Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 01. 01

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

2023.01.01.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyös Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(2) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott természetes személyekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Idős személy, idős házaspár: aki a kérelem benyújtásának időpontjában 62. életévét betöltötte, házastársak esetén mindkét fél.

b) Nyugdíjas házaspár: a házastársak mindegyike a kérelem benyújtásának időpontjában nyugdíjszerű ellátásban részesül.

c) Fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki a 24. évét nem töltötte be.

d) Várandós anya szociális válsághelyzete: olyan családi, környezeti, társadalmi helyzet vagy ezek következtében kialakult állapot, amely a várandós anya testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ez által veszélyezteti a gyermek egészséges megszületését.

e) Nem minősül életvitelszerű együttlakásnak, ha egy lakáson belül több család vagy személy él külön háztartásban gazdasági érdekközösség nélkül.

f) Temetés: az elhunyt személy temetési helyen történő tisztességes és méltó elhelyezése.

g) Temetési hely: temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztóüzemi építmény területén, ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely, szóróurna.

h) Elemi kár: kizárólag a lakóépületként funkcionáló épület életvitelszerűen lakásként hasznosított részét érintő (különösen tűz, robbanás, jégeső, árvíz, jég, szélvihar, villámcsapás, földrengés, ipari katasztrófa okozta) körülmény, esemény.

3. Eljárási rendelkezések

3. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet ezen rendelet 1–3. melléklet szerinti formanyomtatványokon a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságán (a továbbiakban: Igazgatóság) lehet benyújtani.

(2) Az Önkormányzat e rendelet 11. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén, a kérelemben megjelölt indokok alapján jogosult a rendkívüli települési támogatást pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában nyújtani.

(3) A havi rendszerességgel megállapított települési támogatást utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell folyósítani.

4. § (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátás – a települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás és a tüzelőanyag támogatás – megállapítása, az ellátások megszüntetése, valamint köztemetés elrendelése Gyöngyös Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) átruházott hatáskörébe tartozik. A Polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.

(2)1 A Képviselő-testület a másodfokú eljárásban a 8. § (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (1)–(2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében foglalt szabályoktól a kérelmező javára eltérhet, ha a kérelem elutasításának az indoka kizárólag a rendeletben meghatározott jövedelmi értékhatár túllépése. A Képviselő-testület a 8. § (2) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 11. § (1)–(2) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 16. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése alapján a támogatást abban az esetben állapíthatja meg, ha a jövedelem legfeljebb a szociális vetítési alap 20 %-ával haladja meg az e rendelet szerinti értékhatárt.

5. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátás, illetve a tüzelőanyag támogatás iránti kérelemnek részét képezi a kérelmező és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó személyek jövedelmi helyzetére vonatkozó jövedelemnyilatkozat, melyhez csatolni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát.

(2) A települési támogatás, rendkívüli települési támogatás és a tüzelőanyag támogatás iránti kérelem formanyomtatványnak részét képezi a vagyonnyilatkozat, melyben kérelmezőnek nyilatkoznia kell a saját és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó személyek vagyoni helyzetére vonatkozóan.

(3) Nem állapítható meg – a 13. § és 14. § kivételével – e rendeletben szabályozott szociális ellátás annak a személynek, aki az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik. Nem minősül vagyonnak a kérelmező és vele közös háztartásban élő családtagja részben vagy egészben tulajdonában lévő, kizárólag lakhatás céljára szolgáló ingatlan,

a) amelyen a kérelmező szülőjének, vagy a kérelmező házastársa, élettársa szülőjének haszonélvezeti, özvegyi joga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, feltéve, hogy az ingatlant kizárólag a haszonélvezeti jog jogosultja saját lakhatása céljára használja,

b) melyet a kérelmező a családi konfliktusok rendezése idejére elhagyni kényszerült.

(4) Az e rendeletben szabályozott ellátások egymástól függetlenül megállapíthatóak.

(5) A 12. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a (2)–(3) bekezdésben foglaltakon túl a szakorvos által kiállított igazolást a várandóság fennállásáról.

(6) A 15. § (1) bekezdésében meghatározott rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a (2)–(3) bekezdésben foglaltakon túl a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, továbbá az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát fénymásolatban, kivéve, ha a haláleset Gyöngyös város közigazgatási területén történt.

(7) A 16. § (1) bekezdésében és a 17. § (1) bekezdésében meghatározott rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a (2)–(3) bekezdésben foglaltakon túl a gyermek iskolalátogatási bizonyítványát.

6. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátás iránti kérelem elbírálása előtt az Igazgatóság környezettanulmányt készít a kérelmező és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók szociális helyzetéről. A környezettanulmány hat hónapig érvényes.

(2) Kivételesen, sürgős esetben a környezettanulmány elkészítése mellőzhető, amennyiben a rendelkezésre álló adatokból megállapítható a jogosultság.

(3) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményei már bármely más pénzbeli és természetbeni szociális ellátás iránti ügyben vizsgálatra kerültek, s nem feltételezhető azokban lényeges változás.

(4) Amennyiben a környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az eljáró hatóság vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.

7. § (1) Az Szt.-ben vagy e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátás megszüntetésére, visszafizetés elrendelésére az Szt. 17. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Nem tekinthető rosszhiszeműnek az ellátást jogosulatlanul igénybe vevő, ha körülményei változását, amelyek az ellátás megszüntetésére vezettek, 15 napon belül bejelentette a Polgármesternél vagy az Igazgatóságnál.

(3)2 A visszatérítést a Polgármester méltányosságból elengedheti annak a megtérítésre kötelezett személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap összegét nem haladja meg.

(4)3 A visszatérítést a Polgármester méltányosságból felére csökkentheti annál a megtérítésre kötelezett személynél, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap 120 %-át nem haladja meg.

(5) Az elrendelt visszatérítést és annak teljesítését a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága (a továbbiakban: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság) nyilvántartja.

II. Fejezet

Pénzbeli szociális ellátások

4. Települési támogatás

8. § (1) Települési támogatás keretében lakásfenntartási támogatást kell nyújtani a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez.

(2)4 A villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a közös költség, önkormányzati bérlakás esetén a lakbér megfizetéséhez lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 260 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(3) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(4) Ha a háztartás
a) (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(5) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(6) A lakásfenntartási támogatás esetében a fenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450 Ft.
(7) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(8) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) 5 a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2 500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(9) 6 A (8) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: nullahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig a szociális vetítési alapot jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
(10) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától számított egy évre kell megállapítani.
(11) A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(12) A lakásfenntartási támogatást meg kell szüntetni:
a) a támogatásra jogosult kérelmére, a kérelem benyújtása hónapjának utolsó napjával,
b) a kérelmező a lakást részben, vagy egészben nem lakás céljára használja, vagy a lakás használatát másnak, átengedi, vagy a lakásban nem él életvitelszerűen, a változás bekövetkezése hónapjának utolsó napjával,
c) amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a Közös Önkormányzati Hivatalnak, a változás bekövetkezése hónapjának utolsó napjával,
d) a kérelmező halála esetén, a haláleset bekövetkezése hónapjának utolsó napjával.
e) a támogatásra jogosult ingatlanból történő elköltözése esetén, a jogosultság megszűnése hónapjának utolsó napjával.
(13) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(14) A (13) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

9. § (1)7 Település támogatás keretében gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki a háziorvos által igazoltan krónikus betegségben szenved, közgyógyellátásban nem részesül, amennyiben a gyógyszerfogyasztás havi költsége létfenntartását veszélyezteti. A kérelmező létfenntartását a gyógyszerfogyasztás akkor veszélyezteti, ha az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap

a) család esetében 190 %-át,

b) egyedülálló, gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő, unokáját vagy unokáit egyedül nevelő törvényes képviselő esetében 210 %-át,

c) idős vagy nyugdíjas házaspárok, élettársak esetében 270 %-át,

d) idős vagy nyugdíjas egyedülálló esetében 370 %-át

nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége az egy főre jutó jövedelem 30%-át eléri. A gyógyszerfogyasztás alkalmankénti költségét a háziorvos által kiadott igazolás alapján a gyógyszertár állapítja meg.

(2) A gyógyszertámogatás évente négy alkalommal állapítható meg, alkalmankénti összege a havi gyógyszerköltség 60 %-a, legfeljebb 11 000 Ft.

10. § (1) Települési támogatás keretében méltányossági ápolási díjra jogosult az a személy, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont] ápolását, gondozását végzi, feltéve, hogy az ápolást végző személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

a)8 család esetében a szociális vetítési alap 150 %-át,

b)9 egyedülálló esetében a szoaciális vetítési alap 200 %-át.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

(3) A kérelem benyújtását követően, valamint az ellátás felülvizsgálatakor az Igazgatóság helyszíni szemle során részletes környezettanulmányt készít az ápolt személy gondozási szükségletének megállapítása céljából.

