Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 25/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01- 2021. 07. 02

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 25/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. mellékletében rögzített érintett államigazgatási szervek, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 22. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A Gisz-2 jelű építési övezet területén a csapadékvizet elsősorban a telken belül kell elhelyezni és azt a talajba szikkasztáson túl szürkevízként, illetve kertészeti célra is fel lehet használni. Amennyiben a talajszerkezet szikkasztási képessége megengedi a szikkasztóakna az épületektől és a telekhatártól minimum 2 méter távolságban létesíthető. A csapadékvíz tárolására a használaton kívüli, megfelelő módon tisztított, fertőtlenített egykori szennyvíztároló akna is használható.”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 22. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A Gisz-2 jelű építési övezet területén amennyiben a csapadékvíz helyben való gyűjtése, szikkasztása nem megoldható, az a közterületen lévő, illetőleg közcélú csapadékvíz csatornába, nyílt vízelvezető, vagy szikkasztó árokba, csak befogadói nyilatkozat, és az út kezelőjének hozzájárulása birtokában vezethető ki. Ez esetben legkésőbb a használatbavételig a telken keletkező csapadékvíz visszatartása érdekében, műszaki előírásokon alapuló, méretezéssel igazolt mennyiség befogadására alkalmas telken belüli átmeneti tároló/záportározó kialakítása szükséges. A közterületi vízgyűjtőbe való kivezetés csak a járda burkolata alatt valósítható meg.”

2. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 35. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A Gisz-2 jelű építési övezet telkein a 10. § (6) bekezdésben szabályozott építési vonaltól el lehet térni.

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 35. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Gisz-2 jelű építési övezet területén a 22. § (4) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni, ha az ipari területen a csapadékvíz-elvezetés hatóságilag jóváhagyott vízjogi tervdokumentáció alapján kerül kiépítésre”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.