Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Általános indokolás

Indokolás

Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet tárgyalásához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 88. § (1) bekezdése szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig – tehát legkésőbb május 31-ig – hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 24. §-ban meghatározott mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni. Ezen kimutatások a rendelet-tervezet részét képezik.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében azonban nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rend. és a Kat.tv. hivatkozott rendelkezésére tekintettel az önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatásköreit 2021. február 8. napjától a polgármester gyakorolja.

A fentiek alapján Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendeletet a képviselő-testület helyett a polgármester fogadja el.

A részletes indokolást az előterjesztés tartalmazza.

Böhönye, 2021. május 26.

Bors András

jegyző