(4) Az eljárás során vizsgálni kell, hogy van-e az ápolt személynek más, vele egy lakásban élő hozzátartozója, aki nem áll foglalkoztatási jogviszonyban és az ápolást el tudja látni, illetve, hogy az ápolási szükséglet más módon megoldható-e, családon belül elvárható segítséggel biztosíthatóe.

(5) Amennyiben az ápolt személlyel egy lakásban élő hozzátartozó az ápolási feladatok ellátását egészségi állapotára való hivatkozással nem tudja ellátni, e tényt háziorvosi igazolással kell bizonyítania.

(6) A méltányossági ápolási díjra való jogosultság feltételeinek fennállása esetén a méltányossági ápolási díjat a kérelem benyújtásának napjától határozatlan időre kell megállapítani.

(7) A méltányossági ápolási díjra való jogosultság megállapítása során az Szt. 41. § (2) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(8) Nem kerül megállapításra méltányossági ápolási díj, ha megállapításra kerül, hogy

a) az ápolt személy kéthónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha

aa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg,

ab) a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,

ac) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,

b) az ápolást végző személy rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét,

c) az ápolást végző személy szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésében részt vevő hallgatója,

d) az ápolást végző személy keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja,

e) az ápolást végző személy és az ápolt személy bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye, ahol életvitelszerűen lakik, nem Gyöngyös közigazgatási területén van,

f) az ápolási feladatokat az ápolt személlyel egy lakásban élő más hozzátartozója el tudja látni, vagy családon belül elvárható segítséggel az ápolási feladatok ellátása biztosítható,

g) az ápolt személy házi segítségnyújtás keretében segítséget vesz igénybe,

h) az ápolt tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződést kötött.

(9) A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot, ezzel egyidejűleg az ellátás folyósítását meg kell szüntetni, ha

a) az ápolást végző személy az ápolt személlyel szemben a (11) bekezdésében meghatározott ápolási kötelezettségét nem teljesíti, az ennek tényét megállapító jegyzőkönyvben rögzített időpont hónapjának utolsó napjával,

b) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, a változás bekövetkezése hónapjának utolsó napjával,

c) az ápolt személy meghal, a haláleset bekövetkezését követő második hónap utolsó napjával,

d) az ápolást végző személy meghal, a haláleset bekövetkezése hónapjának utolsó napjával,

e) a (7) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be, a kizáró körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napjával,

f) azt az ápolást végző személy kérte, a kérelemben megjelölt időponttól, vagy - időpont megjelölésének hiányában - a kérelem benyújtása hónapjának utolsó napjával,

g) ha az ápolást végző személy a jogosultság feltételeinek vagy az annak keretében megállapított ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza, a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával.

(10) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek fennállását évente felül kell vizsgálni.

(11) Az ápolást végző személy az ápolttal szembeni kötelezettségét a következő feltételek együttes fennállása esetén teljesíti:

a) az ápolt személyt tartózkodási helyén naponta gondozza,

b) gondoskodik az egészségügyi ellátások igénybevételéről (az ápolt személyt egészségügyi intézménybe kíséri, szállítja, szükség esetén orvost hív, gyógyszereit kiváltja, az orvosi utasításnak megfelelően kiadagolja, az alapvető házi ápolási feladatokat elvégzi, stb.),

c) gondoskodik az ápolt élelmezéséről, tisztálkodásáról,

d) az ápolt lakását és ruházatát rendben tartja,

e) gondoskodik szükség esetén az ápolt személy köznevelési, felsőoktatási, szociális intézménybe, rehabilitációs foglalkoztatásra történő elszállításáról,

f) lehetővé teszi az ápolás körülményeinek ellenőrzését az erre feljogosítottak számára.

(12) A (11) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről helyszíni szemle alapján az Igazgatóság jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy az ápoló kötelezettségét mely időponttól nem teljesítette.

(13) A méltányossági ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a.

(14) A méltányossági ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a (13) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani.

(15) Ha a méltányossági ápolási díj nem teljes hónapra jár, akkor az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata.

5. Rendkívüli települési támogatás

11. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló, létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudó

a)10 család, ahol az egy főre eső havi jövedelem a szociális vetítési alap 140 %-át,

b)11 egyedülálló, akinek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 190 %-át,

c)12 idős házaspár, nyugdíjas házaspár, gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő, unokáját vagy unokáit egyedül nevelő törvényes képviselő, ahol az egy főre eső havi jövedelem a szociális vetítési alap 160 %-át,

d)13 egyedülálló idős személy, akinek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 235 %-át

nem haladja meg.

(2) Kivételesen rendkívüli települési támogatásra jogosult az (1) bekezdésben meghatározott rászoruló is, akinél az egy főre jutó havi nettó jövedelem a reá irányadó jövedelmi értékhatárt legfeljebb 10 %-kal haladja meg, feltéve, hogy a kérelmező vagy a vele életvitelszerűen közös háztartásban élő közeli hozzátartozója a háziorvos igazolása alapján önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul.

(3)14 A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként a szociális vetítési alap összegét nem haladhatja meg, de legalább 8 000 Ft. A támogatás mértéke egy naptári évben összesen nem haladhatja meg a szociális vetítési alap négyszeresét.

12. § (1)15 Rendkívüli települési támogatásra jogosult továbbá

a) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében, a gyermek fogadása elősegítésére,

b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítésére,

c) a gyermek nevelésbe vételének megszüntetését követő családjához való visszahelyezés esetén a gyermek lakhatási körülményeinek javítása érdekében,

ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 140 %-át nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pont szerinti támogatás a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Család-és Gyermekjóléti Szolgálat) családsegítője javaslata alapján gyermekenként egy alkalommal, az (1) bekezdés b) pontja esetében negyedévente egy alkalommal, az (1) bekezdés c) pontja esetében egyszer állapítható meg.

(3)16 A támogatás összege alkalmanként nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének az (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott támogatások 50 %-át, az (1) bekezdés c) pontjánál pedig a 200 %-át.

(4) A támogatás összegét indokolt esetben a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője felé kell folyósítani, aki közreműködik annak célszerinti felhasználásában. A családsegítő a támogatás összegének felhasználásáról 15 napon belül köteles az Igazgatóság felé számlával elszámolni.

(5) A támogatás felhasználását a Polgármester az Igazgatóság közreműködésével ellenőrzi.

13. § (1) Rendkívüli települési támogatás keretében az elemi kárt szenvedett ingatlant életvitelszerűen használó tulajdonosa részére a lakóingatlanban keletkezett károk, valamint a lakóingatlanban életvitelszerűen élő bérlő, haszonélvező, használó (együtt: használó) részére a lakóingatlanban lévő mindennapi életvitelhez szükséges berendezési tárgyakban és eszközökben keletkezett károk enyhítésére támogatást kell nyújtani abban az esetben, ha

a) a kérelmező bizonyítja, hogy a lakóingatlanban, illetve a mindennapi életvitelhez szükséges berendezési tárgyakban és eszközökben elemi kár keletkezett,

b) és a kártérítés várható mértéke alacsonyabb a ténylegesen bekövetkezett kár összegénél.

(2) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak, aki

a) az elemi kárt maga vagy a káresemény idején az ingatlanában tartózkodó személy szándékosan idézte elő,

b) az elemi kár elhárításában, csökkentésében a lehetőségeihez képest nem vagy nem megfelelő mértékben vett részt,

c) a káresemény bekövetkezésekor a kérelmező tulajdonos vagy használó nem rendelkezett érvényes lakás- vagy – ingóságok károsodása esetén – az ingóságokra kiterjedő biztosítással,

d) a káreseményt követően a biztosítás jogosultja a kérelem benyújtásának időpontjáig nem indította el a kártérítés megállapítása iránti ügyintézést a biztosítónál,

e) a helyszíni szemlén nem működött közre.

(3) A kérelem elbírálásakor a kérelmező jövedelmi, vagyoni viszonyait, valamint a korábban részére nyújtott települési támogatások számát nem kell vizsgálni.

(4) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a káreseményről készült, a katasztrófavédelmi hatóság által kiállított káreseményi jegyzőkönyvet vagy hatósági bizonyítványt,

b) az érvényes vagyonbiztosításról szóló biztosítási kötvényt,

c) kárszakértői véleményt,

d) a biztosító kártérítési ajánlatát vagy kárkifizetésről szóló igazolását.

(5) A rendkívüli települési támogatás összegét a károsult biztosítója által megállapított kár mértékének figyelembevételével kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a károsult biztosítója által megállapított, de meg nem térülő kár mértékét, de legfeljebb a (6) bekezdésben meghatározott összeget.

(6)17 A rendkívüli települési támogatás összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap tizenötszörösét.

