Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet, és a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01- 2022. 07. 02

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet, és a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest főpolgármestere
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,
az 1–12. § tekintetében a Fővárosi Közgyűlésnek a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 13. § tekintetében a Fővárosi Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A várakozási övezet területén a járművel történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatás ellenszolgáltatásaként a várakozási díj megfizetése)

 • „c) közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulással rendelkező személygépkocsi esetén a rendeletben előírtak szerint utólagosan”

(történik.)

2. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:)

 • „e) a lakóhelyként szolgáló ingatlan után fizetendő, lejárt esedékességű építményadó- vagy kommunálisadó-tartozás nem áll fenn. ”

3. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:)

 • „c) a hozzájárulás kiadását megalapozó székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként szolgáló ingatlan után fizetendő, lejárt esedékességű építményadó- vagy kommunálisadó-tartozás nem áll fenn.”

4. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § (1) Közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetőjének adható a közösségi autóbérleti rendszer keretében üzemeltetett, általa megjelölt személygépkocsikra.

(2) A közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

 • a) a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője a közösségi autóbérleti rendszer használatára vonatkozó szerződés megkötésére előre meg nem határozott személyek számára, nyilvánosan tesz ajánlatot,
 • b) a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője igazolja, hogy a közösségi autóbérleti rendszerben általa üzemeltetett személygépkocsik várakozásának helye és időtartama a saját telematikai rendszerében hitelesen, olyan adatrögzítési eljárással kerül rögzítésre, amely biztosítja az adatok változatlansága utólagos ellenőrzésének lehetőségét, és
 • c) a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője a parkolás-üzemeltető számára az (5) bekezdés szerinti tényadatokhoz hozzáférést biztosít, illetve a Fővárosi Önkormányzat számára lehetővé teszi a telematikai rendszer b) pontnak való megfelelése ellenőrzését.

(3) A közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulással rendelkező és 2023. december 31-ig forgalomba helyezett személygépkocsi esetében a fizetendő várakozási díj 2027. december 31-ig a rendeletben meghatározott várakozási díj 50%-a.

(4) A közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás közúti várakozóhelyen időtartam-korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(5) A közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulással rendelkező személygépkocsi után a várakozási díjat a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője havonta egyszer, a naptári hónapot követő hónap 15. napjáig, egy összegben fizeti meg a gépkocsi várakozás helyének és időtartamának a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője által működtetett telematikai rendszerben rögzített tényadatai alapján a parkolás-üzemeltetőnek.

(6) A Fővárosi Önkormányzat a közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulást visszavonja, ha

 • a) a közösségi autóbérlési rendszer a (2) bekezdés a) pontjának nem felel meg,
 • b) a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője a (2) bekezdés c) pontjában foglaltakat neki felróhatóan nem biztosítja, vagy
 • c) a telematikai rendszer (2) bekezdés b) pontjának nem felel meg.

(7) A Fővárosi Önkormányzat a közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulással rendelkező személygépkocsik forgalmi rendszámát a parkolásüzemeltetőnek átadja.”

5. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 12/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

 • a) a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője a közösségi autóbérleti rendszer használatára vonatkozó szerződés megkötésére előre meg nem határozott személyek számára, nyilvánosan tesz ajánlatot,
 • b) a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője igazolja, hogy a közösségi autóbérleti rendszerben általa üzemeltetett személygépkocsik várakozásának helye és időtartama a saját telematikai rendszerében hitelesen, olyan adatrögzítési eljárással kerül rögzítésre, amely biztosítja az adatok változatlansága utólagos ellenőrzésének lehetőségét,
 • c) a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője a parkolás-üzemeltető számára az (5) bekezdés szerinti tényadatokhoz hozzáférést biztosít, illetve a Fővárosi Önkormányzat számára lehetővé teszi a telematikai rendszer b) pontnak való megfelelése ellenőrzését, és
 • d) a közösségi autóbérleti rendszer üzemeltetője a 44. § (2) bekezdésében meghatározott összegű költségtérítést személygépkocsinként megfizette.”

6. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A lakossági várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói várakozási hozzájárulást és az egészségügyi várakozási hozzájárulást a kerületi önkormányzat adja ki. ”

7. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:)

 • „e) a lakóhelyként szolgáló ingatlan után fizetendő, lejárt esedékességű építményadó- vagy kommunálisadó-tartozás nem áll fenn.”

8. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:)

 • „d) a hozzájárulás kiadását megalapozó székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként szolgáló ingatlan után fizetendő, lejárt esedékességű építményadó- vagy kommunálisadó-tartozás nem áll fenn. ”

9. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást és az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulást a kerületi önkormányzat adja ki. ”

10. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„40. § A kerületi önkormányzat a kerületi önkormányzati fenntartású vagy üzemeltetésű közterület-felügyelet részére legfeljebb 10 darab behajtási-várakozási hozzájárulást adhat ki, amely a közterület-felügyelet működési területén a várakozási övezetekben díjfizetés és időtartam-korlátozás nélküli várakozásra, valamint a védett övezetekbe való behajtásra és ott időtartam-korlátozás nélküli várakozásra jogosít. ”

11. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet

 • a) 2. § i) pontjában az "a kerületi önkormányzat rendeletében" szövegrész helyébe az "a kerületi önkormányzat" szöveg,
 • b) 4. § (2) bekezdésében a „Felhatalmazást kapnak a kerületi önkormányzatok, hogy rendeletükben” szövegrész helyébe az „A kerületi önkormányzatok” szöveg, az „állapítsák” szövegrész helyébe az „állapíthatják” szöveg,
 • c) 7. § (4) bekezdésében a „Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljáró főpolgármester” szövegrész helyébe az „Önkormányzat” szöveg,
 • d) 8. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében az „esetében pedig” szövegrész helyébe az „esetében” szöveg,
 • e) 11. § (3) bekezdésében az „a kerületi önkormányzat rendeletében” szövegrész helyébe az „a kerületi önkormányzat” szöveg,
 • f) 13. § (1) bekezdésében a „hozzájárulás és” szövegrész helyébe a „hozzájárulás, a közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás és” szöveg,
 • g) 25. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „hozzájárulások után” szövegrész helyébe a „hozzájárulások - ide nem értve a közösségi autóbérleti behajtási-várakozási hozzájárulásokat - után” szöveg,
 • h) 25. § (6) bekezdésében a „Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljáró főpolgármester” szövegrész helyébe az „Önkormányzat” szöveg,
 • i) 27. § (2) bekezdésében a „gazdálkodói behajtási hozzájárulást, az” szövegrész helyébe a „gazdálkodói behajtási hozzájárulást, a közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulást, az” szöveg és a „Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljáró főpolgármester” szövegrész helyébe az „Önkormányzat” szöveg,
 • j) 37. § (5) bekezdésében a „kerületi önkormányzat képviselő-testülete” szövegrész helyébe a „kerületi önkormányzat” szöveg, az „esetén -” a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva - a főpolgármester” szövegrész helyébe az „esetén a Fővárosi Önkormányzat” szöveg,
 • k) 39. § (4) bekezdésében az „amelyet - a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva - a főpolgármester” szövegrész helyébe az „amelyet a Fővárosi Önkormányzat” szöveg,
 • l) 40/A. § (4) bekezdésében az „a főpolgármester” szövegrész helyébe az „a Fővárosi Önkormányzat” szöveg,
 • m) 5. melléklet 1. pontjában az „a kerületi önkormányzat ilyen tartalmú rendelete esetén” szövegrész helyébe az „a kerületi önkormányzat ilyen tartalmú döntése esetén” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet

 • a) 10. § (2a) bekezdése,
 • b) 10. § (4) bekezdésében a „rendeletében” szövegrész,
 • c) 10. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „rendeletében” szövegrész,
 • d) 11. § (2a) bekezdése,
 • e) 11. § (4) bekezdésében a „rendeletében meghatározott mértékű, de” szövegrész,
 • f) 25. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „saját rendeletében” szövegrész,
 • g) 27. § (3) bekezdésében a „Képviselő-testülete” szövegrész.

13. § A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:10.3. mezőjében az „a gazdálkodói behajtási hozzájárulás,” szövegrész helyébe az „a gazdálkodói behajtási hozzájárulás, a közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás,” szöveg lép.

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. június 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 5. §, a 7. § és a 8. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

dr. Számadó Tamás
főjegyző

Karácsony Gergely
főpolgármester