Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 29 - 2021. 07. 30

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.07.29.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A Képviselő-testület kizárólagos, át nem ruházható hatáskörébe tartozik az Mötv-ben felsoroltakon túlmenően:

a) belföldi önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötése, módosítása és felmondása,

b) a Képviselő-testület munkatervének elfogadása,

c) rendkívüli jogrend idején a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva hozott polgármesteri döntésekről szóló beszámoló elfogadása,

d) a polgármester 19-20. § és 27. § szerinti jogkörében hozott döntésekről szóló tájékoztatás elfogadása.”

2. § (1) Az SZMSZ 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester a Képviselő-testület legközelebbi rendes ülésén történő utólagos tájékoztatása mellett – a Képviselő-testület Mötv-ben és a 18. §-ban meghatározott át nem ruházható hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó azon ügyekben, amelyeket a képviselő-testület nem utalt más szerv hatáskörébe.
(2) Az SZMSZ 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni az Mötv. 68. § (2) bekezdése szerinti esetben. A polgármester döntése előtt a (2)-(4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

3. §

Az SZMSZ 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. §

A Képviselő-testület az egyes bizottságokra átruházott önkormányzati hatósági hatásköröket a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évében a választás napja és az illetékes új bizottság első ülése közötti időszakra visszavonja és ebben az átmeneti időszakban e hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza. A polgármester az új bizottság első ülését követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad az átmeneti időszakban hozott döntésekről.”

4. § Az SZMSZ 4. melléklete a következő III/A. ponttal egészül ki:

„III/A. A polgármester rendkívüli jogkörben hozott döntéseinek jelölése és tartalma: A 19-20. § és 27. § szerinti jogkörben hozott döntés számozására és jelölésére a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 19. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a döntés indokolást is tartalmaz, amelyben meg kell jelölni a hatáskört megállapító jogszabályi rendelkezést is.”

5. § (1) Az SZMSZ 5. mellélet 1. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az alábbi intézkedési jogkörök gyakorlása a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tekintetében:)
„b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (3) bekezdése szerinti egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,"
(2) Az SZMSZ 5. melléklete a következő 1/B-D. ponttal egészül ki:
„1/B. Javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára a településkép-védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és az Óbuda-Békásmegyer településképének védelméről szóló 36/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint.
1/C. Dönt a településképi véleményezési, valamint a településképi bejelentési eljárásban a településkép-védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és az Óbuda-Békásmegyer településképének védelméről szóló 36/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint.
1/D. Településképi kötelezést adhat ki és bírságot szabhat ki, önkéntes jogkövetés elmaradása esetén a döntést foganatosítja a településkép-védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és az Óbuda-Békásmegyer településképének védelméről szóló 36/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint.”

6. §

Hatályát veszti a képviselő-testület és egyes szervei veszélyhelyzet ideje alatti működéséről szóló 51/2020. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 8. §-a.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.