14. § (1) Jövedelmi és vagyoni helyzetre tekintet nélkül, eseti jelleggel, pénzbeli ellátásként rendkívüli települési támogatás (a továbbiakban: krízistámogatás) kerül megállapításra kérelemre annak, aki neki fel nem róható okból olyan kivételes méltánylást érdemlő egyedi élethelyzetbe került (különösen baleset, súlyos daganatos, szív-, érrendszeri-, cukorbetegség, egészségromlás, vagy egyéb, a kérelmező életét, testi épségét veszélyeztető személyes körülmények bekövetkezése), és valószínűsíthető, hogy a támogatás elmaradása számára súlyos következménnyel járna.

(2) Krízistámogatásban a közös háztartásban élők naptári évenként legfeljebb két alkalommal részesíthetők.

(3)18 Krízistámogatás összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap háromszorosát.

(4) Az 5. § (2) bekezdésben foglaltakat a krízistámogatás esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kérelemhez nem szükséges a jövedelemigazolásokat csatolni, továbbá nem alkalmazható az 5. § (3) bekezdése

15. § (1) Rendkívüli települési támogatás keretében elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra jogosult, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, függetlenül attól, hogy az elhunyt személy tartására köteles volt-e vagy sem, és a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2)19 A hozzájárulás összege, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap

a)20 150 %-át nem haladja meg, a szociális vetítési alap;

b)21 150 %-át meghaladja, de 350 %-át nem haladja meg, a szociális vetítési alap 70 %-a.

(3) A hozzájárulás a temetés időpontjától számított 90 napon belül kérelmezhető.

16. § (1)22 Rendkívüli települési támogatás keretében az általános és középiskolás gyermekek és fiatal felnőttek tankönyv- és tanszerellátásához évenként egy alkalommal támogatásra jogosultak, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap család esetében 140 %-át, gyermekét egyedül nevelő esetében 150 %-át nem haladja meg.

(2)23 A támogatás összege gyermekenként a szociális vetítési alap 20 %ával azonos mértékű.

(3) A megállapított támogatás összegét a Gyvt. 68. § (1) bekezdése alapján védelembe vett gyermek és a Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola tanulója esetében a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője részére kell folyósítani, aki a támogatás összegét köteles a gyermek tankönyv-és tanszerellátása szükségleteinek kielégítésére felhasználni. A támogatás felhasználásáról 30 napon belül a családsegítő köteles a Igazgatóság felé elszámolni.

(4) A támogatás iránti kérelem tárgyév május 1. és szeptember 30. napja között nyújtható be.

17. § (1)24 Rendkívüli települési támogatás keretében étkezési térítési díj támogatásra jogosult az az óvodai, alsó- és középfokú nevelési-oktatási, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alap- és szakosított ellátást nyújtó intézményben ellátásban részesülő gyermek, fiatal felnőtt, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg család esetében a szociális vetítési alap 140 %-át, gyermekét egyedül nevelő esetében 150 %-át.

(2) A tárgyév szeptember 1. és október 31. között benyújtott kérelmek esetében, ha a támogatás véglegesen megállapításra kerül, az a foglalkoztatási, nevelési év, illetve a tanév első napjától legfeljebb annak utolsó napjáig adható.

(3) Ha a jogosultsági feltételek évközben megszűnnek, a támogatás folyósítását meg kell szüntetni a jogosultsági feltételek megszűnése hónapjának utolsó napjával.

(4) A támogatás havi összege gyermekenként nem haladhatja meg a havi intézményi térítési díj 50 %-át.

18. §25 A köztemetés költségeinek megtérítése alól az eltemettetésre köteles személy – kivéve, aki a temetést szerződésben vállalta, vagy akit arra az elhunyt végrendelete kötelez – mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap, egyedül élő esetében 150 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy a kérelmező és családja lakásán kívül további, az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt összeghatárt meghaladó vagyonnal nem rendelkezik.

III. Fejezet

Természetbeni szociális ellátások

19. § Természetben biztosított szociális ellátások:

a) települési támogatás keretében nyújtható lakásfenntartási támogatás,

b) 11. §-ban szabályozott rendkívüli települési támogatás,

c) tüzelőanyag támogatás.

6. Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás

20. § (1) A 11. § (1)–(2) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén az Önkormányzat élelmiszer, papír, vegyi áru, ruházat beszerzésére irányuló kérelem esetén a rendkívüli települési támogatást utalvány (a továbbiakban: utalvány) formájában biztosítja, az utalvány értékét a 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerint állapítja meg. A közüzemi díj összegének megfizetéséhez kért lakásfenntartási támogatást közvetlenül a szolgáltatóhoz, a 17. § (1) bekezdésében meghatározott étkezési térítési díj támogatást közvetlenül az étkezést biztosító intézményhez, szolgáltatóhoz folyósítja. Indokolt esetben a fenti rendelkezéstől eltérően a Polgármester dönthet az utalvány helyett a támogatás készpénzben történő folyósításáról.

(2) Az utalvány tartalmától eltérő célra nem használható fel. Az utalvány értéke készpénzre nem váltható át, másra át nem ruházható.

(3) Az utalvány a személyi igazolvány felmutatásával együtt érvényes.

(4) Az utalvány azon üzletben váltható be, amellyel – mint elfogadóhellyel – az Önkormányzat szerződést kötött.

(5) Az utalvány közokiratnak minősül, ellenértékének megfizetésére az Önkormányzat felelősséget vállal.

(6) Az utalvány 1 000 Ft-os címletekben, nyomdai előállítással készül, százlapos tömbökben. Az utalvány előre sorszámozott, szigorú számadású nyomtatványként kezelendő.

(7) A kitöltött utalványt az ellenőrző szelvénnyel együtt kell átadni a segélyezett részére, melyről a bizonylati rend szabályai szerint nyilvántartást kell vezetni. Az utalvány átvételét a támogatásban részesülőnek aláírásával igazolnia kell.

(8) Az utalványt elfogadó üzletektől az átvett utalványok ellenértékét az ellenőrző szelvények alapján az Önkormányzat nevében eljárva a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság az átvételt követő 15 napon belül egyenlíti ki.

7. Tüzelőanyag támogatás

21. § (1) Tüzelőanyag támogatásra jogosult a lakását tűzifával fűtő szociálisan rászoruló kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a 11. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket nem haladja meg, feltéve, hogy az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.

(2) A támogatás fűtési idényben kerül megállapításra az Önkormányzat által megvásárolt tűzifamennyiség mértékéig, valamint fűtési idénytől függetlenül a Gyöngyös város közigazgatási területén fakivágás, közterületi gallyazás következtében rendelkezésre álló tűzifa mértékéig. A támogatás évente legfeljebb két alkalommal, ingatlanonként 1 személy részére állapítható meg. Az így megállapított tüzelőanyag mennyisége összesen az 1 200 kg-ot nem haladhatja meg.

(3) Az Igazgatóság a kérelem elbírálása során kérelmező lakásán ellenőrzi a lakás fűtési módját, kivéve, ha az más szociális ellátás iránti kérelem elbírálása során készült környezettanulmányból ismertté vált és nem feltételezhető abban változás.

(4) Kivételesen tüzelőanyag támogatásra jogosult az (1) bekezdésben meghatározott az a rászoruló is, akinél az egy főre jutó jövedelem a reá irányadó jövedelmi értékhatárt legfeljebb 10 %-kal haladja meg, feltéve, hogy

a) a kérelmező, vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója a háziorvos igazolása alapján ápolásra, gondozásra szorul, vagy

b) kérelmező 3 vagy ennél több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy

c) kérelmező 3 éven aluli gyermeket nevel, vagy

d) kérelmező lakásában a szolgáltató a gázt kikapcsolta, vagy fizetési felszólításában kilátásba helyezte a szolgáltatás kikapcsolását.

(5) A kérelmezőnek a kérelemhez csatolnia kell az (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel igazolásához háziorvosi igazolást, a d) pontban meghatározott feltétel igazolásához a szolgáltató által kiadott, a szolgáltatás kikapcsolását tanúsító jegyzőkönyvet, vagy igazolást, vagy a szolgáltatás kikapcsolását kilátásba helyező fizetési felszólítást.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet 2021. október 1-én lép hatályba.

23. §26

1. melléklet

a 24/2021.(IX.28.) önkormányzati rendelethez
Érkezett: …………………….
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI
KÉRELEM

I. Személyes adatok

1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:

Neve:……………….………………………………………………………………………….

Születési neve:……………………………………………………………………………………………

Anyja neve:……………………………………………………………………………………………

Születés helye, ideje:……………………………………………………………………………

Lakóhely: ………………………………………………………………………………………

Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………..

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………..

Személyi igazolvány/útlevél száma:…........................................................................................

Lakcím igazolvány száma:……………………………………………………………….……..

