Hét Község Képviselő-testülete 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 28

Hét Község Képviselő-testülete 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.28.

Hét Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

77 768 131.- Ft

Költségvetési bevétellel

77 768 131.- Ft

Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

5. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az éves ellenőrzési terv tárgyalásával és elfogadásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.
1

Az 1.1. melléklet a Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1.2. melléklet a Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2.1. melléklet a Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2.2. melléklet a Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg.

5

A 6. melléklet a Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg.

6

A 7. melléklet a Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 9.1. melléklet a Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. mellékletével megállapított szöveg.

8

A 9.1.1. melléklet a Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg.

9

A 12. mellékletet a Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdése iktatta be.