Edve Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 08- 2021. 06. 24

Edve Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Edve Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szól 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya:

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2021. évre a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi nettó költségvetését:

18 669 864 Ft

költségvetési bevétellel

46 850 093 Ft

költségvetési kiadással

28 180 229 Ft
659 048 Ft
ebből: 659 048 Ft

költségvetési hiánnyal –
finanszírozási kiadással
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

28 839 277 Ft

költségvetési és finanszírozási hiánnyal

ebből: 10 378 948 Ft
18 460 329 Ft

működési
felhalmozási

állapítja meg.

A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

8 046 583 Ft

Személyi juttatás

1 263 472 Ft

Munkaadókat terhelő járulék

11 608 674 Ft

Dologi jellegű kiadások

1 236 500 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

709 030 Ft

Egyéb működési célú kiadások

ebből:

294 340 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

414 690 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

14 154 829 Ft
5 319 672 Ft
557 660 Ft
ebből:
3 953 673 Ft
659 048 Ft

Beruházási kiadások
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
557 660 Ft pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Tartalék
Finanszírozási kiadások (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése)

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése, továbbá a felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében 18 460 329 Ft előző évi költségvetési maradvány, a működési hiány belső finanszírozásának érdekében pedig 10 378 948 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.

(3) 2021. év során hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 28 839 277 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 47 509 141 Ft-ban

b) bevételi főösszegét 47 509 141 Ft-ban

határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.

5. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. számú melléklete alapján határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2021. január 1-től 45.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az illetménykiegészítés mértékét 2021. január 1-től 2021. december 31-ig a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetén egyaránt az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.

6. § (1) Az önkormányzat létszámkeretét 1,25 főben állapítja meg, az 5. számú mellékletben részletezettek szerint.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben határozza meg.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá, de a fejlesztéseket (kivéve a pályázati kötelezettségeket) a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 8. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő, az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § (1) Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. Törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2021. évben nem tervez.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzatot megillető 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 12. sz. mellékletben került megállapításra.

14. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat a 2021. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet a 14. számú melléklet szerint tervezi.

16. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 15. számú melléklet tartalmazza.

17. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3 791 378 Ft-ban hagyja jóvá.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § Munkáltató a határozatlan idejű munkaviszonyban álló dolgozója részére maximum a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű illetményelőleget adhat legfeljebb 6 hónapos időtartamú munkabér levonási kötelezettség mellett.

19. § A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

20. § A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 5. napjáig kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

21. § (1) A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.

(2) Közfoglalkoztatott munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.

22. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200.000 Ft összeghatárt – a polgármesterre átruházza.

(3) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként – az első negyedév kivételével - a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(4) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

23. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

(2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületet az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

24. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2021. március 8-án lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

1. melléklet

1.mell. Edve mellékletek 2021.pdf

2. melléklet

2. melléklet

2.mell. Edve mellekletek 2021..pdf

3. melléklet

3. melléklet

3.mell. Edve mellekletek 2021..pdf

4. melléklet

4. melléklet

4.mell. Edve mellekletek 2021..pdf

5. melléklet

5. melléklet

5.mell. Edve mellekletek 2021..pdf

6. melléklet

6. melléklet

6.mell. Edve mellekletek 2021..pdf

7. melléklet

7. melléklet

7.mell. Edve mellekletek 2021..pdf

8. melléklet

8. melléklet

8.mell. Edve mellekletek 2021..pdf

9. melléklet

9. melléklet

9.mell. Edve mellekletek 2021..pdf

10. melléklet

10. melléklet

10.mell. Edve mellekletek 2021..pdf

11. melléklet

11. melléklet

11.mell. Edve mellekletek 2021..pdf

12. melléklet

12. melléklet

12.mell. Edve mellekletek 2021..pdf

13. melléklet

13. melléklet

13.mell. Edve mellekletek 2021..pdf

14. melléklet

14. melléklet

14.mell. Edve mellekletek 2021..pdf

15. melléklet

15. melléklet

15.mell. Edve mellekletek 2021..pdf