Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 27- 2021. 11. 27

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.27.

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 24/2011 (XII.15..) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételei a következők:

a) a bérlő vagy házastársa (élettársa), illetve a vele együtt lakó vagy vele együtt költöző közeli hozzátartozó tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik beköltözhető lakása, és nem rendelkezik határozatlan idejű önkormányzatilakás bérlettel,

b) mind a bérlő vagy házastársa (élettársa), és a vele együtt költöző vagy vele együtt lakó közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 3-szorosát

c) Az egy főre jutó jövedelem számításánál a kérelem benyújtását megelőző három havi jövedelmet kell alapul venni.”

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 24/2011 (XII.15..) önkormányzati rendelete 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A pályázatok elbírálásánál az alábbi értékelési szempontokat kell érvényesíteni:

a) a kérelmező Jászfényszarun bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él (5 pont)

b) a kérelmező, illetve vele együtt költöző személy tartósan regisztrált álláskereső (3 pont/fő)

c) a kérelmező családjában kiskorú gyermeket nevel (5 pont/gyermek)

d) a kérelmező gyermekét egyedül neveli (10 pont)

e) a kérelmező legalább 1 éves munkaviszonnyal rendelkezik (10 pont) egyéb méltányolható szociális indok (legfeljebb 15 pont).

2. § Ez a rendelet 2021. november 27-én lép hatályba, és 2021. november 28-án hatályát veszti.