Edve Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 27

Edve Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.27.

Edve Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szól 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya:

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2021. évre a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §1 (1)2 A képviselő-testület

a)3 az önkormányzat összesített 2021. évi nettó költségvetését:

aa) 61 286 562 Ft költségvetési bevétellel

ab) 90 155 434 Ft költségvetési kiadással

ac) 28 868 872 Ft költségvetési hiánnyal

ad) 688 643 költségvetési bevétellel

ae) 659 048 Ft finanszírozási kiadással

af) 28 839 277 Ft költségvetési és finanszírozási hiánnyal állapítja meg.

b)4 A kiemelt kiadási főösszegeket a következők szerint határozza meg:

ba) 8 157 018 Ft Személyi juttatások

bb) 1 246 037 Ft Munkaadókat terhelő járulék

bc) 16 364 527 Ft Dologi jellegű kiadások

bd) 738 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 288 310 Ft Egyéb működési célú kiadások, ebből 150 000 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, 138 310 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

bf) 18 118 985 Ft Beruházási kiadások

bg) 44 642 557 Ft Felújítási kiadások

bh) 600 000 Ft Egyéb felhalmozási kiadások

bi) 659 048 Ft Állami támogatás megelőlegezése

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése, továbbá a felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében 18 460 329 Ft előző évi költségvetési maradvány, a működési hiány belső finanszírozásának érdekében pedig 10 378 948 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.

(3) 2021. év során hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

(4)5 A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 29 527 920 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a)6 kiadási főösszegét 90 814 482 Ft-ban

b)7 bevételi főösszegét 90 814 482 Ft-ban

határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.

5. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. számú melléklete alapján határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2021. január 1-től 45.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az illetménykiegészítés mértékét 2021. január 1-től 2021. december 31-ig a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetén egyaránt az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.

6. § (1)8 Az önkormányzat létszámkeretét 1,15 főben állapítja meg, az 5. számú mellékletben részletezettek szerint.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben határozza meg.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá, de a fejlesztéseket (kivéve a pályázati kötelezettségeket) a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 8. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő, az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § (1) Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. Törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2021. évben nem tervez.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzatot megillető 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 12. sz. mellékletben került megállapításra.

14. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat a 2021. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet a 14. számú melléklet szerint tervezi.

16. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 15. számú melléklet tartalmazza.

17. §9 A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében általános tartalékot nem tervez.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § Munkáltató a határozatlan idejű munkaviszonyban álló dolgozója részére maximum a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű illetményelőleget adhat legfeljebb 6 hónapos időtartamú munkabér levonási kötelezettség mellett.

19. § A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

20. § A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 5. napjáig kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

21. § (1) A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.

(2) Közfoglalkoztatott munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.

22. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200.000 Ft összeghatárt – a polgármesterre átruházza.

(3) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként – az első negyedév kivételével - a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(4) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

23. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

(2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületet az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

24. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2021. március 8-án lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

13. melléklet

13. melléklet

14. melléklet

14. melléklet
1

A 3. § az Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (4) bekezdése az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (5) bekezdés a) pontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés a) pontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (5) bekezdés b) pontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés b) pontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. § (1) bekezdése az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 17. § az Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 17. § az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 17. § az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 17. § az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 7. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 8. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 9. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 10. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 11. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 12. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 15. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.