Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 02. 17- 2021. 09. 29

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Bodajk Város Polgármestere - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendeletre - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

1. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

 • a) összes bevételét 558.115 eFt-ban
 • b) összes kiadását 558.115 eFt-ban
 • c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát 377.407 eFt-ban
 • d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 558.115 eFt-ban
 • e) költségvetési egyenlegét -180.708 eFt-ban
 • f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 180.708 eFt-ban
 • g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 Ft-ban
 • h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

 • a) 420.128eFt működési költségvetés előirányzat,
 • b) 137.987 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

 • a) 420.128 eFt működési költségvetés előirányzat,
 • b) 137.987 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 552.892 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.223 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

(5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

 • a) 93.218 eFt működési költségvetés előirányzat,
 • b) 5.826 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

 • a) 93.218 eFt működési költségvetés előirányzat,
 • b) 5.826 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 99.044 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

(8) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

 • a) 52.809 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 • b) 127 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

 • a) 52.809 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 • b) 127 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 52.936 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

3. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szerint a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 7 fő munkaszerződéses munkavállaló és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.

(2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.

(3) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 10 fő átlaglétszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.

(4) Az intézményi költségvetések az ott alkalmazottak személyi juttatásait tartalmazza.

5. § Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% -70% arányban megosztva.

6. § (1) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 1 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.

(2) A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a polgármesterrel köteles egyeztetni.

7. § (1) A közművelődés és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkció 1 fő munkavállaló illetményét és egyéb juttatásait tartalmazza.

(2) A művelődésszervező tevékenységéről közvetlenül a polgármesterrel köteles egyeztetni.

8. § (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester és a közalkalmazottak részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.

(2) A közalkalmazottak jutalmazására a vállalható kötelezettség mértéke 4.000 eFt, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre.

(3) A 2021. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.

9. § A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 15.234 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

 • a) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 9.027 eFt,
 • b) Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción 254 eFt,
 • c) Intézményi beszerzés a hivatalnál 5.826 eFt,
 • d) Intézményi beszerzés az óvodánál 127 eFt.

10. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 122.753 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

 • a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 12.000 eFt,
 • b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 84.027 eFt,
 • b) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 26.726 eFt

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8.398 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) A környezetvédelmi alapban rendelkezésre álló 41 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli.

12. § Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A támogatások folyósításának időbeli ütemezése – amennyiben erről egyéb szabályzó nem rendelkezik – a polgármester és a támogatott előzetes egyeztetése alapján történik.

14. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -180.708 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -58.916 eFt, a felhalmozási egyenleg -121.792 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:

 • a) működési maradvány felhasználása 58.916 eFt,
 • b) felhalmozási maradvány felhasználása 121.792 eFt.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.

(5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.

(6) Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 56.879 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 28.440 eFt-ban állapítja meg.

(7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.

(9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

(10) A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.

15. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 20.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

16. § (1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet mutatja be.

(3) Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet mutatja be.

17. § A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

18. § (1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.

(2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a felhalmozási kiadás előirányzat terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.

19. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.

20. § A közvetett támogatásnyújtás elvei:

 • a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.
 • b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
 • c) A helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, mentességek.
 • d) Egyéb helyi adó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
 • e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre. A civil szervezetek, egyesületek, klubok (a továbbiakban együttesen: egyéb szervezetek) részére az önkormányzat a tulajdonában álló, arra alkalmas helyiségeit térítésmentesen biztosítja.
 • f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
 • g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.

21. § Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

22. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.

(2) A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.

23. § (1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.

(2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek - intézményi beszámolóval és indoklással alátámasztva - 2021. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.

(5) A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.

24. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

1. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Működési bevételek

12 830

Személyi juttatások

159 810

Közhatalmi bevételek

45 379

Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó

29 733

Önkormányzatok működési tám.

