Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 04

Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről

2022.02.04.

Szőkedencs Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021.évi költségvetését 75.656.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 75.656.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 F állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevétel 65.962.000 Ft-ban, ebből: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 212.543.832 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0Ft-ban. A működési célú kiadásokat 50.724.000 Ft-ban, ebből kötelező feladathoz kapcsolódó 50.724.000 Ft-ban, ezen belül: a személyi juttatások kiadásait 18.987.000 Ft-ban, a munkaadót terhelő juttatásokat 2.747.000 Ft-ban, a dologi kiadásokat 19.007.770 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásait 1.000.000 Ft-ban, egyébműködési célú kiadásokat 3.993.000 Ft-ban, az általános tartalékot 4.347.000 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 442.230 Ft-ban. Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat 0 Ft-ban, A felhalmozási célú bevételt 9.694.000 Ft-ban, ebből: egyéb felhalmozási célú bevételek összegét 7.694.000 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban. A felhalmozási célú kiadást 24.932.000 Ft-ban, ebből: intézményi beruházások összegét 7.857.000 Ft-ban, felújtások összegét 17.075.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület összesen 21.543.832 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 21.543.832 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben,

(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.347.000 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

Közvetetett támogatások

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

9. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 14. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

II. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet 2.mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 10.000 e Ft értékhatárig

b) általános tartalékkal való rendelkezés joga 1.000 e Ft értékhatárig

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

12. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Önkormányzati biztos kirendelése

15. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

16. § E rendelet 2021. február 26-án lép hatályba. A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 2/2021.(II.25.)polgármesteri döntésével elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

---

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei


Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalik jogalkotó és általásno igazgatási tevékenysége

Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

Köztemető-fenntartás, működtetés

Közvilágítás

Háziorvosi alapellátás

Közművelődés

Könyvtári szolgáltatás

Közfoglalkoztatás

Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása

Zöldterület-kezelés

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Gyermekétkeztetés

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

---

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei


Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalik jogalkotó és általásno igazgatási tevékenysége

Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

Köztemető-fenntartás, működtetés

Közvilágítás

Háziorvosi alapellátás

Közművelődés

Könyvtári szolgáltatás

Közfoglalkoztatás

Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása

Zöldterület-kezelés

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Gyermekétkeztetés

2. melléklet3

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány
Adatok forintban!

Működési cél

összeg

Költségvetési maradvány

21 543 832

Működési cél összesen

21 543 832

Felhalmozási cél

összeg

Költségvetési maradvány

Felhalmozási cél összesen

0

Mindösszesen

21 543 832

3. melléklet4

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Adatok forintban!

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

42 892 168

43 850 216

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 840 745

27 996 931

Önkormányzatok működési támogatásai

11 090 745

11 246 931

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 785 745

8 817 305

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

35 000

159 626

Elszámolásból származó bevételek

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 750 000

16 750 000

2. Közhatalmi bevételek

12 702 000

12 912 000

Vagyoni típusú adók

1 700 000

1 875 000

Értékesítési és forgalmi adók

11 000 000

11 000 000

Gépjárműadók

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000

37 000

3. Működési bevételek

2 349 423

2 941 285

Készletértékesítés ellenértéke

1 200 000

1 200 000

Szolgáltatások ellenértéke

560 000

560 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

170 000

170 000

Tulajdonosi bevételek

324 000

554 000

Ellátási díjak

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

0

363 000

Kamatbevételek

0

0

Egyéb működési bevételek

95 423

94 285

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)

8 684 000

9 694 000

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 184 000

7 694 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 184 000

7 694 000

7. Felhalmozási bevételek

1 500 000

2 000 000

Immateriális javak értékesítése

0

0

Ingatlanok értékesítése

1 500 000

2 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

Kamatbevételek

0

0

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
kívülről

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

51 576 168

53 544 216

9. Maradvány igénybevétele

21 543 832

21 543 832

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21 543 832

21 543 832

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

10. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

567 952

11. Lekötött bankbetét megszüntetése

0

0

12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12)

21 543 832

22 111 784

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)

73 120 000

75 656 000

4. melléklet5

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai
Adatok forintban!

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

48 874 770

50 281 770

Kötelező feladatok

48 874 770

50 281 770

Személyi jellegű kiadások

19 141 000

18 987 000

Munkaadót terhelő járulékok

2 267 000

2 747 000

Dologi jellegű kiadások

17 463 770

19 207 770

Ellátottak pénzbeli jutattásai

1 000 000

1 000 000

Egyéb működéi célú támogatások

9 003 000

8 340 000

Önként vállalt feladatok

0

0

Személyi jellegű kiadások

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

Dologi jellegű kiadások

0

0

Ellátottak pénzbeli jutattásai

0

0

Egyéb működéi célú támogatások

0

0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

23 803 000

24 932 000

Kötelező feladatok

23 803 000

24 932 000

Beruházás

6 077 000

7 857 000

Felújítás

16 706 000

17 075 000

Felhalmozási célú támogasok ÁHT-n belülre

1 020 000

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása
ÁHT-n kívülre

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

Beruházás

0

0

Felújítás

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)

72 677 770

75 213 770

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

442 230

442 230

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

442 230

442 230

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

73 120 000

75 656 000

5. melléklet6

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásai feladatonként
Adatok forintban!

feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Asztal+pad Dózsa u. 16.

