Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének

Hatályos: 2022. 05. 27

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének

2022.05.27.

2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Csákány község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §1 (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetése kiadási főösszegét 96 383 839,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) Működési célú kiadások: 66.951.551,- Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások 20.965.448,- Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok 2.483.719,- Ft

ac) dologi és egyéb folyó kiadások 31.240.530- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.278.031,- Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 5.516.810,- Ft

af) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 1.467.013,- Ft

b) Felhalmozási célú kiadások: 29.432.288,- Ft, ebből:

ba) beruházások 1.247.894.- Ft

bb) felújítások 28.184.394,-Ft

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetése bevételi főösszegét 96 383 839,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

c) Működési célú bevételek 66.951.551,-Ft, ebből:

ca) önkormányzatok működési támogatásai 51.187.876,- Ft

cb) közhatalmi bevételek 2.987.794,- Ft

cc) működési bevételek 3.381.463,- Ft

cd) működési célú átvett pénzeszköz 332.000,- Ft

ce) előző évi maradvány igénybevétele 7.655.474,- Ft

cf) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.406.944,-Ft

d) Felhalmozási célú bevételek: 29.432.288,-Ft, ebből:

da) Felhalmozási célú támogatások 28.015.933,- Ft

db) Előző évi maradvány igénybevétele 1.416.355,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Németh Endre Dr. Babina Bernadett
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2021. február 16. napján kihirdetésre került.
Csákány, 2021. február 16.
Dr. Babina Bernadett
jegyző

1. melléklet

2021. költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

17 483 676

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

427 059

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

40 000

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

300 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

18 250 735

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 012 200

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

500 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

600 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

3 112 200

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

21 362 935

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 311 255

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 500 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

5 600 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

800 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

30 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

830 000

28

Közüzemi díjak

K331

2 500 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

1 500 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

700 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 000 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 000 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

7 200 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 616 541

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

3 716 541

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

17 346 541

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 988 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

6 988 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

1 970 000

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

1 970 000

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 712 026

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

67

Kamattámogatások

K510

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

200 000

70

Tartalékok

K513

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

5 882 026

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

500 000

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 000 000

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

900 000

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

4 400 000

80

Ingatlanok felújítása

K71

3 000 000

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

800 000

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

3 800 000

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

91

Lakástámogatás

K87

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

63 090 757

2. melléklet

2021. költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

22 190 019

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

B1131

12 064 240

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

151 050

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

36 675 309

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

14 791 740

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

51 467 049

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

700 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 000 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

1 000 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

1 710 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

312 000

38

Ellátási díjak

B405

1 000 000

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

20

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

20

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

1 000 000

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

2 312 020

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

55 489 069

3. melléklet

2021 finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1467013

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

1 467 013

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

1 467 013

4. melléklet

2021. finaszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

9 068 701

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

9 068 701

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

9 068 701

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

9 068 701

5. melléklet

Az Önkormányzat 2021.évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Önkormányzat

20

14

6

Közfoglalkoztatás

13

13

0

Falugondnok

1

1

0

Egyéb foglalkoztatott

1

0

1

Választott tisztségviselők

5

0

5

Létszám összesen:

20

14

6

6. melléklet

Az Önkormányzat 2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

192 668

192 668

192 668

192 670

192 668

192 668

192 670

192 668

192 668

192 668

192 668

192 668

2 312 020

2.Közhatalmi bevételek

142 500

142 500

142 500

142 500

142 500

142 500

142 500

142 500

142 500

142 500

142 500

142 500

1 710 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

3 056 275

3 056 275

3 056 275

3 056 275

3 056 275

3 056 275

3 056 275

3 056 275

3 056 275

3 056 275

3 056 284

3 056 275

36 675 309

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

1 232 645

1 232 645

1 232 645

1 232 645

1 232 645

1 232 645

1 232 645

1 232 645

1 232 645

1 232 645

1 232 645

1 232 645

14 791 740

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

9 068 701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 068 701

9.Bevételek (1-8):

#######

4 624 088

4 624 088

4 624 090

4 624 088

4 624 088

4 624 090

4 624 088

4 624 088

4 624 088

4 624 097

4 624 088

64 557 770

Kiadások

10.Működési kiadások

4 574 229

4 574 229

4 574 229

4 574 229

4 574 229

4 574 229

4 574 229

4 574 229

4 574 229

4 574 229

4 574 229

4 574 238

54 890 757

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

3 800 000

0

0

0

0

0

0

3 800 000

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 400 000

0

4 400 000

13.Finanszírozási kiadások

1 467 013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 467 013

14.Kiadások (10-13):

6 041 242

4 574 229

4 574 229

4 574 229

4 574 229

8 374 229

4 574 229

4 574 229

4 574 229

4 574 229

8 974 229

4 574 238

64 557 770

1

A 3. § a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A „94.548.826, - Ft bevétellel, és 94.548.826, - Ft kiadással állapítja meg.” alcím címe a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A szöveg a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A szöveg a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A szöveg a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A szöveg a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A szöveg a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A szöveg a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A szöveg a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A szöveg a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A szöveg a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A szöveg a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

13

A szöveg a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A szöveg a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

15

A szöveg a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

16

A szöveg a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

17

A szöveg a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

18

A szöveg a Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.