Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ivád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Ivád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és az 1. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a előírásának megfelelően Ivád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtását a polgármester terjeszti elő a képviselő-testület elé.

A 2. §-hoz és a 3. §-hoz, a 2. melléklethez és a 3. melléklethez

I. Bevételek

1. Intézményi működési bevételek: Az iparűzési adóbevétel 2 millió forint volt, ami jelentősen elmarad a 3 milliós tervtől. A gépjárműadó bevétel a járványalapba került, nem maradt a 40 %-a az önkormányzatnál. A szociális étkezést többen vették igénybe, így az ellátási díj is magasabban alakult. A tulajdonosi bevételek 1.094e Ft-ban realizálódtak. A szolgáltatási és készletértékesítési bevételekre a fűrészüzem és a savanyító üzem árbevételét (év elején, a Nonprofit Kft. megalakulásáig) terveztük, így 6,7 millió forint nettó bevétel keletkezett. A kiszámlázott ÁFA bevétel is ennek megfelelően alakult. Összességében mintegy 2,3 millió forint többlet volt a saját bevételeken az eredeti tervezett összességéhez képest.

2. Felhalmozási bevételek: 2020 évben nem volt felhalmozási bevétele a településnek.

3. Véglegesen átvett pénzeszközök: Az elmúlt évben az állami támogatások rendben megérkeztek. Rendkívüli támogatásként 3.000.000,-Ft-ot kapott a település. Felhalmozási célú támogatásként 42 millió forint érkezett a 2020. évben. Ezek a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatok (faluházak felújítása, temető felújítás, óvoda udvar) összegei.

4. Finanszírozási bevételek: Az előző évi pénzmaradvány beépítésre került. A többi tétel könyveléstechnikai jellegű adatokat tartalmaz.

II. Kiadások

1. Személyi jellegű kiadás: A személyi kiadások mintegy 2,5 millió haladták meg az eredeti előirányzatot, amely a közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszámának emelkedéséből adódott.

2. Munkaadókat terhelő járulékok: A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz igazodva teljesültek.

3. Dologi kiadások: Az önkormányzat dologi kiadásai 67 millió forinton teljesültek, ez 49,4 milliós emelkedést jelentett az eredeti tervhez képest. A növekedés magyarázata, hogy a csapadékvíz elvezető beruházás kifizetéseinél a fordított ÁFA befizetését dologi kiadásként kell könyvelni, az eredeti tervben viszont felhalmozási kiadásként szerepelt. Az üzemeltetési anyagoknál (készletbeszerzés) is túllépés jelentkezett, ami a koronavírus elleni védekezéssel van összefüggésben. Tisztító, fertőtlenítő szerek, maszkok, stb. kerültek beszerzésre, és a lakosságnak kiosztásra. A beruházással kapcsolatos egyéb dologi kiadások is jelentős összeget tettek ki (tervezési díjak, menedzsment költségek, stb.). A közüzemi díjak esetében minimális túllépés mutatkozott.

4. Ellátottak juttatásai A segélyek összege 4,1 millió forintos szinten alakult, ami némileg kevesebb az eredeti előirányzattól. A csökkenés magyarázata, hogy az év végi idősek ajándékcsomagjai is a dologi kiadások között lettek lekönyvelve.

5. Felhalmozási kiadások: Beruházásra 150 millió Ft-ot költött az önkormányzat, amiből a legnagyobb részt a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos kifizetések és a savanyító eszközbeszerzései jelentették. Felújítási kiadásként a Magyar Falu Program keretében elnyert orvosi rendelő eszközök és a művelődési ház felújításának pályázati összegei szerepelnek. A savanyító üzemben is volt egy kisebb összegű felújítás.

6. Pénzeszköz átadások: A közösen fenntartott intézmények felé teljesítendő működési átadásokat sikerült 2020 év végéig rendezni. Az Önkormányzati Hivatal felé nem kellett hozzájárulást teljesíteni.

A 4–9. §-hoz és a 4–8. melléklethez

Az önkormányzat gazdálkodása 2020 évi gazdálkodása során időszakosan voltak likviditási nehézségek, de a tervezett beruházások, felújítások rendben megvalósultak. A savanyító üzem egyre nagyobb volumenben tudott működni és a Belügyminisztérium támogatásainak köszönhetően biztosított a további fejlődése az Ivádi Nonprofit Kft. keretein belül.