számára – az érintett nevelési-oktatási intézmény által közölt adatok alapján - az étkeztetést.

(2) Kétpó Község Önkormányzata a gyermek és tanulók részére nyújtott élelmezési szolgáltatást a BKTT SZSZK útján biztosítja.

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ban meghatározottak részére Kétpó Község Önkormányzata – figyelemmel a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra – a ”BUR-ULL” útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.

8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmény részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2021.12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2021.12.31. napján visszautalni.

(2) A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése értelmében a cafetéria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal esetében ennek mértéke a mindenkori illetményalap ötszöröse, vagyis bruttó évi 193 250 Ft/fő/teljes munkaidő.

(3) A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az Intézmény ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrén keresztül gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. Átmeneti és vegyes rendelkezések

10. § (1) A Képviselő-testület – a 2020. évi XC törvény 61. § (1) bekezdés alapján – valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2021. évben 38 650,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a nyilvántartott és több eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírásának eseteit és engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:

a) Az államháztartásról szól 2011.évi CXCV. tv (továbbiakban:Áht.) 97. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat és szervei követeléseiről lemondani csak az alábbi esetben lehet:

aa) végelszámolási és felszámolási eljárás keretében,

ab) jogutód nélküli megszűnés esetén,

ac) intézmények átszervezése, összevonása esetén,

ad) feladatátadáshoz kapcsolódóan.

b) A követelés leírását:

ba) 2.000 e Ft-ig a polgármester

bb) 2 000 eFt felett a képviselő-testület

engedélyezi.

(3) Az értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók. Az értékhatár meghatározásánál az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 72. § alapján a kis összegű követelés értékhatára 100.000 Ft.

(4) A Képviselő-testület által rendelet alapján elfogadott 2021. évi elemi költségvetést az Önkormányzat és Intézményeik vonatkozásában 2021. március 16-ig kell a Magyar Államkincstár részére benyújtani.

(5) Az év közbeni gazdasági változások önkormányzatra gyakorolt hatásának fedezetét az ebben a rendeletben elfogadott költségvetési előirányzatok terhére – esetenként megtakarításokkal –illetőleg a költségvetési tartalék terhére kell biztosítani.

(6) A polgármester saját hatáskörében rendeli el a köztemetést. A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi támogatásokat:

a) gyógyszertámogatás

b) temetési támogatás

c) rendkívüli települési támogatás

(7) A Képviselő-testület dönt a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatról.

(8) Az Intézmény az általa ellátott közfeladat hatékonyságát javító intézkedésekkel a gazdaságosság,takarékosság célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2021. január 1-jétől a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.

(10)E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2021. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Az Áht. 25. § (3) – (4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek.

(2) E rendelet a kihirdetése napját követően lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.