Állampolgársága: ………………………………………………………………………………

Telefonszám: ……………………………………………………………………………………

E-mail cím:………………………………………………………………………………………

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

□ EU kék kártyával rendelkező, vagy

□ bevándorolt/letelepedett, vagy

□ menekült/oltalmazott/hontalan.

2. A települési támogatást

2.1.  lakásfenntartási támogatásként

2.2.  gyógyszertámogatásként

2.3.  méltányossági ápolási díjként

kérem megállapítani. (Kérjük a megfelelőt – egy kérelmen egyidejűleg egy ellátást – X-el jelölje.)

3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ……………….. fő.

4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

A

B

C

D

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1

2

3

4

5

5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy :

- aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak: ha igen, akkor e személyek száma:…………….fő

- aki fogyatékossági támogatásban részesül: ha igen, akkor e személyek

száma:………..fő

- aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma

…………fő

II. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

III. Lakásviszonyok lakásfenntartási támogatás igénylése esetén
A támogatással érintett lakás nagysága: ……………………..m2
A lakásban tartózkodás jogcíme:…………………………………..
IV. Méltányossági ápolási díj megállapításához szükséges adatok, külön nyilatkozatok
1.Az ápolást végző személyére vonatkozó adatok és nyilatkozatok:
Az ápolt személlyel való hozzátartozói kapcsolat [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2 pont]: ..................................................................................
Magánnyugdíjpénztár tagja vagyok:
Igen Nem (megfelelő aláhúzandó)
Igen, esetén magánnyugdíjpénztár neve: ………………………………………………………
tagság száma:………………………………….……………………………………………….
belépés időpontja:…………………………………………………………………..………….
(Belépési nyilatkozat másolatát csatolni kell!)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy (megfelelő rész aláhúzandó)
- keresőtevékenységet
□ nem folytatok
□ napi 4 órában folytatok
□ otthonomban folytatok
- szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésében részt vevő hallgatója
□ vagyok
□ nem vagyok
- rendszeres pénzellátásban
□ részesülök és annak havi összege: .................................
□ nem részesülök
- az ápolási tevékenységet az ápolt személy
□ lakóhelyén
□ tartózkodási helyén végzem.
- életvitelszerűen a
□ lakóhelyemen
□tartózkodási helyemen élek.
2. Az ápolt személyére vonatkozó adatok és nyilatkozatai:
Neve:……………………………………………………………………………………………
Születési neve:……………………………………………………………………..………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………………
Születés helye, ideje:……………………………………………….……………………………
Lakóhely: ………………………………………………………………………………………
Tartózkodási hely:…………………………………………………………………………….…
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………………………
Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve, lakcíme:........................................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy (megfelelő rész aláhúzandó)
- házi segítségnyújtás keretében segítséget
□ veszek
□ nem veszek
igénybe,
- fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben
□ részesülök
□ nem részesülök,
- köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója
□ vagyok
□ nem vagyok,
- tartásomra tartási, életjáradéki, öröklési szerződést
□ kötöttem
□ nem kötöttem,
- egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat a méltányossági ápolási díjat kérelmező hozzátartozóm végezze.
……….………………………………………………………
az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása
V. Nyilatkozatok
1. Lakásfenntartási támogatás igénylése esetén a kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).
Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ....................................................
{Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is .
2. Lakásfenntartási támogatás igénylése esetén a lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás (ok):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Korábban részesült-e támogatásban:
(megfelelő aláhúzandó) igen nem
Ha igen, annak időpontja: …......................................................................................................
4. Jelenleg részesül-e az alábbi rendszeres ellátásokban Ön vagy a családtagja:
igen nem
Amennyiben igen, akkor a megfelelő aláhúzandó:
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, időskorúak járadéka.
5. Gyógyszertámogatás iránti kérelem esetén közgyógyellátásban részesül-e?
(megfelelő aláhúzandó) igen nem
6. Kérelmének indokait részletesen leírni szíveskedjék.
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
7. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a jövedelem- , valamint a vagyonnyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § /7/ bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tények, vagy adatok közlése által megállapított ellátás vagy támogatás összegét vissza kell fizetni.
8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy (a megfelelő rész aláhúzandó)
életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek.
9. Hozzájárulok a kérelemben és a jövedelem-, valamint a vagyonnyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Gyöngyös, 20 . …....................................
............................................................. ………………………………
kérelmező, vagy törvényes képviselőjének aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása
VI. Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: ......................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ........................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................................
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4.Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................. típus ................ rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
C. Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg
a) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti fizetési számla szerződés alapján nyitott fizetési számlán szereplő összeg, valamint a betétszerződés és a takarékbetét-szerződés alapján, vagy egyéb szerződés alapján a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg, ha azt a hitelintézet a bankszámlaszerződés szabályainak megfelelően kezeli:
………………………………………………….. (összeg megjelölése Ft-ban)
b) a betétszerződés és takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg, továbbá az egyéb, a hitelintézet által visszafizetendő, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló pénzösszeg:
………………………………………………….. (összeg megjelölése Ft-ban)
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Gyöngyös, 20 ………………………………….
................................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
VII.
Közös képviselő nyilatkozata
a települési támogatás keretében nyújtott lakásfenntartási támogatás megállapításához
Alulírott ……………………………………………………………………..(név, megnevezés)
………………………………………………………….(cím, székhely) mint közös képviselő
igazolom, hogy
………………………………………………………………………………………(név)
………………………………………………………………………………………(lakcím)
□ közös mérővel rendelkező társasházi lakásban lakó, ....................................
…………………………………………......személy, vagy
□ a ……………………………………….szolgáltatás díját a szolgáltató részére
díjszétosztás nélkül fizető társasház lakója
(a megfelelő négyzetbe X jelet kell tenni),
aki a szolgáltatási díj megfizetésére köteles.
Azonosító adatok a szolgáltatást igénybe vevő személyre tekintettel:
1. A Szolgáltató megnevezése : ……………..………………………………………
2. Fogyasztó/ügyfél azonosító:…………………………………………………………
3.1) Fogyasztási hely azonosító:……………………………………………………….
vagy
3.2) A mérő azonosító száma/hőközpont azonosító száma:……………………….
Gyöngyös, …………………………………………..
…………………………………………
aláírás
VIII.
IGAZOLÁS
A BETEG HAVI GYÓGYSZERKÖLTSÉGÉRŐL
települési támogatás keretében nyújtott gyógyszertámogatás megállapításához
Beteg neve: ……………………………………………………………………………………………
Szül.hely, idő:………………………………………………………………………………………………
Lakcíme:………………………………………………………………………………………
TAJ száma:…………………………………………………………………………………………
1.) Krónikus betegségben szenved
igen nem (megfelelő válasz aláhúzandó)
2.) A beteg közgyógyellátásban részesül:
igen nem (megfelelő válasz aláhúzandó)
3.) Nevezett rendszeresen szedett gyógyszerei:
Gyógyszerfogyasztás egy havi mennyiségét kell
feltüntetni
Gyógyszer neve, mennyisége és milyen Gyógyszer ára, amit a beteg
%-os mértékű támogatással kerül felírásra fizet
……………………………….…………………… …………………………………
……………………………………………………. …………………………………
……………………………………………………. …………………………………
……………………………………………………. …………………………………
……………………………………………………. …………………………………
……………………………………………………. …………………………………
……………………………………………………. …………………………………
Kelt:…………………………………… Kelt:……………………………….
…………………………………………. ……………………………………………..
Kezelőorvos aláírása, bélyegzője Gyógyszerek árazását végző gyógyszerész
aláírása, gyógyszertár bélyegzője
IX.
IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY
a települési támogatás keretében nyújtott
méltányossági ápolási díj megállapításához/felülvizsgálatához
(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)
I. Igazolom, mint nevezett ápolt személy háziorvosa, hogy
Neve:.......................................................................................................................................
Születési neve:........................................................................................................................
Anyja neve:..............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:......................................................................................................
Lakóhely:.................................................................................................................................
Tartózkodási hely:...................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:....................................................................................
Tartósan beteg (a megfelelő aláhúzandó) : igen nem
II. Fent nevezett személy tartós betegsége miatt állandó és tartós ápolásra, gondozásra szorul. Az ápolás, gondozás várható időtartama: (Kérjük a megfelelőt X-el jelölje.)
Fenti igazolást a rehabilitációs hatóságként eljáró..................................................... (szerv megnevezése) ................................... számú határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, vagy ................................................ fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény ....................................................... szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott ..................... keltű igazolás/zárójelentés, vagy a ........................................ megyei pedagógiai szakszolgálat .................... számú szakvéleménye alapján állítottam ki.
Az ápolás/gondozás várható időtartama:
 3 hónapnál hosszabb,
időtartama előreláthatólag ……………………………..,
vagy
 3 hónapnál rövidebb.
Dátum: ................................................
................................................
háziorvos aláírása
P. H.
X.
Igazolás a méltányossági ápolási díj megállapításához
Igazolom, hogy.................................................................................................................. (név)
Anyja neve:.................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:.........................................................................................................
Lakóhely:.....................................................................................................................................
Tartózkodási hely:.......................................................................................................................
„A” köznevelési intézmény tanulója,
„B” nappali szociális intézményi ellátásban részesül,
„C” felsőoktatási intézmény hallgatója.
Az intézmény megnevezése:......................................................................................................
Az „A” pontban foglalt esetben az intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát

meghaladja

nem haladja meg.

