Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról szóló rendeletéhez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője, az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,

- gazdasági hatása: nem jelentős,

- költségvetési hatása: jelentős, a rendeletben kerül jóváhagyásra a 2020 évi költségvetés módosítása

b) környezeti és egészségi következmények: nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a hivatalnak el kell látnia a költségvetés módosításával kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,

- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

- A rendelet-módosítás szükségessége, az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés

- A rendelet-módosítás által elérni kívánt cél: módosításra kerüljön az önkormányzat 2020. évi költségvetése az előirányzatoknak megfelelően.

- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabály szerint.

- A rendelet-módosítás előkészítésében részt vett szervek és személyek: gazdálkodási előadó, jegyző, polgármester.

- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.

3. Véleményeztetés

A rendelet-módosítást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.