Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Nagycserkesz Község Önkormányzat

2020. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet határozza meg. A vonatkozó rendelkezések előírják, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletalapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, mely egyértelműen rendelkezik arról, hogy a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel, a képviselő-testület ülésének önkormányzati törvény szerinti összehívására nincs lehetőség.

Nagycserkesz Község Önkormányzat Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2020. évi zárszámadásról szóló rendeletét.

A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet-tervezete az előirt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2020. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2020. évi költségvetési maradvány összegét.

1. §-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási főösszegei kerülnek jóváhagyásra, költségvetési bevételek és kiadások, finanszírozási bevételek és kiadások, az összesített bevételek és kiadások szerint. Meghatározásra kerül a költségvetési és a finanszírozási egyenleg, illetve az előző év alaptevékenységének maradványa.

2. §-hoz

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak tényleges összegét tartalmazza. A beruházási és felújítási kiadások, valamint az EU-s forrásból megvalósított programok és projektek kerülnek jóváhagyásra.

3. §-hoz

A jogszabályokban előírt mérlegek és kimutatások szerinti összegeinek elfogadását tartalmazza. A zárszámadással egyidejűleg bemutatásra kerül az Önkormányzat vagyonkimutatása.

4. §-hoz

Az előző évben képződött maradványra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.