Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nóráp Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Nóráp Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 87. §-ában leírtak alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban:zárszámadás) kell készíteni.

Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.

Nóráp Község Önkormányzata az 1/2020. (II.24.) rendeletével hagyta jóvá a 2020. évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől átvett pénzeszközök, valamint a többletbevételek, illetve egyéb szervektől átvett-átadott pénzeszközök módosítottak.

2014. január 1-től az Áhsz. szabályozza a könyvvezetési és a beszámolási kötelezettséget, a korábbi számviteli rendszer teljes átalakításával. A pénzforgalmi szemlélet mellett megjelenik az eredményszemlélet is, amelyben külön-külön szükséges bemutatni a költségvetési illetve a pénzügyi-számviteli adatokat. A korábbi szakfeladat-rend mellett megjelenik a kormányzati funkció szerinti osztályozás is. Az elemi költségvetés készítése érdekében ún. rovatrendet is alkalmazni kellett a bevételi és kiadási előirányzatok elkülönítésére. A nagyarányú változás mind a kiadási, mind a bevételi előirányzatok tervezésére hatást gyakorolt.

Az önkormányzatok finanszírozásának elvei nem változtak, csak annyi változás következett be a finanszírozás rendszerében hogy a közös hivatal fenntartásához nyújtott állami támogatás nem az egyes tagönkormányzatok, hanem a támogatás teljes összegére a székhely önkormányzat jogosult.

Továbbra is önkormányzati feladat maradt a gyermekétkeztetés, melynek ellátásához hozzájárulást biztosít az állam. Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociális ágazatnál jelenik meg – igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Nóráp Község Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek határoznak meg az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat.

Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent , úgy mint sport, kulturális, ifjúsági, közrend-közbiztonság stb. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszközátadások (alapítványoknak, egyesületeknek, civil szervezeteknek, stb) összege.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját intézményeivel, valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyek a törvények, rendeletek által előírtak.

Az intézmények feladatai az alapító okiratban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződésekben kerültek rögzítésre.

A feladatok ellátása zökkenőmentesen finanszírozási gondok nélkül történt.

Évközben minden számla kiegyenlítése határidőre megtörtént.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy legfőbb törekvés a csökkenő központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, azoknak a lehetőségeknek a kiaknázása, melyek megtakarításokat hoznak, illetve olyan befektetések megtalálása, amelyek hozammal járnak, és nem utolsósorban a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási finanszírozási megtakarítások.

BEVÉTELEK

Nóráp Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzata 31.838.502 Ft, módosított előirányzata 32.443.048 Ft tényleges bevétel összege 30.949.996 Ft volt.

Az önkormányzat működési támogatásának összege 15.882.342 Ft. A tervezett előirányzatot módosították az év közbeni igényléseken alapuló egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásként önkormányzatunkat megillető összegek, a központosított előirányzatok, valamint az egyéb központi támogatások évközi módosításai.

A működési támogatások ÁHT-én belülről 403.316 Ft összeget tesznek ki. Ezen összeg a 2018. évi falunapra kapott összeg és a diákmunka támogatása.

A közhatalmi bevételek 481.363 Ft-ot tesznek ki, amely iparűzési adó és pótlék bevételből áll. A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

Az Önkormányzat működési bevétele 2.049.689 Ft volt, mely a bérleti díjból, és a kamatbevételből áll.

A finanszírozási bevételek összege 12.133.286 Ft. Ez az előző évi költségvetési maradvány összegéből és a 2021. évi 00.havi megelőlegezett nettófinanszírozás összegéből áll.

A bevételek számszaki kimutatását az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

KIADÁSOK

Nóráp Község Ónkormányzat 2020. évi kiadási előirányzata 31.838.502 Ft, módosított előirányzata 32.443.048 Ft, tényleges kiadás összege 17.957.646 Ft.

Ebből a személyi juttatásoknál kifizetett 5.511.014 Ft összeg a dolgozók alapilletményét, a választott tisztségviselők juttatásait, egyéb külső személyi juttatások elemeit teszi ki.

A munkáltató járulékok esetében a teljesítés 739.720 Ft volt.

A dologi kiadások összege 5.527.817 Ft, amelynél az üzemeltetési anyagok beszerzése, internetdíj, telefondíj, közüzemi díjak, karbantartási szolgáltatások, bankköltségek,fizetendő áfa, egyéb dologi kiadások költségei szerepelnek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.081.000 Ft, melynél a települési támogatások, a beiskolázási segélyek, temetési segélyek,önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátások kiadásai szerepelnek.

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre 1.038.686 Ft volt. Ezen összegből valósultak meg a Bursa Hungarica ösztöndíjra ,a Mesevár Német Nemz.Óvodának,a Pápakörnyéki Önk.Feladatellátó Intézményének,a LEADER Egyesületnek,a Győr-Szol Zrt-nek,a Győr Nagytérségi Hulladékgazd.Önk.Társulásnak, a Települési Önk.Országos Szövetségének adott támogatások.

Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre: 35.000 Ft volt. Ezen összegből a Rákóczi Szövetség, a Medicopter Alapítvány és a Gróf Esterházy Körház Jövőjéért Alapítvány támogatása történt meg.

A beruházások összege 2.600.977 Ft. Ebből: 220.000 Ft értékben 2 db pótkocsi/kis vonathoz/ vásárlására került sor. 71.350 Ft összegben pedig ponyva vásárlása történt meg a pótkocsikra. 194.198 Ft összegben Acer Notebook és Notebook táska vásárlására került sor a Művelődési Házba.130.998 Ft összegben Projektort és egy hozzá tartozó vetítővászont ,184.500 Ft -ért pedig székeket vásárolt az Önkormányzat a Művelődési Házba. 135.900 Ft összegben motoroskaszát, 119.900 Ft összegben pedig egy motorfűrészt vásárolt az Önkormányzat.227.666 Ft összegben kisértékű tárgyi eszközök vásárlására került sor.444.000 Ft összegben pedig egy utánfutó beszerzése valósult meg. 872.465 Ft összegben kamerarendszer kiépítéséhez vásárolt eszközöket az Önkormányzat, melynek a kiépítésére 2021.évben kerül majd sor.

A felújítások összege 802.234 Ft. Ebből az összegből előtető, kapuelemek, kerítéselemek, kapuoszlopok vásárlására került sor az Önkormányzati Hivatalhoz. A felújítás megvalósulására 2021.évben fog sor kerülni.

A finanszírozási kiadások 621.198 Ft, mely az ÁHT-n belüli megeőlegezések összege volt.

ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

2020. év során az önkormányzatnak értékpapír értékesítésből származó jövedelme nem volt. Hitelállománnyal az önkormányzat nem rendelkezett.

VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat vagyona a beruházásokkal valamint a megvalósuló felújításokkal gyarapodott, míg az elszámolt értékcsökkenések összegével csökkent.

A mérlegben kimutatott követelésállomány legjelentősebb tétele a helyi adó követelések, de behajtásukra jelentős figyelmet fordítunk minden évben.