A „B”-„C” pontban foglalt esetben az intézmény igénybevételének, látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát

meghaladja

nem haladja meg.

Az „A”-„C” pontban foglalt intézmény igénybevétele az ápolást végző személy rendszeres közreműködését

szükségessé teszi

nem teszi szükségessé.

Dátum: ...................................................
P. H.
................................................
intézményvezető
FELLEBBEZÉSI JOGRÓL VALÓ LEMONDÓ NYILATKOZAT
Alulírott………………………………….. (szül. neve: ................................................,
anyja neve: szül. hely,idő: …………................................… ,
lakcím:......................................., szig. szám:............................ ) kijelentem, hogy települési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmem teljesítése esetére Gyöngyös Város Polgármestere által kiadásra kerülő döntéssel szembeni fellebbezési jogomról jelen nyilatkozat aláírásával lemondok.
Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza, valamint az első fokú döntés a közlésekor véglegessé válik.
A nyilatkozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (2) bekezdés b) pontja, 82. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 118. § (4) bekezdése alapján tettem meg.
Gyöngyös, 20……………………………..
…………………………………………
Név
NYILATKOZAT
Alulírott …………………………………….. (született: ………………………………………
anyja neve: ………………………………….) …………………………………………………
szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy elvált, különélő férjemtől, feleségemtől ……………………………… nevű gyermekem/gyermekeim apjától, anyjától havi ……………………… Ft összegű tartásdíjat kapok.
Fenti összeget átutalással, készpénzben átadva, illetve természetbeni ellátásként kapjuk meg.
(A megfelelő szövegrész aláhúzandó!)
Gyermekem apjának, anyjának neve: …………………………………………..
Születési hely, idő: ……………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………
Utolsó általam ismert lakóhely: ……………………………………………
Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatom valódiságát a Hivatal a másik fél nyilatkoztatásával ellenőrizheti.
Gyöngyös, 201 ………………………………….
……………………………………
aláírás
NYILATKOZAT
Alulírott ……………………………………… (született: ……………………………………., anyja neve: ………………....................) …………………………………………………………………….
szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy havonta átlagosan nettó ….………………. Ft jövedelmem származik alkalmi munkából, vállalkozói tevékenységéből.
Gyöngyös, 20……………………..
___________________________
aláírás
__________________________________________________________________________
NYILATKOZAT
Alulírott ……………………………………… (született: ……………………………………., anyja neve: ………………....................) …………………………………………………………………….
szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy havonta átlagosan nettó ….………………. Ft jövedelmem származik alkalmi munkából, vállalkozói tevékenységéből.
Gyöngyös, 20……………………..
___________________________
aláírás
F E L H Í V Á S :
A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI SZÜKSÉGES A JÖVEDELEM-NYILATKOZATBAN FELTÜNTETETT JÖVEDELEM TÍPUSÁNAK MEGFELELŐ IRATOT, VAGY ANNAK MÁSOLATÁT A KÖVETKEZŐK SZERINT:
a) havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén:
aa) Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói / foglalkoztatói igazolást.
ab) Táppénz, gyermekgondozási támogatások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap ellátásáról szóló, a folyósító szerv által megküldött havi ellátásról szóló postai szelvényt, pénzintézeti igazolást (folyószámla kivonat másolatot).
ac) Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások esetén a tárgyév első kérelméhez a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolást, mely tartalmazza tárgyév január 1-től folyósított ellátásának összegét, a tárgyévben benyújtott további kérelmek esetén a havi nyugdíjszelvényt vagy a pénzintézet igazolását (folyószámla kivonat másolatát).
ad) Járási Hivatal által folyósított ellátások esetén az (Hatósági Osztály, Foglalkoztatási Osztály) ellátást megállapító határozatát valamint a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátásáról szóló postai szelvényt, vagy pénzintézeti igazolás (folyószámla kivonat másolatát).
ae) Egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló a jövedelem típusának megfelelő iratot, igazolást vagy annak másolatát.
b) A nem havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén:
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint:
- az adóbevallással lezárt időszak jövedelméről NAV igazolást,
- a kérelem benyújtás évében a pénztárkönyvében vagy naplófőkönyvében kimutatott havi jövedelemről szóló az adózó által tett nyilatkozatot, vagy az adózó könyvelője által kiállított igazolást.
c) Alkalmi munkavégzésből származó jövedelmet:
Nyilatkozattal kell igazolni.
A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI SZÜKSÉGES A KÉRELMEZŐ ÁLTAL IGÉNYELT ELLÁTÁS TÍPUSÁNAK MEGFELELŐEN AZ ALÁBBI IRATOKAT, VAGY ANNAK MÁSOLATÁT A KÖVETKEZŐK SZERINT:
a) gyógyszertámogatásra irányuló kérelem esetén: a háziorvos/kezelőorvos által kitöltött igazolást (VIII. nyomtatvány) a beteg havi gyógyszerköltségéről,
b) települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelem esetén:
- a lakás alapterületéről hivatalos igazolás (tulajdoni lap, adásvételi szerződés-, közös képviselő, bérbeadó által kiállított igazolás),
- a közüzemi szolgáltató-, a társasház vagy a bérbeadó részletes számláját és a befizetésről az igazolást.
c) méltányossági ápolási díj megállapítására irányuló kérelem esetén:
- a háziorvos igazolását a tartós betegségről és annak időtartamáról (IX. nyomtatvány)
- magánnyugdíjpénztári tagság esetén a belépési nyilatkozat másolatát
- amennyiben az ápolt személy köznevelési intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény hallgatója, nappali ellátást nyújtó szociális intézményt vesz igénybe, az intézmény igazolását (X. nyomtatvány)
Tájékoztató
a települési támogatás iránti kérelem kitöltéséhez
Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni.
1.1. A személyi adatok kitöltéséhez:
1.1.1. „Egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.
1.1.2. *„Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek” számít az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek vagy nevelt gyermek - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével -, aki
1.1.2.1.húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik,
1.1.2.2. huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
1.1.2.3. huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
1.1.2.4. tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.
1.1.1. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat - a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével - a kérelemhez csatolni kell.
1.2. A jövedelmi adatok kitöltéséhez:
1.2.1.*„Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
1.2.2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
1.2.2.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.
1.2.2.2. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
1.2.3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
1.2.4.*Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.
1.2.5. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.2.6. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
1.2.7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.2.7.1. rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.2.7.2.nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
1.2.8. A jövedelem típusai:
1.2.8.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
1.2.8.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
1.2.8.3.* Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
1.2.8.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
1.2.8.5.* Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
1.2.8.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
1.2.9. A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.
1.3.1. Állástalan az a személy:
a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban, képzési támogatásként keresetpótló juttatásban, illetve felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban nem részesül, vagy
b) akinek álláskeresési támogatását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási időtartam lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot, vagy
c)* aki az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel, illetve a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamban együttműködött, vagy
d) *akinek az ápolási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszűnése miatt az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatallal, illetve a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött, vagy
e) akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőzően fennálló aktív korúak ellátására való jogosultsága nem az együttműködési kötelezettség megszegése miatt szűnt meg, feltéve, hogy az aktív korúak ellátása megállapítását a kérelmező a korábbi jogosultság megszüntetésétől számított harminchat hónapon belül kérte.
1.3.2. A. kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és címét, ahonnan az irat beszerezhető, így:
a) *az 1.3.1. pont a) alpontjában meghatározott esetben: az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalnak az igazolása a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül;
b) *az 1.3.1. pont b) alpontjában meghatározott esetben: az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni;
c) *az 1.3.1. pont c) és d) alpontjában meghatározott esetben: az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal, illetve a rehabilitációs hatóság igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről;
d) *az 1.3.1. pont d) és e) alpontjában meghatározott esetben: a korábban megállapított szociális ellátások megszüntetéséről szóló határozat vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmező jelenlegi lakcíme szerint illetékes folyósító szerv folyósította.
1.3.3. Amennyiben az igénylő 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni ellátása nem biztosított, az intézmény erre vonatkozó igazolását is csatolni kell.
1.3.4. *A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója cselekvőképességében teljesen korlátozott, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

2. melléklet

a 24/2021.(IX.28.) önkormányzati rendelethez
Érkezett: ………………………….
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

1. Kérelmező személyes adatai:

Név: …........................................................................................................................................

