Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Általános indokolás

Előterjesztő: Fajder Gábor
polgármester
dr. Nagy Petronella
jegyző

Kondó Község Önkormányzata 3/2021. (V.28.)
2020. évi zárszámadási rendeletének indokolása

Kelt, Kondó 2021. május 28.

2

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4)
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített
zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap
utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület
rendeletet alkot.
Kondó Község Önkormányzata 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló
zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.
BEVEZETŐ

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 25-én fogadta el az
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának
időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az
időarányos teljesítésekről.
A 2020. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a
kényszerű takarékosság jellemezte.
A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási
kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.
A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és
azt dokumentálta.
A 2020. évben az Önkormányzat pénzügyi helyzetét az Állami Számvevőszék ellenőrizte. Az
ellenőrzésről készült jelentést a Képviselő-testület megtárgyalta, azt elfogadta. Az intézkedési
tervben meghatározott feladatok teljesültek.
II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban

előírt indoklások
Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása
Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2020. január 1-jén 64 609 464.-
Ft volt. Bevételként 331 848 995.- Ft került elszámolásra. Az év folyamán 236 565 535.- Ft
kifizetését követően a 2020. december 31-i záró pénzkészlet 159 892 924.- Ft.

Többéves kihatással járó döntések

3

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2020. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és
munkákat mutattuk ki.
Az önkormányzatnak 2020. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.
Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.
Adósság állomány alakulása
2020. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem
volt. A 2020. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói
kötelezettségként a mérlegben 0.- Ft került kimutatásra.
Vagyoni helyzet alakulása
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2020. december 31-én 577 051 143.- Ft, mely 1,64 %-
kal (225 736 090.-Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.
.
Az immateriális javak állománya nem változott a 2019. december 31-i adathoz viszonyítva.
A tárgyi eszközök állománya 397 789 988 Ft. 1,41 %-os növekedést mutat, melynek oka,
hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben
elszámolt terv szerinti amortizációt.
A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest 39 %-kal (1 560 000.- Ft-tal)
csökkentek. Ennek oka, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő ÉMÁSZ részesedések
kivezetésre kerültek a tőzsdéről, így értékesítésre került 1 560 000.- névértékű részvény.
A növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 159 892 924.- Ft.
2020. év végén meglévő értékpapírok állománya 0.- Ft.
A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható, mértéke 30 % az előző évhez képest.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek összes állománya 0.- Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2020. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé
vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés
takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2020-ban több Képviselő-testületi
döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, például csak azon
beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot
az önkormányzat gazdálkodásában.

4

A fenntartható fejlődés érdekében, 2021-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági
folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az
önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési
beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek
megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A
vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás
várható következményeit.
A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a
településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A
szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen
tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények
A 2020. évben az orvosi rendelő részére új eszközök kerültek beszerzésre, így a település
egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatódhat a következő években.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a
szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat
jelentettek a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai,
melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és
pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Kondó, 2021. május 28.
Fajder Gábor
polgármester