Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

Hegymagas Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 21

Hegymagas Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Általános indokolás

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló

önkormányzati rendelet megalkotásához

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának indokai – a Jat 18. §-a alapján – az alábbiak szerint összegezhetők:

A javasolt szabályozást szükségessé tevő társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése

Hegymagas Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása az alábbiak szerint alakult:

Önkormányzati feladatellátás

Az önkormányzati feladat- és hatáskör tekintetében lényegi változásra nem került sor, és a jogszabályi változások mellett az önkormányzati intézményi struktúrában lényeges átalakulások sem történtek az előző évhez képest.

I. Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat (finanszírozási bevételek nélkül) 61.485 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 94,18%-a.

A működési célú támogatások államháztartáson belüli előirányzatból a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatása 106.92%-ra teljesült. A magasabb teljesítésnek az oka az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás és a szociális tüzelőanyag pályázaton elnyert összeg. Az egyéb működési célú támogatások 31.49%-ra teljesültek, ami a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatást foglalja magába. Az alacsonyabb teljesítést az indokolja, hogy a tervezett 2 fő közfoglalkoztatott helyett csak 1 főre lett beadva a kérelem, így támogatást is kevesebbet utaltak a feladathoz.

A közhatalmi bevételek összességében az eredeti előirányzathoz viszonyítottan 87.09%-ra teljesültek. A helyi adó bevételek teljesítése eltérően alakultak, illetve a kormányzati intézkedések eredményeként, az átengedett adó bevételek közül, a gépjárműadó 100%-ban elvonásra került.

Az önkormányzati működési bevételek 141.24%-ra teljesültek a tervezethez képest. A működési bevételek között jelennek meg a faluház bérbeadásából, a szemeteszsák értékesítéséből származó bevételek, illetve az egyéb bérleti díj (Széchenyi u. 17. lakás) bevételek, valamint az ingatlan értékesítéshez kapcsolódó áfa bevételek teljesítése.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése a Magyar Falu Program keretében Orvosi eszközök beszerzése és Temetői infrastruktúra fejlesztése projektekhez kapcsolódó támogatások összegét tartalmazza, valamint a VIS MAIOR támogatás összegét.

A felhalmozási bevételek 384.75%-ra teljesültek. E jogcím 3 db építési telek vételárából és a traktor értékesítéséből befolyt bevételek teljesítését mutatja.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételét, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó megelőlegezéseket és a 2020. évi költségvetési támogatás év végén megelőlegezett részét mutatja.

Az önkormányzat 2020. évben a Covid-19 járványhelyzet és annak hatására bekövetkező jogszabályi, gazdasági változások ellenére, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.

II. Kiadások alakulása

Az önkormányzat (finanszírozási kiadások nélkül) 58.186 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 94.08%-a.

A működési kiadások alakulása 51.14%-os, a felhalmozási, felújítási kiadásoké 163.65%-os.

Az önkormányzat személyi jellegű kiadásainak (88.12%), valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (73,04%) teljesítése elmarad a tervezethez képest. A dologi kiadások (95.19%) teljesítése magába foglalja az önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok ellátásából eredő kifizetéseket.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 69.55%-ra teljesültek, a különböző ellátások (lakásfenntartáshoz kapcsolódó támogatás, egyéb települési támogatás) folyósítása feltételhez kötött és ennek hiányában a további kifizetések sem történhettek meg. A felhasználást a falugondnoki szolgálatban számoltuk el.

Az egyéb működési célú kiadások 51.14%-os, amely egyrészt magába foglalja a központi orvosi ügyeleti és gyermekfogászati feladatok ellátására, a kötelező önkormányzati feladatokat ellátó társulásoknak és a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez átadott támogatások teljesítését.

Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásainak alakulását a 4. melléklet részletesen tartalmazza.

1. Költségvetési maradvány alakulása

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványa 34.109 E Ft, amelyet a 2021. évi eredeti költségvetés már tartalmaz.