Születési név: ….........................................................................................................................

Szül. helye: ….............................................................................................................................

Szül. ideje: …..............................................................................................................................

Anyja neve: ….............................................................................................................................

Állandó lakóhelye: …..................................................................................................................

Tartózkodási helye:………………………………………………………………………………

TAJ száma:………………………………………………………………………………………

Személyi igazolvány/útlevél száma:…………….………………………………..……………..

Lakcímigazolvány száma:………………………………………………………………………

Állampolgársága: …...................................................................................................................

Telefonszám/elérhetőség………………………..: ……………………………………………

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

 EU kék kártyával rendelkező, vagy

 bevándorolt/letelepedett, vagy

 menekült/oltalmazott/hontalan.

2. A rendkívüli települési támogatást

2.1.  létfenntartási gondok enyhítése, többletkiadások rendezése céljából

2.2  várandós anyaként gyermekem megtartása érdekében, a gyermek fogadása elősegítésére,

2.2.  az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítésére,

2.3.  a gyermek nevelésbe vételének megszüntetését követő családjához való visszahelyezés esetén a gyermek lakhatási körülményeinek javítása érdekében

2.4.  elemi kár enyhítésére

2.5.  elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként

2.6.  általános és középiskolás gyermekek és fiatal felnőttek tankönyv- és tanszerellátásához

2.7.  óvodai, alsó- és középfokú oktatási, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alap- és szakosított ellátást nyújtó intézményben ellátásban részesülő gyermek, fiatal felnőtt étkezési térítési díj támogatásaként

2.8.  eseti jelleggel biztosított méltányossági rendkívüli települési támogatásaként (továbbiakban: krízistámogatás)

kérem megállapítani. (Kérjük a megfelelőt – egy kérelmen egyidejűleg egy ellátást – X-el jelölje.)

3. Kérelmezővel közös háztartásban élő hozzátartozók száma:…............................ fő

4/1. A 3. pontban szereplő hozzátartozók személyes adatai:

Név: Anyja neve: Szül. idő: Rokoni kapcsolat: TAJ szám

1) …............................................................................................................................................

2) …............................................................................................................................................

3) …............................................................................................................................................

4) …............................................................................................................................................

5) …............................................................................................................................................

6) …............................................................................................................................................

7) …............................................................................................................................................

8) …............................................................................................................................................

9) …............................................................................................................................................

10) ..............................................................................................................................................

4/2. A 2.6. pontban megjelölt ellátást az alábbi elhunyt személy eltemettetésének költségeihez kérem:

Elhunyt személy neve: …………………………………………………………………………

Haláleset helye, ideje: ………………………………………………………………………….

Halotti anyakönyvi kivonat sorszáma: …………..……………………………………………..

Az elhunyt személyhez fűződő rokoni kapcsolat: ………………………………………………

4/3. A 2.7. / 2.8. megjelölt ellátást az alább felsorolt kiskorú gyermeke(i)m részére kérem:

Név: Anyja neve: Szül. idő: Oktatási intézmény megnevezése:

1) …............................................................................................................................................

2) …............................................................................................................................................

3) …............................................................................................................................................

4) …............................................................................................................................................

5) …............................................................................................................................................

5. Jövedelemmel rendelkező családtagok száma:….................................................... fő

A 2.9. pontban megjelölt krízistámogatás iránti kérelemhez csatolni szükséges a krízishelyzet igazolását (pl. kórházi jelentés, hivatalos szerv által kiállított igazolás).

A krízistámogatásként biztosított ellátás igénylésekor a kérelemhez a kérelmező és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó személyek jövedelemi és vagyoni helyzetéről szóló igazolást nem szükséges csatolni!

6. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa
(élettársa)

Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem

7. Összes jövedelem

A kérelmező háztartásában élő gyermek(ek) után járó gyermektartásdíj összegére vonatkozó nyilatkozat.
Alulírott …………………………………….. (született: ………………………………………
anyja neve: ………………………………….) …………………………………………………
szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy elvált, különélő férjemtől, feleségemtől ……………………………… nevű gyermekem/gyermekeim apjától, anyjától havi ……………………… Ft összegű tartásdíjat kapok.
Fenti összeget átutalással, készpénzben átadva, illetve természetbeni ellátásként kapjuk meg. (A megfelelő szövegrész aláhúzandó!)
Gyermekem apjának, anyjának neve: …………………………………………..
Születési hely, idő: ……………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………
Utolsó általam ismert lakóhely: ……………………………………………
Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatom valódiságát a Hivatal a másik fél nyilatkoztatásával ellenőrizheti.
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ………………………….. Ft/hó
Kelt: ……………….., ………… év ……………. hónap .… nap
…………………………………………………
az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének aláírása
7. Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Neve:...........................................................................................................................................
Születési neve.............................................................................................................................
Anyja neve:.................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................
Lakóhely: ....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:…....................................................................................

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................... város/község ....................................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község ...................................... út/utca ............. hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad:.........., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje: ............................................................. gyártási éve:……….

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .............................................................gyártási éve:………..

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

c) motorkerékpár:…………………………………típus……………..rendszám

a szerzés ideje:……………………………………………..gyártási éve:……….

c. Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg

a) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti fizetési számla szerződés alapján nyitott fizetési számlán szereplő összeg, valamint a betétszerződés és a takarékbetét-szerződés alapján, vagy egyéb szerződés alapján a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelem-be vett személy rendelkezése alatt álló összeg, ha azt a hitelintézet a bank-számlaszerződés szabályainak megfelelően kezeli:

………………………………………………….. (összeg megjelölése Ft-ban)

b) betétszerződés és takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg, továbbá az egyéb, a hitelintézet által visszafizetendő, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló pénzösszeg:

………………………………………………….. (összeg megjelölése Ft-ban)

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Gyöngyös .............. év .............................. hó ............ nap

................................................

aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

8. Korábban részesült-e segélyben:

(megfelelő aláhúzandó) igen nem

Ha igen, annak időpontja: …......................................................................................................

9. Jelenleg részesül-e az alábbi rendszeres ellátásokban Ön vagy a családtagja:

igen nem

Amennyiben igen, akkor a megfelelő aláhúzandó:

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, időskorúak járadéka.

10. Kérelmének indokait részletesen leírni szíveskedjék.

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

………..........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

11. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a jövedelem-, valamint a vagyonnyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § /7/ bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tények, vagy adatok közlése által megállapított ellátás vagy támogatás összegét vissza kell fizetni.

12. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy (a megfelelő rész aláhúzandó)

életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek.

13. Hozzájárulok a kérelemben és a jövedelem-, valamint a vagyonnyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Gyöngyös, 20 . …....................................

…………………………………..………………………..

kérelmező, vagy törvényes képviselőjének aláírása

FELLEBBEZÉSI JOGRÓL VALÓ LEMONDÓ NYILATKOZAT

Alulírott………………………………….. (szül. neve: ….............................,

anyja neve: szül. hely,idő: ………..............................…… ,

lakcím:................................., szig. szám:............................... ) kijelentem, hogy rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmem teljesítése esetére Gyöngyös Város Polgármestere által kiadásra kerülő döntéssel szembeni fellebbezési jogomról jelen nyilatkozat aláírásával lemondok.

Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza, valamint az első fokú döntés a közlésekor véglegessé válik.

A nyilatkozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (2) bekezdés b) pontja, 82. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 118. § (4) bekezdése alapján tettem meg.

Gyöngyös, 20……………………………..

…………………………………………

Név

F E L H Í V Á S :

A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI SZÜKSÉGES A JÖVEDELEM-NYILATKOZATBAN FELTÜNTETETT JÖVEDELEM TÍPUSÁNAK MEGFELELŐ IRATOT, VAGY ANNAK MÁSOLATÁT A KÖVETKEZŐK SZERINT:

a) havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén:

aa) Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói / foglalkoztatói igazolást.

ab) Táppénz, gyermekgondozási támogatások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap ellátásáról szóló, a folyósító szerv által megküldött havi ellátásról szóló postai szelvényt, pénzintézeti igazolást (folyószámla kivonat másolatot).

ac) Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások esetén a tárgyév első kérelméhez a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolást, mely tartalmazza tárgyév január 1-től folyósított ellátásának összegét, a tárgyévben benyújtott további kérelmek esetén a havi nyugdíjszelvényt vagy a pénzintézet igazolását (folyószámla kivonat másolatát).

ad) Járási Hivatal által folyósított ellátások esetén az (Hatósági osztály, Foglalkoztatási Osztály) ellátást megállapító határozatát, valamint a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátásáról szóló postai szelvényt, vagy pénzintézeti igazolás (folyószámla kivonat másolatát).

ae) Egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló a jövedelem típusának megfelelő iratot, igazolást vagy annak másolatát.

b) A nem havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén:

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint:

- az adóbevallással lezárt időszak jövedelméről NAV igazolást,

- a kérelem benyújtás évében a pénztárkönyvében vagy naplófőkönyvében kimutatott havi jövedelemről szóló az adózó által tett nyilatkozatot, vagy az adózó könyvelője által kiállított igazolást.

c) Alkalmi munkavégzésből származó jövedelmet:

Nyilatkozattal kell igazolni.

