Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Erdőkövesd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Erdőkövesd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és az 1. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a előírásának megfelelően Erdőkövesd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtását a polgármester terjeszti elő a képviselő-testület elé.

A 2. §-hoz és a 3. §-hoz, a 2. melléklethez és a 3. melléklethez

I. Bevételek

1. Intézményi működési bevételek: Az iparűzési adóbevétel jelentősen elmaradt a tervezett 7 millió forinttól. 2020-ban összesen csak 5,5 millió forint folyt be az önkormányzathoz. Ebben a koronavírus járvány és a csapadékvíz elvezető beruházás lezárulta is szerepet játszott. A gépjárműadó bevétel a járványalapba került, nem maradt a 40 %-a az önkormányzatnál. A szociális étkezésnél az ellátási díjak a tervet meghaladóan alakultak. A tulajdonosi bevétel meghaladta az 5 millió forintot, a szolgáltatási bevételek viszont nem teljesültek. Összességében a tervezettet jelentős mértékben meghaladóan alakultak a bevételek, mintegy 5 millió forinttal több folyt be ezeken a címeken.

2. Felhalmozási bevételek: 2020 évben nem volt felhalmozási bevétele a településnek.

3. Véglegesen átvett pénzeszközök: Az elmúlt évben az állami támogatások rendben megérkeztek. Rendkívüli támogatásként 2.000.000,-Ft-ot kapott a település. Többletet jelentett az ÉRV felé továbbított lakossági árak kompenzációjára érkezett támogatás, amit a szolgáltató felé továbbítani is kellett, valamint egyéb elnyert pályázatok összegei (pl. szociális tűzifa). Felhalmozási célú támogatásként 46 millió forint érkezett a 2020. évben. Ezek a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatok (pl.: Falubusz pályázat) és a folyamatban lévő ÉMO1 pályázat keretében megvalósuló szennyvízhálózat felújítási támogatás összegei.

4. Finanszírozási bevételek: Itt az előző évi pénzmaradvány, és az államháztartáson belüli megelőlegezés, és az óvodának átadott intézményfinanszírozás szerepel, mint könyveléstechnikai jellegű bevétel.

II. Kiadások

1. Személyi jellegű kiadás: A személyi kiadások 1,15 millió forinttal maradtak el az eredeti előirányzattól, amely a közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszámának csökkenéséből adódott.

2. Munkaadókat terhelő járulékok: A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz igazodva teljesültek.

3. Dologi kiadások: Az önkormányzat dologi kiadásainál mintegy 36,5 millió forint többlet mutatkozott, amelyre a magyarázat az ÉMO 1 szennyvízberuházás fordított ÁFA befizetése volt, melyet a dologi kiadásoknál kell könyvelni, de természetesen ennek fedezete a pályázatban biztosított volt. A vásárolt élelmezés is magasabban alakult, mert az iskolabezárások alatt az önkormányzat biztosította a középiskolások étkezését is, valamint a szociális étkezést is többen vették igénybe.

4. Ellátottak juttatásai A segélyek összege az eredeti tervtől (4,78 millió forint) eltérően 5,9 millió forint volt, amelynek magyarázata, hogy a COVID járvánnyal összefüggésben a lakosság fertőtlenítőszer és tisztítószer csomagot is kapott, valamint a veszélyhelyzetben a gyermekek étkeztetési költségeinek átvállalásából adódott.

5. Felhalmozási kiadások: Beruházásra 3.670e Ft-ot költött az önkormányzat, amely összegből a Magyar Falu Program keretében orvosi eszközöket és elhagyott ingatlant vásároltak, valamint a szennyvízrendszer felújítása lett ezen a soron könyvelve, az ÉRV által végzett vízhálózat felújítás és néhány kisebb tétel mellett.

6. Pénzeszköz átadások: A közösen fenntartott intézmények felé teljesítendő működési átadásokat sikerült 2020 év végéig rendezni. Az Önkormányzati Hivatal felé nem kellett hozzájárulást teljesíteni, így 3,2 millió Ft-tal lett kevesebb a beadott összeg a tervezetnél.

7. Finanszírozási kiadások: Az intézményfinanszírozás és az államháztartási megelőlegezés technikai tételei szerepelnek itt.

A 4–9. §-hoz és a 4–8. melléklethez

Az önkormányzat gazdálkodása 2020 évben egyensúlyban volt. E mellett jelentős beruházások és felújítások kerültek befejezésre a településen és új pályázatokat is sikerült megnyernünk a Magyar Falu Programnak köszönhetően. Sajnos a vírushelyzet többlet feladatok ellátását is megkövetelte és a rendezvényeket sem lehetett megtartani.