2. Közvetett támogatások (kedvezmények) alakulása

Az önkormányzatnál nem került elszámolásra közvetett támogatások 2020. évben

3. Vagyon alakulása

Az önkormányzat mérlegadatát tartalmazza a beszámoló 1. melléklete. A 2020. évi beszámoló mérlege a 2014. január 1-től hatályos, megváltozott államháztartási számviteli jogszabályok előírásai alapján készült. Az elemzés során a 2019. év záró adatait viszonyítottuk a 2020. évi záró adatokhoz.

Az eszközök és források mérleg szerinti összege 371 904 E Ft, mely az előző évhez viszonyítva 0.96%-kal emelkedett.

4. Eszközök

4.1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Az önkormányzat befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke 332 095 E Ft, amely az előző évhez képest 731 E Ft-tal csökkent, ez 0.2%-os csökkenést jelent, az adott mérlegsorokon részletezettek szerint.

A/I. Immateriális javak

A mérlegben az immateriális javak állománya 789 E Ft, az előző évhez képest 53.83%-kal csökkent, ami 920 E Ft-os csökkenést jelent. A változást, az értékcsökkenés elszámolása okozza.

A/II. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök nettó értéke 330 726 E Ft, az előző évhez képest 0.57%-kal nőtt, amely 189 E Ft-ot jelent. Az értékcsökkenés elszámolása és az értékesített telkek kivezetése ellenére, a tárgyévben megvalósított beruházások aktiválása növekedést eredményezett.

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközök értéke 2020. december 31-én 580 E Ft, ami teljes egészében a Bakonykarszt Zrt.-ben lévő tartós részesedést tartalmazza (részesedés aránya 0,0655%).

4.2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Az önkormányzat nem rendelkezett nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközzel 2020. december 31-én.

4.2. Pénzeszközök

Az önkormányzat pénzeszközeinek összege 2020. december 31-én 35 291 E Ft.

4.4. Követelések

A mérlegben szereplő követelésállomány tárgyév december 31-én 4 518 E Ft, az előző évhez képest növekedett, melynek összetétele a következő:

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 4 498 E Ft, ami a közhatalmi bevételekből (az adóbevételek és bírság bevételek) származó hátralékokat tartalmazza.

A követelés jellegű sajátos elszámolások összege 20 E Ft, ami az előző évhez képest csökkenést mutat. Itt kerülnek elszámolásra a forgótőke, valamint a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások

4.5. Aktív időbeli elhatárolások

A tárgyév végén nem került sor aktív időbeli elhatárolásra.

5. Források

5.1. Saját tőke

Saját tőkeként kell kimutatni, a nemzeti vagyon induláskori értékeként, a 2014. január 1-jén meglévő, nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, illetve annak változásait. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként a 2014. január 1-jén meglévő – nem idegen – pénzeszközök forrását kell kimutatni.

A mérlegben felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni. A mérlegsor negatív előjellel is szerepelhet. A mérleg szerinti eredményt az eredmény-kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel egyezően kell szerepeltetni.

5.2. Kötelezettségek

A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A kötelezettségek összege 2 419 E Ft, ami 627 E Ft-tal emelkedett az előző évhez képest, az összetétele a következő:

Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek között kerül bemutatásra egyrészt a 2020. évre vonatkozó, de csak 2021-ben kifizetett szállítói tartozások összege, másrészt az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét tartalmazza.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kerülnek kimutatásra a kapott előlegek (pl. iparűzési adó miatti feltöltés, helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség), illetve a mást megillető bevételek (gépjárműadó Magyar Államkincstárnak utalandó összege) melynek összege 1 202 E Ft.

5.3. Passzív időbeli elhatárolások

A mérlegben a passzív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket. A mérleg fordulónapja utáni időszakot megillető bevétel 3 000 E Ft, mely A mérlegforduló napot megelőző időszakot terhelő költségek összege 1 420 E Ft, amelynek jelentős részét a 2020. december havi bérek elhatárolása teszi ki. Halasztott eredményszemléletű bevétel pedig a fejlesztési célra kapott, a Magyar Falu Program – Temetői infrastruktúra fejlesztése pályázat keretein belül elnyert összeget foglalja magában.