251 353

Dologi kiadások

170 507

Egyéb működési c.tám. áht-n belülről

51 350

Egyéb működési célú kiadások

33 780

Finanszírozási bevételek - működési

0

Finanszírozási kiadások - működési

0

Működési c. átvett pénzeszköz

300

Ellátottak pénzbeli juttatása

17 900

Tartalék*

8 398

Működési bevételek összesen

361 212

Működési kiadások összesen

420 128

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

11 750

Beruházások

15 234

Felhalmozási c. támogatás

4 445

Felújítások

122 753

Felhalmozási bevételek

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási bevételek összesen

16 195

Felhalmozási kiadások összesen

137 987

Finanszírozási bevétel (maradvány)

180 708

Finanszírozási kiadás

0

Költségvetési bevételek összesen:

558 115

Költségvetési kiadások összesen:

558 115

* Általános tartalék:

8 398

Céltartalék:

0

2. melléklet

2. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése

eredeti ei.

Karbantartás, kisjavítás, egyéb

1 000

Fizetendő általános forgalmi adó

270

Dologi kiadás összesen

1 270

Kiadás összesen

1 270

096015 Intézményi étkeztetés

eredeti ei.

Étkeztetési bevétel

4 875

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 316

Működési bevételek

6 191

Bevételek összesen

6 191

Vásárolt élelmezés, szolgáltatás

18 630

Fizetendő általános forgalmi adó

5 030

Dologi kiadás összesen

23 660

Kiadás összesen

23 660

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

eredeti ei.

Reklám, propaganda

2 600

Dologi kiadás összesen

2 600

Kiadás összesen

2 600

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

eredeti ei.

Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés

660

Fizetendő általános forgalmi adó

180

Dologi kiadás összesen

840

Kiadás összesen

840

066010 Zöldterület-kezelés

eredeti ei.

Parkfenntartás, beszerzések

2 575

Gyepmesteri tevékenység

425

Fizetendő általános forgalmi adó

810

Dologi kiadás összesen

3 810

Kiadás összesen

3 810

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok

eredeti ei.

Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet

11 750

Bevételek összesen

11 750

Fejérvíz beruházás, vízrendezéses munkák

12 000

Földterület vétele

0

Kiadás összesen

12 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.

eredeti ei.

EFOP támogatás

2 700

Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés

540

Bevételek összesen

3 240

Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)

8 700

Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Top, Kehop pályázat, továbbfogl. - 7 fő)

9 300

Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)

6 000

Személyi juttatás összesen

24 000

Járulék

3 800

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

3 800

Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek

2 300

Dologi kiadás összesen

2 300

Kiadás összesen

30 100

064010 Közvilágítás

eredeti ei.

Villamosenergia

6 140

Karbantartás

1 832

Egyéb díjak

174

Fizetendő általános forgalmi adó

2 150

Dologi kiadás összesen

10 296

Kiadás összesen

10 296

066020 Városgazdálkodás

eredeti ei.

Bérleti díj

1 696

Egyéb működési bevétel

600

Működési bevétel összesen

2 296

TOP pályázatok támogatása (tartalék összeg lehívása)

4 445

Felhalmozási célú pénzeszköz összesen

4 445

Bevételek összesen

6 741

Közalkalmazott juttatása

1 494

Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)

900

Egyéb juttatás

162

Személyi juttatás összesen

2 556

Járulék

471

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

471

Üzemeltetési anyagok

2 527

Szakmai anyag

159

Informatikai szolg.

2 574

Közüzemi és továbbszámlázott díjak

1 945

Karbantartás, kisjavítás

1 872

Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)

11 241

Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)

17 323

Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki,ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv)

13 000

Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati
ktgek

8 500

Fizetendő általános forgalmi adó

15 968

Belföldi kiküldetés

50

Reklám, propaganda /Bodajki Szó/

1 500

Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzési hirdetmények, engedélyeztetések

2 000

Dologi kiadás összesen

78 659

TOP - tó és környéke

46 444

TOP - Bölcsőde kialakítása

37 583

Felújítás összesen

84 027

Általános tartalék

8 398

Céltartalék

0

Tartalék összesen

8 398

Kiadás összesen

174 111

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

eredeti ei.

Tárgyi eszköz beszerzés (MFP eszközök)

9 027

MFP Ovi tető

26 726

Beruházások összesen

35 753

900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről

eredeti ei.

Kommunális adó

16 800

Idegenforgalmi adó

250

Iparűzési adó - állandó jell.v.

28 000

Egyéb közhatalmi bevételek

329

Közhatalmi bevételek

45 379

Bevételek összesen

45 379

018010 Önkormányzatok elszámolásai

eredeti ei.

Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva

153 531,434

Közművelődés támogatása

8 775,480

Gyermekétkeztetés támogatása

18 144,039

Családsegítés, gyermekjólét

22 042,000

Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétk, szoc tűzifa

48 859,700

Önkormányzatok támogatása

251 353

Bevételek összesen

251 353

Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések

14 439

Egyéb működési célú kiadások

14 439

Kiadás összesen

14 439

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Iparűzési adó központi kiegészítése

28 000

Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)

179 808

Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása

eredeti ei.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési

145 052

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási

5 953

ISPA 100 Ft/fő

410

Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás

9 000

F. M. Pénzügyi Keret tagdíj

122

BURSA ösztöndíj

940

Egyéb hozzájárulás (KDV, Klímabarát)

447

"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM

802

Kiadás összesen

162 726

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

eredeti ei.

Továbbszámlázott kiadás

1 500

Működési bevétel összesen

1 500

Bevételek összesen

1 500

Továbbszámlázott kiadás

1 181

Fizetendő általános forgalmi adó

370

Dologi kiadás összesen

1 551

Kiadás összesen

1 551

072111 Háziorvosi feladatellátás

eredeti ei.

Közüzemi díjak

420

Szakmai anyagok

32

Telefon, internet - orvosok

197

Karbantartás, kisjavítás

232

Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/

987

Fizetendő általános forgalmi adó, egyéb díjak

260

Dologi kiadás összesen

2 128

Kiadás összesen

2 128

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

eredeti ei.

Közös ktg.

103

Telefon

31

Közüzemi díjak

80

Fizetendő általános forgalmi adó

53

Dologi kiadás összesen

267

Kiadás összesen

267

072311 Fogorvosi alapellátás

Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka

50

Bevételek összesen

50

Telefon

46

Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.

347

Fizetendő általános forgalmi adó

103

Dologi kiadás összesen

496

Kiadás összesen

496

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

eredeti ei.

OEP finanszírozás

11 400

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

11 400

Bevételek összesen

11 400

Közalkalmazotti illetmény

9250

Pótlék, helyettesítési díj

52

Egyéb sajátos juttatás

1000

Közlekedési költségtérítés

215

Cafetéria

300

Személyi juttatás összesen

10 817

Járulék

1 900

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

1 900

Irodaszer, nyomtatvány

92

Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)

67

Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissitése

387

Közüzemi díjak

409

Karbantartás, kisjavítás

400

Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg

126

Fizetendő általános forgalmi adó

400

Belföldi kiküldetés

10

Egyéb dologi kiadás

143

Dologi kiadás összesen

2 034

Kiadás összesen

14 751

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

eredeti ei.

OEP finanszírozás

3 200

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

3 200

Bevételek összesen

3 200

Közalkalmazotti illetmény

2 600

Személyi juttatás összesen

2 600

Járulék

300

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

300

Kiadás összesen

2 900

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

eredeti ei.

Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése

500

Fizetendő általános forgalmi adó

135

Kiadás összesen

635

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

eredeti ei.

Gyermekétkeztetés (szünetekben)

132

Dologi kiadás összesen

132

Kiadás összesen

132

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

eredeti ei.

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)

4 100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 100

Kiadás összesen

4 100

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások

eredeti ei.

Kamatmentes kölcsön visszatérülés

300

Bevételek összesen

300

Temetési kölcsön

420

Települési támogatás - rendkívüli, babaérkezési, eseti,gyógyszer, lakásf.

4 600

Települési támogatás - ált. iskolai, időskorúak tám., hulladék száll.

13 000

Köztemetés

0

Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa tám önerő

300

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 320

Kiadás összesen

18 320

084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása

eredeti ei.

Egyéb szervezetek támogatása

0

Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás

1 000

Egyéb működési célú kiadás

1 000

Kiadás összesen

1 000

04123 Közfoglalkoztatás

eredeti ei.

Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól

6 000

Egyéb működési c. tám. áht-b belülről

6 000

Bevételek összesen

6 000

Közcélú foglalkoztatás

6 000

Személyi juttatás összesen

6 000

Járulék, táppénz

1 000

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

1 000

Eszközök, munka, védőruha

630

Előzetesen felszámított áfa

170

Klen ktg. visszautalása-felmodások, táppénz miatt

250

Dologi kiadás összesen

1 050

Kiadás összesen

8 050

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

eredeti ei.