A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI SZÜKSÉGES A KÉRELMEZŐ ÁLTAL IGÉNYELT ELLÁTÁS TÍPUSÁNAK MEGFELELŐEN AZ ALÁBBI IRATOKAT, VAGY ANNAK MÁSOLATÁT A KÖVETKEZŐK SZERINT:

a) várandós anya kérelme esetén a szakorvos által kiállított igazolást a terhesség fennállásáról,

b) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás esetén a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, továbbá az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát,

c) a gyermek iskolalátogatási bizonyítványát,

d) intézmény által kitöltött igazolást (nyomtatvány mellékletét képezi), a gyermek napi étkezési térítési díjára vonatkozóan,

e) a krízistámogatás iránti kérelemhez csatolni szükséges a krízishelyzet igazolását (pl. kórházi jelentés, hivatalos szerv által kiállított igazolás).

NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………… (született: ……………………………., anyja neve: ………………....................) ……………………………………………………………

szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy havonta átlagosan nettó ….………………. Ft jövedelmem származik alkalmi munkából, vállalkozói tevékenységéből.

Gyöngyös, 20……………………..

___________________________

aláírás

__________________________________________________________________________

NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………… (született: ……………………………., anyja neve: ………………....................) ……………………………………………………………

szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy havonta átlagosan nettó ….………………. Ft jövedelmem származik alkalmi munkából, vállalkozói tevékenységéből.

Gyöngyös, 20……………………..

___________________________

aláírás

Intézmény neve, címe, telefonszáma

Igazolás

(Az intézmény tölti ki!)

Igazolom, hogy fent megnevezett intézményben (középiskola, szakiskola, kollégium, általános iskola, óvoda, szociális intézmény) az alább felsorolt tanuló(k) veszi(k) igénybe az étkezést:

gyermek neve: napi térítési díj összege:

(születési ideje: anyja neve: )

gyermek neve: napi térítési díj összege:

(születési ideje: anyja neve: )

gyermek neve: napi térítési díj összege:

(születési ideje: anyja neve: )

Intézmény/szolgáltató számlaszáma:

Gyermek mikortól veszi igénybe az étkezést:

A / tanévben az étkezési napok száma (október 31. után kiállított igazolás esetén a tanévben még hátralévő étkezési napok száma):

Ezen igazolás a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságán benyújtható gyermek étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem mellékletét képezi.

Dátum:

P.H.

………………………………

Intézmény aláírása

Tájékoztató

a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem kitöltéséhez

Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni.

1.1. A személyi adatok kitöltéséhez:

1.1.1. „Egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

1.1.2.*„Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek” számít az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek vagy nevelt gyermek - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével -, aki

1.1.2.1. húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik,

1.1.2.2. huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,

1.1.2.3. huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,

1.1.2.4. tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

1.1.3. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat - a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével - a kérelemhez csatolni kell.

1.2. A jövedelmi adatok kitöltéséhez:

1.2.1. *„Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b)pontjában meghatározott bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

1.2.2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

1.2.2.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

1.2.2.2. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

1.2.3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

1.2.4. *Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

1.2.5. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

1.2.6, A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

1.2.7. A havi jövedelem kiszámításakor

1.2.7.1. rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,

1.2.7.2. nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

1.2.8. A jövedelem típusai:

1.2.8.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

1.2.8.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

1.2.8.3. *Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

1.2.8.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

1.2.8.5. *Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

1.2.8.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

1.2.9. A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

1.3.1. Állástalan az a személy:

a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban, képzési támogatásként keresetpótló juttatásban, illetve felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban nem részesül, vagy

b) akinek álláskeresési támogatását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási időtartam lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot, vagy

c) *aki az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel, illetve a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamban együttműködött, vagy

d) *akinek az ápolási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszűnése miatt az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatallal, illetve a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött, vagy

e) akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőzően fennálló aktív korúak ellátására való jogosultsága nem az együttműködési kötelezettség megszegése miatt szűnt meg, feltéve, hogy az aktív korúak ellátása megállapítását a kérelmező a korábbi jogosultság megszüntetésétől számított harminchat hónapon belül kérte.

1.3.2. A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és címét, ahonnan az irat beszerezhető, így:

a) *az 1.3.1. pont a) alpontjában meghatározott esetben: az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalnak az igazolása a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül;

b) *az 1.3.1. pont b) alpontjában meghatározott esetben: az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni;

c) *az 1.3.1. pont c) és d) alpontjában meghatározott esetben: az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal, illetve a rehabilitációs hatóság igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről;

d) *az 1.3.1. pont d) és e) alpontjában meghatározott esetben: a korábban megállapított szociális ellátások megszüntetéséről szóló határozat vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmező jelenlegi lakcíme szerint illetékes folyósító szerv folyósította.

1.3.3. Amennyiben az igénylő 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni ellátása nem biztosított, az intézmény erre vonatkozó igazolását is csatolni kell.

1.3.4. *A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója cselekvőképességében teljesen korlátozott, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

3. melléklet

a 24/2021.(IX.28.) önkormányzati rendelethez
Érk.: …...............................
Tüzelőanyag támogatás iránti kérelem

1. Kérelmező személyes adatai:

Név: …..........................................................................................................................................

Leánykori név: …..........................................................................................................................

Szül. helye: …...............................................................................................................................

Ideje: …........................................................................................................................................

Anyja neve: …...............................................................................................................................

Állandó lakóhelye: …...................................................................................................................

Tartózkodási helye:…...………………..………………………………………………………

TAJ száma:……………………………………..………………………………………………

Személyi igazolvány/útlevél száma:…… ……………….……………………………………..

Lakcímigazolvány száma:………………,……………………………………….………………………………...

Állampolgársága: …......................................................................................................................

Telefonszám/elérhetőség………………………..………….…………………………………..

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

 EU kék kártyával rendelkező, vagy

 bevándorolt/letelepedett, vagy

 menekült/oltalmazott/hontalan.

2. Kérelmezővel közös háztartásban élő hozzátartozók száma:…............................ fő

3. A 2. pontban szereplő hozzátartozók személyes adatai:

Név: Anyja neve: Szül. idő: Rokoni kapcsolat:

1) …............................................................................................................................................

2) …............................................................................................................................................

3) …............................................................................................................................................

4) …............................................................................................................................................

5) …............................................................................................................................................

6) …............................................................................................................................................

7) …............................................................................................................................................

8) …............................................................................................................................................

9) …............................................................................................................................................

10) ..............................................................................................................................................

4. Jövedelemmel rendelkező családtagok száma:….................................................... fő

5. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa
(élettársa)

Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem

7. Összes jövedelem

A kérelmező háztartásában élő gyermek(ek) után járó gyermektartásdíj összegére vonatkozó nyilatkozat.
Alulírott …………………………………….. (született: ………………………………………
anyja neve: ………………………………….) …………………………………………………
szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy elvált, különélő férjemtől, feleségemtől ……………………………… nevű gyermekem/gyermekeim apjától, anyjától havi ……………………… Ft összegű tartásdíjat kapok.
Fenti összeget átutalással, készpénzben átadva, illetve természetbeni ellátásként kapjuk meg.
(A megfelelő szövegrész aláhúzandó!)
Gyermekem apjának, anyjának neve: …………………………………………..
Születési hely, idő: ……………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………
Utolsó általam ismert lakóhely: ……………………………………………
Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatom valódiságát a Hivatal a másik fél nyilatkoztatásával ellenőrizheti.
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: …………………………………….. Ft/hó
Kelt: ………… év ……………. hónap .… nap
…………………………………………
az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének aláírása

6. Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Neve:...........................................................................................................................................

Születési neve.............................................................................................................................

Anyja neve:.................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................

Lakóhely: ....................................................................................................................................

Tartózkodási hely: ......................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:…....................................................................................

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................... város/község ....................................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:*.......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község ...................................... út/utca ............. hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad:.........., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: '

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje: ............................................................. gyártási éve:……….

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .............................................................gyártási éve:………..

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

c) motorkerékpár:…………………………………típus……………..rendszám

a szerzés ideje:……………………………………………..gyártási éve:……….

C. Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg

a) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti fizetési számla szerződés alapján nyitott fizetési számlán szereplő összeg, valamint a betétszerződés és a takarékbetét-szerződés alapján, vagy egyéb szerző-dés alapján a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelem-be vett személy rendelkezése alatt álló összeg, ha azt a hitelintézet a bank-számlaszerződés szabályainak megfelelően kezeli:

………………………………………………….. (összeg megjelölése Ft-ban)

b) a betétszerződés és takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg, továbbá az egyéb, a hitelintézet által visszafizetendő, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló pénzösszeg:

………………………………………………….. (összeg megjelölése Ft-ban)

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Gyöngyös .......... év .............................. hó ............ nap

................................................

aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

7. Korábban részesült-e tüzelőanyag támogatásban:

(megfelelő aláhúzandó) igen nem

Ha igen, annak időpontja: …......................................................................................................

8. Jelenleg rendszeres ellátást folyósít-e a járási hivatal vagy az önkormányzat Ön vagy családtagjai részére: igen nem

Foglalkoztatást helyettesítő támogatást, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, lakásfenntartási támogatást. (Megfelelő szöveg aláhúzandó).

9. A lakás fűtésének módja: …...............................................................................................

10. Kérelmének indokait részletesen leírni szíveskedjék.

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

………...........................................................................................................................................

11. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a jövedelem-, valamint a vagyonnyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § /7/ bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tények, vagy adatok közlése által megállapított ellátás vagy támogatás összegét vissza kell fizetni.

12. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy (a megfelelő rész aláhúzandó)

életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek.

13. Hozzájárulok a kérelemben és a jövedelem-, valamint a vagyonnyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Gyöngyös, . …....................................

..........................................................

kérelmező, vagy törvényes képviselőjének aláírása

N Y I L A T K O Z A T

Alulírott hozzájárulok ahhoz – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. §. (1) bekezdés a) pontjában és az 5. §-ában foglaltakra figyelemmel-, hogy a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága a tüzelőanyag támogatás megállapítása ügyében hozott határozatában szereplő, alábbi adataimról a tüzelőanyag forgalmazását biztosító üzlet részére adatot szolgáltasson.

Az adatközlés a természetbeni ellátásként megállapított tüzelőanyag támogatás átvételéhez szükséges.

Név:………………………………………………………

Lakcím:…………………………………………………..

Személyi igazolvány, vagy útlevél vagy gépjárművezetői engedély száma:..………….

Gyöngyös, ……………………………………

………………………………………………….

aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………… (született: ……………………………………., anyja neve: ………………....................) …………………………………………………………………….

szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy havonta átlagosan nettó ….………………. Ft jövedelmem származik alkalmi munkából, vállalkozói tevékenységéből.

Gyöngyös, 20……………………..

___________________________

aláírás

__________________________________________________________________________

NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………… (született: ………………………………., anyja neve: ………………....................) ……………………………………………………….

szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy havonta átlagosan nettó ….………………. Ft jövedelmem származik alkalmi munkából, vállalkozói tevékenységéből.

Gyöngyös,……………………..

___________________________

aláírás

FELLEBBEZÉSI JOGRÓL VALÓ LEMONDÓ NYILATKOZAT

Alulírott…………………...………….. (szül. neve: .............................,

anyja neve: szül. hely,idő: ………….........................… ,

lakcím: ,szig. szám: ) kijelentem, hogy a tüzelőanyag támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmem teljesítése esetére Gyöngyös Város Polgármestere által kiadásra kerülő döntéssel szembeni fellebbezési jogomról jelen nyilatkozat aláírásával lemondok.

Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza, valamint az első fokú döntés a közlésekor véglegessé válik.

A nyilatkozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (2) bekezdés b) pontja, 82. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 118. § (4) bekezdése alapján tettem meg.

Gyöngyös, 20……………………………..

…………………………………………

Név

F E L H Í V Á S :

A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI SZÜKSÉGES A JÖVEDELEM-NYILATKOZATBAN FELTÜNTETETT JÖVEDELEM TÍPUSÁNAK MEGFELELŐ IRATOT, VAGY ANNAK MÁSOLATÁT A KÖVETKEZŐK SZERINT:

a) havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén:

aa) Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló munkáltatói / foglalkoztatói igazolást.

ab) Táppénz, gyermekgondozási támogatások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap ellátásáról szóló, a folyósító szerv által megküldött havi ellátásról szóló postai szelvényt, pénzintézeti igazolást (folyószámla kivonat másolatot).

ac) Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások esetén a tárgyév első kérelméhez a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolást, mely tartalmazza tárgyév január 1-től folyósított ellátásának összegét, a tárgyévben benyújtott további kérelmek esetén a havi nyugdíjszelvényt vagy a pénzintézet igazolását (folyószámla kivonat másolatát).

ad) Járási Hivatal által folyósított ellátások esetén az (Hatósági Osztály, Foglalkoztatási Osztály) ellátást megállapító határozatát valamint a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátásáról szóló postai szelvényt, vagy pénzintézeti igazolás (folyószámla kivonat másolatát).

ae) Egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló a jövedelem típusának megfelelő iratot, igazolást vagy annak másolatát.

b) A nem havi rendszerességgel járó jövedelmek esetén:

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint:

- az adóbevallással lezárt időszak jövedelméről NAV igazolást,

- a kérelem benyújtás évében a pénztárkönyvében vagy naplófőkönyvében kimutatott havi jövedelemről szóló az adózó által tett nyilatkozatot, vagy az adózó könyvelője által kiállított igazolást.

c) Alkalmi munkavégzésből származó jövedelmet:

Nyilatkozattal kell igazolni.

Tájékoztató

a tüzelőanyag támogatás iránti kérelem kitöltéséhez

Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni.

1.1. A személyi adatok kitöltéséhez:

1.1.1. „Egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

1.1.2.* „Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek” számít az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek vagy nevelt gyermek - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével -, aki

1.1.2.1. húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik,

1.1.2.2. huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,

1.1.2.3.huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,

1.1.2.4. tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

1.1.3. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat - a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével - a kérelemhez csatolni kell.

1.2. A jövedelmi adatok kitöltéséhez:

1.2.1.* „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b)pontjában meghatározott bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

1.2.2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

1.2.2.1. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

1.2.2.2. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

1.2.3. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

1.2.4.* Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

1.2.5. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

1.2.6. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

1.2.7. A havi jövedelem kiszámításakor

1.2.7.1. rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,

1.2.7.2. nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

1.2.8. A jövedelem típusai:

1.2.8.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

1.2.8.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

1.2.8.3.* Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

1.2.8.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

1.2.8.5. * Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

1.2.8.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

1.2.9. A jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

1.3.1. Állástalan az a személy:

a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban, képzési támogatásként keresetpótló juttatásban, illetve felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban nem részesül, vagy

b) akinek álláskeresési támogatását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási időtartam lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot, vagy

c)*aki az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel, illetve a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamban együttműködött, vagy

d)* akinek az ápolási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszűnése miatt az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatallal, illetve a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött, vagy

e) akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelőzően fennálló aktív korúak ellátására való jogosultsága nem az együttműködési kötelezettség megszegése miatt szűnt meg, feltéve, hogy az aktív korúak ellátása megállapítását a kérelmező a korábbi jogosultság megszüntetésétől számított harminchat hónapon belül kérte.

1.3.2. A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és címét, ahonnan az irat beszerezhető, így:

a)* az 1.3.1. pont a) alpontjában meghatározott esetben: az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalnak az igazolása a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül;

b)* az 1.3.1. pont b) alpontjában meghatározott esetben: az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni;

c)* az 1.3.1. pont c) és d) alpontjában meghatározott esetben: az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal, illetve a rehabilitációs hatóság igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről;

d)* az 1.3.1. pont d) és e) alpontjában meghatározott esetben: a korábban megállapított szociális ellátások megszüntetéséről szóló határozat vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmező jelenlegi lakcíme szerint illetékes folyósító szerv folyósította.

1.3.3. Amennyiben az igénylő 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni ellátása nem biztosított, az intézmény erre vonatkozó igazolását is csatolni kell.

1.3.4.* A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója cselekvőképességében teljesen korlátozott, helyette

1

A 4. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 7. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 7. § (4) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 8. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 8. § (8) bekezdés a) pontja a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 8. § (9) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 10. § (1) bekezdés a) pontja a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 10. § (1) bekezdés b) pontja a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

11

A 11. § (1) bekezdés b) pontja a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 11. § (1) bekezdés c) pontja a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 11. § (1) bekezdés d) pontja a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 11. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

15

A 12. § (1) bekezdés záró szövegrésze a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

16

A 12. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

17

A 13. § (6) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

18

A 14. § (3) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

19

A 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 15. § (2) bekezdés a) pontja a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 15. § (2) bekezdés b) pontja a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

22

A 16. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 21. pontja szerint módosított szöveg.

23

A 16. § (2) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

24

A 17. § (1) bekezdése a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 23. pontja szerint módosított szöveg.

25

A 18. § a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

26

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.