Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.

Fentiekre tekintettel terjesztem elő az Ör. módosítását.

A 2020. évi előirányzatok a következő sorok esetén módosulnak:

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai + 7.895.984, Ft

Működési célú támogatások + 7.621.975, Ft

Felhalmozás célú támogatások + 14.964.998, Ft

Működési bevételek + 153.779, Ft

Működési célú átvett pénzeszközök + 1.145.416, Ft

Finanszírozási bevételek + 2.515.919, Ft

Összesen: + 34.298.071,- Ft

Kiadások

Személyi juttatások + 9.178.473, Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 416.613, Ft

Dologi kiadások + 4.594.361, Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000,- Ft

Egyéb működési kiadások + 18.723.727, Ft

Beruházások + 2.979.897, Ft

Felújítások + 405.000, Ft

Összesen: + 34.298.071,- Ft

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: nincs, a jogszabályi környezethez igazodást szolgálja.

- gazdasági, költségvetési hatása: a költségvetési rendelet megalkotását követő előirányzat változások átvezetését célozza.

- környezeti, egészségi következménye: nincsenek.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem számottevő.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a törvényi rendelkezések értelmében az előirányzatok változásával a költségvetési rendeletet módosítani kell.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

A 2. §-hoz

A mellékletek módosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.