Könyv, folyóirat beszerzés

840

Fizetendő általános forgalmi adó

40

Dologi kiadás összesen

880

Kiadás összesen

880

082044 Könyvtári szolgáltatások

eredeti ei.

Alaptevékenység szolg. ellenért.

61

Kiszámlázott általános forgalmi adó

17

Működési bevétel összesen

78

Bevételek összesen

78

Közalkalmazotti illetmény

2 470

Egyéb sajátos juttatás

255

Cafetéria

150

Személyi juttatás összesen

2 875

Járulék

512

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

512

Üzemeltetési anyag

100

Szakmai anyag

50

Informatikai szolg, telefon

200

Közüzemi díjak

0

Egyéb üzemeltetés

50

Kiküldetés

50

Karbantartás, kisjavítás

100

Fizetendő általános forgalmi adó

135

Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek, KSZR

3 500

Dologi kiadás összesen

4 185

Kiadás összesen

7 572

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.

eredeti ei.

Továbbszámlázott kiadások

200

Működési bevétel összesen

200

Bevételek összesen

200

Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repi

4 924

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

900

Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények

1 500

Közüzemi díjak

1 700

Tobább számlázott közüzemi díjak

200

Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények

5 000

Karbantartás, kisjavítás

500

Egyéb dologi kiadás

100

Fizetendő általános forgalmi adó

1 763

Dologi kiadás összesen

10 763

Tárgyi eszköz beszerzés

200

Beruházási Áfa

54

Beruházás összesen

254

Kiadás összesen

16 841

081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

eredeti ei.

Sportcentrum bérleti díj

1 600

Működési bevétel összesen

1 600

Bevételek összesen

1 600

Közüzemi díjak

1 227

Egyéb üzemeltetés, fenntartás

50

Fizetendő általános forgalmi adó

400

Dologi kiadás összesen

1 677

Kiadás összesen

1 677

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása

eredeti ei.

Sportcélú támogatások

2 100

Egyéb működési célú kiadás

2 100

Kiadás összesen

2 100

081061 Fürdő és strandszolgáltatás

eredeti ei.

Közüzemi díjak

100

Karbantartás, kisjavítás

200

Vízkészlet járulék

70

Fizetendő általános forgalmi adó

81

Dologi kiadás összesen

451

Kiadás összesen

451

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

eredeti ei.

Ravatalozó bérleti díj, sírhely

350

Működési bevétel összesen

350

Bevételek összesen

350

Közüzemi díjak

112

Szolgáltatások (szemétszállítás)

450

Karbantartás, kisjavítás

200

Temetőkezelés, térkép, urnatemető

564

Fizetendő általános forgalmi adó

358

Dologi kiadás összesen

1 684

Kiadás összesen

1 684

Költségvetési bevételek összesen

557 140

Költségvetési kiadások összesen

557 140

0

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:

0

Önként vállalt feladatok működési kiadásai:

5 223

Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:

0

3. melléklet

3. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

Önkormányzati hivatal támogatás

115 496,78

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

7 757,40

Közvilágítás fenntartásának támogatása

10 722,09

Köztemető fenntartás

125,49

Közutak fenntartásának támogatása

5 666,60

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

13 702,28

Lakott külterület tám

60,80

Helyi önkormányzat működési támogatása

153 531,434

Óvoda támogatása

48 859,700

Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt

17 942,000

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

12 236,400

Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása

5 775,399

Gyermekétkeztetés szünidei

132,240

Családsegítés

2 050,000

Gyermekjóléti szolgálat

2 050,000

Szociális támogatás

40 186,039

Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)

Közművelődés támogatása

8 775,480

Költségvetési támogatás összesen

251 352,653

4. melléklet

4. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció

Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.

7

2

066020 Városgazdálkodási szolgáltatás

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

1,4

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

0,6

082044 Könyvtári szolgáltatások

1

082091 Közművelődés

1

Összesen:

7

5

KÖZFOGLALKOZTATÁS

04123 Közfoglalkoztatás

10

0

Összesen:

10

0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal

Kormányzati funkció

Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.

