Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

Gadány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 22

Gadány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Gadány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

a bevételeket: 66.976.487 Ft,

melyből: - Önkormányzatok működési támogatásai 29.199.644,-Ft,

Egyéb működési célú .tám.bevételei 3.455.843,Ft,

Felhalmozási célú támogatások 8.694.858,Ft,

Közhatalmi bevételek 1.848.609,Ft,

Működési bevételek 3.551.243,Ft,

Előző évi maradvány igénybevétele 18.952.372,Ft,

Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.223.918,Ft,

a kiadásokat: 50.659.757,-Ft.

melyből: - Személyi jellegű kiadások 16.686.366,-Ft,

Munkaadót terhelő járulékok 2.301.126,Ft,

Dologi kiadások 14.919.204,Ft,

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.562.000,Ft,

Egyéb működési célú kiadások 2.575.619,Ft,

Beruházások 3.539.999,Ft,

Felújítások 8.017.583,Ft

Államháztartáson belüli megelőleg. vf. 1.057.860,Ft.

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat,), működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből és a pályázatokra kapott támogatásokból tevődik össze.

2020-ban is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatotti munkavégzésre nyílt lehetőségünk. A közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz támogatást kaptunk a Somogy Megyei Kormányhivataltól.

Az önkormányzat 2020. évben a Magyar Falu program keretén belül:

- 3.595.235 Ft összegű támogatásban részült az MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2020. jogcímen kiírt pályázaton, amelynek megvalósítására a következő évben kerül sor,

- 4.989.623 Ft összegű támogatásban részesült az MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására 2020.jogcímen kiírt pályázaton, az ingatlan megvásárlása a 2020.év folyamán megvalósult, a felújításra a következő évben kerül sor.

A személyi jellegű kiadásokra 16.686.366, - Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazottak és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjának fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét, továbbá a könyvtárban foglalkoztatott megbízási díját.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 78 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi pénzeszközátadások történtek 2.548.347, - Ft összegben:

Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal (2019.évi elmaradás) 645.973,- Ft

Mesztegnyői Óvoda (2018.-2019.évi elmaradás) 908.113,- Ft

Mesztegnyői Szoc.és Gyj.Int. 395.246,- Ft

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 326.235,- Ft

Katasztrófavédelem támogatása 20.940, - Ft

Egyéb szervezetek, alapítványok támogatása 251.840,- Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 1.562.000, - Ft-ot tesznek ki.

Az önkormányzat 10.000, - Ft névértékű részvényt vásárolt a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt-nél.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza kiadási összegek és bevételi összegek formájában.

A 3–13. §-hoz

A rendelethez tartozó mellékletek felsorolását tartalmazza.

A 14. §-hoz

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladataira vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

A 15. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.