Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 27 - 2021. 11. 29

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.27.

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, és 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
- külön önkormányzati rendeletben partnerségi egyeztetésre megjelölt partnerek, valamint
- az állami főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 1. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § [ A településrendezési eszközök”]

(2) A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni csak az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.), valamint az e törvények által meghatározott az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásai, valamint:]

„a) a T-23/2021 törzsszámú S-1 jelű belterületi szabályozási terv,

(3) A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni csak az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.), valamint az e törvények által meghatározott az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásai, valamint:]

„c) a T-23/2021 törzsszámú S-2 jelű külterületi szabályozási terv és jelen Helyi Építési Szabályzat együttes figyelembevételével szabad.

2. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 2. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § [ A terv értelmezése”]

3. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 3. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § [ A területfelhasználási módok szerinti tagolódás és az építési használat mértéke, valamint az építési övezeti és övezeti tagolódás”]

4. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 4. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § [ Telekalakítás, építmények elhelyezése és kialakítása”]

5. § (1) A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 5. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § [ A lakóterület”]

(2) A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A (4) bekezdés szerinti építési övezetekben a telekalakításra, az épület elhelyezésre és a beépítés karakterére vonatkozóan az alábbi előírásokat is be kell tartani:]

„d) Az Lke-2.3 jelű építési övezetben legfeljebb 4 lakásos lakóépület helyezhető el, ahol az előkert mélysége 3 méter, mely egyben építési vonal is. A beépítési mód csoportos.”

6. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 6. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § [ A vegyes terület”]

7. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 7. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § [ A gazdasági terület”]

8. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 8. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § [ A különleges terület”]

9. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 9. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § [ A közlekedési és közműterületek”]

10. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 10. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § [ A zöldterület”]

11. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 11. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § [ Különleges területek”]

12. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 11/A. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„11/A. § [ Megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület”]

13. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet „Megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület” alcíme a következő 11/B. §-sal egészül ki:

„11/B. § [ Rekreációs terület]

A különleges beépítésre nem szánt „Rekreációs terület” övezetén (jelölése: K-re) belül:

a) a rekreációs övezetben rekreációs és pihenő funkcióhoz kapcsolódó építményeken túl elhelyezhetőek a szabadidős sport, a szabadtéri sport kiszolgálásához szükséges építmények és műtárgyaik és az ezeket kiszolgáló, valamint a fenntartást biztosító építmények (különösen portaépület, szociális épület, raktár).

b) épület legfeljebb 2%-os beépítettséggel, szabadon álló beépítési móddal, az 5,0 m-es építménymagasságot meg nem haladóan, részleges közművesítettség esetén létesíthető.

14. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 12. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § [ Az erdőterület”]

15. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 13. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § [ A mezőgazdasági terület”]

16. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 14. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § [ Vízgazdálkodási területek”]

17. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 15. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § [ Állattartó épületek”]

18. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 16. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § [ A bel - és a külterület lehatárolása, valamint a település fejlesztési területei”]

19. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § [ A közterületek meghatározása”]

20. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 18. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § [ Az értékvédelem”]

21. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 19. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § [ A környezetvédelem”]

22. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 20. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § [ A településrendezés sajátos jogintézményei”]

23. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 21. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § [ Záró rendelkezések”]

24. § (1) A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

25. § A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdés c) pontjában a „ .” szövegrész helyébe a „ ,” szöveg lép.

26. § Hatályát veszti a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet

1. „A településrendezési eszközök” alcím címe,

2. „A terv értelmezése” alcím címe,

3. „A területfelhasználási módok szerinti tagolódás és az építési használat mértéke, valamint az építési övezeti és övezeti tagolódás” alcím címe,

4. „Telekalakítás, építmények elhelyezése és kialakítása” alcím címe,

5. „A lakóterület” alcím címe,

6. „A vegyes terület” alcím címe,

7. „A gazdasági terület” alcím címe,

8. „A különleges terület” alcím címe,

9. „A közlekedési és közműterületek” alcím címe,

10. „A zöldterület” alcím címe,

11. „Különleges területek” alcím címe,

12. „Megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület” alcím címe,

13. „Az erdőterület” alcím címe,

14. „A mezőgazdasági terület” alcím címe,

15. „Vízgazdálkodási területek” alcím címe,

16. „Állattartó épületek” alcím címe,

17. „A bel - és a külterület lehatárolása, valamint a település fejlesztési területei” alcím címe,

18. „A közterületek meghatározása” alcím címe,

19. „Az értékvédelem” alcím címe,

20. „A környezetvédelem” alcím címe,

21. „A településrendezés sajátos jogintézményei” alcím címe.

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

A lakóterület

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

lakóterület

a telek

2

Sajátos építési használat

Alkalmazható építési övezet (jele)

Beépítési módja

legkisebb

legnagyobb

3

Szélessége (m)

Mélysége (m)

Területe (m2)

aktív zöldterülete (%)

beépítettsége (%)

utcai építmény magasság (m)

4

falusias

Lf

Oldalhatáron álló (O)

16

-

1000

40

25

4,5

5

kertvárosias

Lke-1

Oldalhatáron álló (O)

18

-

750

50

30

-5,0

6

Lke-2.1

Szabadon álló (Sz)

-

-

350

45

35

7,0

7

Lke-2.2

Ikres (Ik)

-

-

350

45

35

7,0

8

Lke-2.3

Csoportos

-

-

1000

45

35

7,0

9

Lke-3

Oldalhatáron álló (O)

14

-

750

50

25

3,5 - 4,5

10

kisvárosias

Lk-1

Oldalhatáron álló (O)

12

-

350

30

40

4,5 - 7,5

11

Lk-2

Zártsorú (Z)

12

-

350

30

40

4,5 - 7,5”

2. melléklet

7. melléklet
A T-15/2018 törzsszámú S-1 jelű belterületi szabályozási terv a T-23/2021 törzsszámú S-2 (A-C) jelű szabályozási tervlapok tervezési területeivel módosulnak, valamint a T-12/2010 törzsszámú S-2 jelű külterületi szabályozási terv a T-23/2021 törzsszámú S-1 (D) jelű szabályozási tervlap tervezési területével módosul.

1.

2.

3.

4.

5.