12

2

Összesen:

12

2

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde

Kormányzati funkció

Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó (fő)

Szakmai tevékenységet ellátó (fő)

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

7

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

0

0

Összesen:

4

7

5. melléklet

5. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)

működési bevétel

közhatalmi bevétel

önkorm. működési tám.

egyéb működési pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt.

január

1 600

550

22 000

2 150

9 000

4 445

39 745

7 647

február

1 100

400

22 000

1 000

155 000

179 500

126 799

március

1 300

10 000

22 000

1 900

35 200

86 762

április

1 200

5 000

22 000

1 200

11 750

41 150

91 791

május

800

500

22 000

4 050

27 350

76 930

június

1 200

6 000

22 000

15 900

45 100

73 935

július

1 000

1 000

22 000

1 150

25 150

28 863

augusztus

1 050

1 500

22 000

1 800

16 708

43 058

39 210

szeptember

1 100

11 000

22 000

2 800

36 900

40 129

október

750

6 000

22 000

15 600

44 350

42 365

november

1 000

429

22 000

1 900

25 329

32 865

december

730

3 000

9 353

2 200

15 283

0

összesen

12 830

45 379

251 353

51 650

180 708

16 195

558 115

Kiadások (eFt)

személyi juttatás

járulék

dologi kiadás

egyéb működési c. kiadások

ellátottak pénzbeli jutt.

felhalmozási kiadások

tartalék

Összes kiadás

január

13 315

2 475

14 208

1 800

300

32 098

február

13 315

2 478

14 208

1 800

220

28 327

60 348

március

13 315

2 478

14 208

2 800

210

42 226

75 237

április

13 315

2 478

14 208

1 800

320

4 000

36 121

május

13 315

2 478

14 208

1 800

210

10 200

42 211

június

13 315

2 478

14 208

2 680

180

15 234

48 095

július

13 315

2 478

14 219

1 900

310

38 000

70 222

augusztus

13 315

2 478

14 208

2 500

210

32 711

szeptember

13 315

2 478

14 208

2 680

3 300

35 981

október

13 315

2 478

14 208

1 800

415

9 898

42 114

november

13 330

2 478

14 208

3 588

1 225

34 829

december

13 330

2 478

14 208

7 132

11 000

48 148

összesen

159 810

29 733

170 507

32 280

17 900

137 987

9 898

558 115

6. melléklet

6. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal

98 533

Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde

52 472

Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj

9 000

Egyéb tagdíjak, támogatások

1 781

Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása

4 100

Törpe-Ovi Alapítvány támogatása

1 000

Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond.

940

Versenysport támogatása

2 100

Közvetett támogatások

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján.

A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat az arra alkalmas épületeinek fenntartási költségeit biztosítja.

7. melléklet

7. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

Mindösszesen:

Működési hitel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Beruházási hitel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.

15 000 eFt

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

15 000 eFt

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

Mindösszesen:

Befektetések

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Halasztott fizetési kötelezettségek

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összes kötelezettségvállalás:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

8. melléklet

8. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának

vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:

420 128

Felhalmozási célú kiadások összesen:

137 987

Költségvetési kiadások összesen:

558 115

Működési bevételek összesen:

361 212

Felhalmozási célú bevételek összesen:

16 195

Költségvetési bevételek összesen:

377 407

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:

- 180 708

működési bevételek és kiadások egyenlege:

- 58 916

felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:

- 121 792

Finanszírozási bevételek:

180 708

költségvetési hiány belső finanszírozása:

180 708

- működési maradvány felhasználás

58 916

- felhalmozási maradvány felhasználás

121 792

költségvetési hiány külső finanszírozása*:

-

Finanszírozási kiadások:

-

Tárgyévi kiadások:

558 115

Tárgyévi bevételek:

558 115

9. melléklet

9. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Adatok eFt-ban

Megnevezés

Tárgyév 2021

1. év 2022

2. év 2023

3. év 2024

Helyi adó és települési adóból származó bevétel

44 800

60 000

85 000

93 000

Önkormányzati vagyonból származó bevétel

11 750

11 000

12 500

11 800

Osztalék, koncessziós díj, hozam

Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése

Bírság, pótlék, díjbevétel

329

350

400

380

Kezesség, garanciavállalással kapcsoaltos megtérülés

Saját bevétel

56 879

71 350

97 900

105 180

Saját bevétel 50 %-a

28 440

35 675

48 950

52 590

Saját bevétel 20 %-a

11 376

14 270

19 580

21 036

Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel

Felvett, átvállalt kölcsön

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó

Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel

Felvett, átvállalt kölcsön

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó

Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:

