Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

a városi címek, kitüntetések és elismerések adományozásáról szóló 47/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 09 - 2021. 07. 10

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

a városi címek, kitüntetések és elismerések adományozásáról szóló 47/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A városi címek, kitüntetések és elismerések adományozásáról szóló 47/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A Közgyűlés a Bessenyei-díj hagyományait követve, tartalmi elemét kibővítve, „Vásárhelyi Művészeti” díjat adományozhat olyan személyeknek, közösségeknek, akik a magyar kultúra fejlesztésében és terjesztésében, a magyar nyelv ápolásában, a magyar nemzet és nyelv fennmaradásáért folytatott munkában kimagasló teljesítményt nyújtanak/nyújtottak. A díj előadóművészeknek adható két kategóriában az alábbiak szerint:

 • a) hivatásos kategória
  • aa) egyéni
  • ab) csoportos
 • b) amatőr kategória
  • ba) egyéni
  • bb) csoportos

(2) A díjazottakra javaslatot minden év október 15. napjáig lehet tenni jelen rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon. A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésekre felterjesztett nevét, lakcímét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. A javaslatot elektronikusan, vagy postai úton kell eljuttatni a polgármesternek, aki azokat a Bíráló Bizottság felé továbbítja.

(3) A beérkezett javaslatokat a Bíráló Bizottság bírálja el, és tesz javaslatot a Közgyűlés felé a díjazottak személyére.

(4) A Bíráló Bizottság 10 tagból áll, tagjainak névsorát jelen rendelet 1. függeléke tartalmazza.

(5) A Bíráló Bizottság javaslatát a Közgyűlés döntésére kijelölt ülése előtt legkésőbb 14 nappal a képviselők elé kell tárni.

(6) A végleges döntést a Közgyűlés zárt ülésen, egyszerű többséggel hozza meg.

(7) A Közgyűlés döntése során figyelembe veszi a Hódmezővásárhelyhez való kötődést.

(8) Évente legfeljebb két díj kerülhet kiosztásra. A díjat nem kötelező kiosztani, az visszatartható, ha nincs meggyőző ajánlással alátámasztott jelölt.

(9) A díjak átadására minden évben a Magyar Kultúra Napjához (január 22.) kapcsolódó ünnepség keretében kerül sor.

(10) A kitüntetettek az elismerés jeleként bronzplakettet, és a polgármester által aláírt oklevelet kapnak.

(11) A kitüntetéshez a Közgyűlés az alábbi összegű pénzjutalmat biztosíthatja:

 • a) hivatásos
  • aa) egyéni – maximum 1.000.000 Ft
  • ab) csoportos – maximum 1.500.000 Ft
 • b) amatőr
  • ba) egyéni – maximum 300.000 Ft
  • bb) csoportos – maximum 800.000 Ft

(12) Több, arra érdemes személy, vagy csoport jelölése esetén a díj megosztható. Megosztott díj odaítélésekor a pénzjutalom maximum 20 százalékkal növelhető.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.