Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Balatonfűzfő Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2017. (X.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 04- 2021. 12. 05

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Balatonfűzfő Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2017. (X.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.12.04.

Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdés a-c) pontjaiban biztosított jogkörében eljáró államigazgatási szervek és partnerek véleményének kikérésével, valamint a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:

1. § A Balatonfűzfő Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2017. (X.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) A Vt 17 jelű építési övezetben a szabályozási terven jelölt 5 m és 10 m széles „a telek be nem építhető részét ” zöldfelületként kell fenntartani.

2. § Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

3. § A Rendelet 2. mellékletét képező Szabályozási terv e rendelet melléklete szerint lehatárolt területen hatályát veszti, helyébe az e rendelet 1. melléklete szerinti szabályozási tervi részlet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet
182017 (X.18.). ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 2. MELLÉKLETE
null