Szabadkígyós Község Önkormányzat 2/2021.(I.29.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 2/2021.(I.29.) önkormányzati rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2/2021.(I.29.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 2/2021.(I.29.) önkormányzati rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról

2022.09.01.

Szabadkígyós Község Önkormányzat Polgármestere a Szabadkígyós Község Önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (továbbiakban Gyvt.) 151. § (2) és (2/a) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy a Gyvt-ben meghatározott önkormányzati hatáskörbe utalt gyermekvédelmi feladatokat szabályozza.

2. § A képviselő-testület hatáskörébe utalt támogatásokról a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

3. § (1) Az önkormányzat által nyújtott személyes gondoskodás formái:

1. Napköziotthonos óvoda

2. Általános iskolai napközi

3. Intézményi étkeztetés

4. Bölcsőde

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosításáról az intézmény vezetője dönt.

Gyermekjóléti szolgáltatás

4. § A képviselőtestület a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként biztosítja.

Gyermekek napközbeni ellátása

5. § A Képviselőtestület a Gyvt. 41. §-ában meghatározott gyermekek napközbeni ellátását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatálya alá tartozó óvodában és iskolai napköziben biztosítja.

Bölcsőde

6. § (1a) Az ellátás igénybe vétele az alábbiak szerint történik

(1) Az ellátás igénybevétele kérelem alapján (kivételesen – jogszabályban meghatározott esetekben - hatósági rendelkezés, vagy együttműködési nyilatkozat alapján) történik. A kérelmet a kérelmező az intézmény vezetőjéhez nyújtja be.

(2) Az intézmény vezetője a kérelem elbírálásáról a kérelmező személyi és életkörülményeinek vizsgálata alapján dönt. A személyi és életkörülmények vizsgálatakor tekintettel kell lenni különösen a családban élő személyek számára, azok egészségi állapotára, a család jövedelmi és vagyoni viszonyaira.

(3) Jogszabály alapján hozott hatósági határozat előírhatja, hogy az ellátást az ellátottnak akkor is igénybe kell vennie, ha azt nem igényli.

(4) Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével – külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően - megállapodást köt, amely tartalmazza:

a) az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan),

b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét,

c) térítési díjfizetési kötelezettség esetén a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,

d) az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat,

e) panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálásának módját.

(5) Megállapított jogosultság esetén kérelmező 15 napon belül köteles családi és jövedelmi viszonyaiban minden olyan változást az intézményvezető felé írásban bejelenteni, ami az ellátási jogosultságot, valamint a térítési díj mértékét érinti. Családi és jövedelmi viszonyok változása különösen: jövedelmi helyzet-, család létszámának-, lakcím megváltozása, tanulói jogviszony megszűnése, gyermek nagykorúvá válása.

(6) Amennyiben kérelmező bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, valamint az ellátást jogosulatlanul igénybe veszi, akkor a térítési díj különbözetet legfeljebb hat havi különbözet összeg erejéig megfizetni köteles.

(7) A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja.

(8) A bölcsődébe történő felvétel az indokoltság sorrendjében történik.

(9) A felvételnél előnyt élveznek a Gyvt. 42/A. § túl azon gyermekek akiknek szüleinek, törvényes képviselőinek a napközbeni ellátás igénylése – igazoltan – munkába állásuk miatt szükséges, illetve szociális körülményeik indokolják.

7. § (1a) Az ellátás megszűnésének esetei

(1) A Gyvt. 37/A. §-ban foglaltakon túl a személyes gondoskodást nyújtó alapellátás az ellátott tekintetében megszűnik, ha:

a) azt jogszabály előírja

b) szabadkígyósi lakóhelye, vagy tartózkodási helye megszűnik

c) az ellátást egybefüggően 30 napon keresztül bejelentés nélkül (igazolatlanul) nem veszi igénybe

d) térítési díj fizetési kötelezettség esetén a díjhátralék a 60 napot meghaladja.

Gyermekek átmeneti gondozása

8. § A Gyvt 94. § (2) bekezdésében meghatározott gyermekek átmeneti gondozását a Képviselőtestület a Békés Megyei Önkormányzattal kötött ellátási szerződés útján biztosítja.

Eljárási szabályok

9. § (1) Az önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások igénylésénél és felülvizsgálatánál a munkáltató (folyósító szerv) által kiállított jövedelemigazolást kell figyelembe venni.

(2) A jövedelemszámításnál irányadó időszak – ha törvény máskép nem rendelkezik – a havonta rendszeresen mérhető jövedelemnél az igazolás kiállítását megelőző három hónap, egyéb jövedelmeknél pedig hat hónap.

10. § Az ellátást nyújtó intézmény köteles havonta a fenntartóval közölni a térítési díjhátralékosok névsorát valamint a hátralék összegét.

Térítési díj

11. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés nettó intézményi térítési díja (Ft/adag)

1. 1 óvodai napközi otthon
a) tízórai 76 Ft
b) ebéd 270 Ft
c) uzsonna 76 Ft
a. összesen: 422 Ft
1. 2 általános iskola napközi
a) tízórai 100 Ft
b) ebéd 322 Ft
c) uzsonna 100 Ft
b. összesen: 522 Ft
1. 3 bölcsődei napközi otthon
a) reggeli+tízórai 76 Ft
b) ebéd 270 Ft
c) uzsonna 76 Ft
c. összesen: 422 Ft
d.) A bölcsődei gondozás személyi térítési díja 0,- Ft
(2) A képviselőtestület a Gyvt 148. § (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményeken túlmenően további kedvezményt nem állapít meg.

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2021. február 1. napján lép hatályba.

Átmeneti rendelkezés

13. § E rendelet 11. § (1) bekezdésében szereplő térítési díjakat 2021. január 1-től kell alkalmazni.

14. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Szabadkígyós Község Önkormányzatának a gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szóló 21/2004.(X.26.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

1

A 11. § (1) bekezdés 1. pontja a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 11. § (1) bekezdés 1. pontja a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 11. § (1) bekezdés 1. pontja a Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.