28 440

35 675

48 950

52 590

10. melléklet

10. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Adatok Ft-ban

Azonosító

Megnevezés

Várható kiadás összesen
2018-2021

Támogatási összeg

Önrész összege

Betervezett önrész

TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003

BODAJKI TÓ ÉS KÖRNYÉKÉNEK
INFRASTRUKTURÁLIS FELÚJÍTÁSA

154 569 894

149 936 200

4 633 694

4 633 694

TOP 1.4.1-19-FE1-2019-00008

BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE

37 583 000

37 322 125

260 875

260 875

TOP 5.3.1-FE1-2017-00002

A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGBEN

14 694 000

14 694 000

-

-

EFOP-1.5.2-16

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN

50 029 600

50 029 600

-

-

KEHOP 1.2.1-18

HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS

19 873 150

19 873 150

-

-

11. melléklet

11. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Működési bevételek

75

Személyi juttatások

67 288

Közhatalmi bevételek

0

Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó

12 450

Működési c.tám. áht-n belülről

92 707

Dologi kiadások

13 480

Működési c. átvett pénzeszköz

0

Egyéb működési célú kiadás

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

Tartalék*

0

Működési bevételek összesen

92 782

Működési kiadások összesen

93 218

Felhalmozási bevételek

0

Beruházások

5 826

Felhalmozási c. tám. áht-n belülről

5 826

Felújítások

0

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási bevételek összesen

5 826

Felhalmozási kiadások összesen

5 826

Maradvány felhasználás

436

Költségvetési bevételek összesen:

99 044

Költségvetési kiadások összesen:

99 044

12. melléklet

12. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev

eredeti ei

Alaptev.szolg.ellenértéke

50

Továbbszámlázott szolgáltatások

20

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5

Működési bevétel összesen

75

Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg, pótlék, munkaszerződéses bér - 14 fő

57 000

Cafetéria-juttatás

4 650

Közlekedési ktg.térítés

1 738

Egyéb ktg.tér. és hozzájár.

500

Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)

3 400

Személyi juttatás összesen

67 288

Járulék

11 800

Táppénz

650

Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen

12 450

Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet

400

Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)

1 800

Telefon

550

Informatikai szolgáltatások (programok,internet)

2 500

Közüzemi díjak

1 300

Karbantartás, kisjavítás

1 000

Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép.

1 000

Vásárolt közszolgáltatás

1 710

Továbbszámlázott szolgáltatások

20

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

2 000

Belföldi kiküldetés

300

Reklám

0

Egyéb dologi kiadások

100

Dologi kiadás összesen

12 680

Egyéb tárgyi eszköz

300

Telefonközpont csere

1 000

Szervercsere

1 000

Klíma telepítés

2 500

Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft

1 026

Beruházások

5 826

Kiadás összesen

98 244

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

eredeti ei.

Központi, irányitó szervi támogatás - (állami tám. 115.496, Önkorm működés: 16.963)

92 707

Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási

5 826

Tavaly évi maradvány

436

Irányító szervi támogatások

98 969

Bevétel összesen

98 969

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás

Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer)

300

Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)

300

Belföldi kiküldetés

20

Előzetesen felsz. Áfa

80

Egyéb szolgáltatás

100

Kiadás összesen

800

Költségvetési bevételek összesen

99 044

Költségvetési kiadások összesen

99 044

13. melléklet

13. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)

működési bevétel

közhatalmi bevétel

működési c. pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt.

január (maradvány
felhasználása)

9 760

0

10 196

3 098

február

7 597

0

7 597

3 540

március

18

9 760

3 175

12 953

3 908

április

7 300

0

7 300

3 508

május

7 615

1 050

8 665

3 693

június

7 400

0

7 400

3 613

július

7 450

1 050

8 500

3 633

augusztus

7 372

0

7 372

3 615

szeptember

7 700

0

7 700

3 925

október

7 600

551

8 151

3 815

november

7 500

0

7 500

3 925

december

57

5 653

0

5 710

0

összesen

75

0

0

92 707

5 826

99 044

Kiadások (eFt)