1 470 000

1 470 000

Eszköz beszerzés közfoglalkoztatás

4 416 000

4 416 000

TF 325 kapálógép

0

210 000

Sthil FS460 C-EM benzinmotoros kasza 2db

0

660 000

MS261 motorfűrész

0

250 000

Economy sártor 6*12m

0

510 000

Konyhapult közösségi tér

0

150 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

191 000

191 000

Összesen

6 077 000

7 857 000

6. melléklet7

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásai feladatonként
Adatok forintban!

feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Dózsa u. 16. épület fellújítás

14 268 000

16 433 000

Hivatal felújítás

2 438 000

642 000

Összesen

16 706 000

17 075 000

7. melléklet8

Lakosságnak juttatott támogatások
Adatok forintban!

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Bursa

70000

70000

2

Települési támogatás

1000000

1000000

3

Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított természetbeni ellátás

0

0

4

Szociális rászorultsági ellátás mindösszesen

1070000

1070000

8. melléklet9

Létszám-előirányzat
Adatok főben!Költségvetési szerv

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Közalkalmazot t

Választott tisztségviselő

MT. hatálya alá tartozó


Összesen

Közalkalmazot t

Választott tisztségviselő

MT. hatálya alá tartozó


Összesen

Önkormányzat

0

5

11

16

0

5

11

16

Összesen

0

5

11

16

0

5

11

16

9. melléklet10

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Adatok főben!

Átlaglétszám

10 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra

10 fő

10 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra

Összesen

10

10. melléklet11

Szőkedencs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
Adatok foritnban!

Sor-szá m


MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei


ÖSSZESEN

2022.

2023.

2024.

1

Helyi adók

11 000 000

1 000 000

10 000 000

22 000 000

2

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

-

3

Díjak, pótlékok, bírságok

-


4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel


-

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó
bevételek

0

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

Saját bevételek (1+… .+7)

11 000 000

1 000 000

10 000 000

22 000 000

9

Saját bevételek (8. sor) 50%-a

5 500 000

500 000

5 000 000

11 000 000

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési
kötelezettség (11+…..+18)

-

-

-

-

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

-

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

14

Váltó kibocsátás

0

15

Pénzügyi lízing

0

16

Visszavásárlási kötelezettség

0

17

Fedezeti betét

0

18

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27)


0


0


0


0

20

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

21

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

23

Adott váltó

0

24

Pénzügyi lízing

0

25

Visszavásárlási kötelezettség

0

26

Fedezeti betét

0

27

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

28

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

-

-

-

-

29

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-
28)

5 500 000

500 000

5 000 000

11 000 000

11. melléklet12

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban!

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

42 892 168

43 850 216

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 840 745

27 996 931

Közhatalmi bevételek

12 702 000

12 912 000

Működési bevételek

2 349 423

2 941 285

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási célú

8 684 000

9 694 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 184 000

7 694 000

Felhalmozási célú bevételek

1 500 000

2 000 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

51 576 168

53 544 216

Maradvány igénybevétele

21 543 832

21 543 832

I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21 543 832

21 543 832

II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

567 952

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

21 543 832

22 111 784

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

73 120 000

75 656 000

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

48 874 770

50 281 770

Személyi jellegű kiadások

19 141 000

18 987 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 267 000

2 747 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

17 463 770

19 207 770

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

Egyéb működési célú kiadások

9 003 000

8 340 000

Felhalmozási célú

23 803 000

24 932 000

Beruházások

6 077 000

7 857 000

Felújítások

16 706 000

17 075 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 020 000

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

72 677 770

75 213 770

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

442 230

442 230

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

442 230

442 230

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

73 120 000

75 656 000

12. melléklet13

Szőkedencs Község Önkormányzat 2021. évi tartalékai
Adatok forintban!

Feladat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Az átcsoportosítás
jogát gyakorolja

1

Általános tartalék4 810 0004 347 000Képviselő-testület

2

Általános tartalék

3

Általános tartalék összesen

4 810 000

4 347 000

4

5

Céltartalék összesen

6

Tartalékok összesen

4 810 000

4 347 000

13. melléklet14

Közvetett támogatások
Adatok forintban!

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Magánszemélyek kommunális adója

2

15/2010.(XII.9.)ör. 7.§.alapján

0

0

3

Gépjárműadó mentesség

4

1991. LXXXII. tv. 5.§. a) pontja alapján

0

0

5

1991. LXXXII. tv. 5.§. b) pontja alapján

0

0

6

1991, LXXXII, tv. 5.§. e)pontján

0

0

14. melléklet15

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
Adatok forintban!

feladat megnevezése

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

Összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

tartozások fejlesztési célú

0

tartozások működési célú

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

A 3. § (1) bekezdése a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 7. § (2) bekezdése a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 11. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 12. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 13. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 14. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.