személyi

járulék

dologi

egyéb működési kiadások

felhalmozási kiadások

tartalék

Összes kiadás

január

5 098

910

1 090

0

7 098

február

5 100

915

1 140

0

7 155

március

7 000

1 360

1 050

3 175

12 585

április

5 400

990

1 310

0

7 700

május

5 400

990

1 040

1 050

8 480

június

5 400

990

1 090

0

7 480

július

5 400

990

1 040

1 050

8 480

augusztus

5 400

990

1 000

0

7 390

szeptember

5 400

990

1 000

0

7 390

október

5 400

990

1 320

551

8 261

november

5 400

990

1 000

0

7 390

december

6 890

1 345

1 400

0

9 635

összesen

67 288

12 450

13 480

0

5 826

0

99 044

14. melléklet

14. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt- ban

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Működési bevételek

0

Személyi juttatások

38 750

Közhatalmi bevételek

0

Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó

8 400

Működési c.tám. áht-n belülről

52 345

Dologi kiadások

5 659

Működési c. átvett pénzeszköz

0

Egyéb működési célú kiadás

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

Tartalék*

0

Működési bevételek összesen

52 345

Működési kiadások összesen

52 809

Felhalmozási bevételek

0

Beruházások

127

Felhalmozási c. tám. áht-n belülről

127

Felújítások

0

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási bevételek összesen

127

Felhalmozási kiadások összesen

127

Maradvány felhasználás

464

Költségvetési bevételek összesen:

52 936

Költségvetési kiadások összesen:

52 936

* Általános tartalék:

0

Céltartalék:

0

15. melléklet

15. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

eredeti ei.

Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő

32 500

Jubileumi jutalom

2 000

Cafetéria-juttatás

2 750

Közlekedési ktg.térítés

500

Egyéb ktg.tér. és hozzájár.

900

Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)

100

Személyi juttatás összesen

38 750

Járulék

7 400

Táppénz

1 000

Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen

8 400

Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet

300

Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő

350

Telefon

50

Informatikai szolgáltatások (programok,internet)

100

Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések

150

Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)

250

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

300

Belföldi kiküldetés

50

Egyéb dologi kiadások

50

Dologi kiadás összesen

1 600

Szakmai beszerzések

100

Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft

27

Beruházások

127

Kiadás összesen

48 877

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

eredeti ei.

Dologi kiadás - logopédia, gyógyped.

944

Kiadás összesen

944

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

eredeti ei.

Reklám, popaganda

50

Közüzemi díjak

1 500

Karbantartás, kisjavítás

600

Egyéb üzemeltetés, fenntartás

300

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

600

Dologi kiadás összesen

3 050

Kiadás összesen

3 050

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás

eredeti ei.

Szakmai anyagok beszerzése

50

Fizetendő általános forgalmi adó

15

Kiadás összesen

65

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

eredeti ei.

Központi, irányitó szervi támogatás működési
(állami 48.859)

52 345

Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási

127

Előző évi maradvány

464

Irányító szervi támogatások

52 936

Bevétel összesen

52 936

Költségvetési bevételek összesen

52 936

Költségvetési kiadások összesen

52 936

16. melléklet

16. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)

működési bevétel

közhatalmi bevétel

működési c. pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt.

január (maradvány
felhasználása)

4 330

4 330

489

február

4 000

4 000

74

március

5 400

5 400

114

április

4 974

4 974

1 000

május

4 975

4 975

1 927

június

3 054

3 054

943

július

4 000

4 000

905

augusztus

3 530

3 530

407

szeptember

4 575

4 575

557

október

4 175

4 175

242

november

5 301

5 301

452

december

4 031

127

4 158

0

összesen

0

0

0

52 345

127

52 936

Kiadások (eFt)

személyi

járulék

dologi

egyéb működési kiadások

felhalmozási kiadások

tartalék

Összes kiadás

január

3 200

650

455

4 305

február

3 300

660

455

4 415

március

4 100

820

440

5 360

április

3 000

638

450

4 088

május

3 000

638

410

4 048

június

3 000

638

400

4 038

július

3 000

638

400

4 038

augusztus

3 000

638

390

4 028

szeptember

3 280

680

465

4 425

október

3 290

800

400

4 490

november

3 290

800

1 001

5 091

december

3 290

800

393

127

4 610

38 750

8 400

5 659

összesen

38 750

8 400

5 659

0

127

0

52 936