Felsővadász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 05. 01

a személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról

Általános indokolás

személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló /2021 (IV.30 ) önkormányzati rendelethez

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III. tv. 92. §-a értelmében az önkormányzatnak szabályoznia kell a személyes gondoskodás körébe tartozó egyrészt szociális ellátásokat.

„(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti rendeletben szabályozza

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit;

b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját;

c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani;

d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás;

e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait;

f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;

g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő kérdéseket;

h)„

Továbbá szabályozási kötelezettsége áll fenn a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti ellátásokra isa gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv 29. §-a értelmében

„(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit,

b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait,

c) az intézményvezető hatáskörében -külön eljárás nélkül -biztosítható ellátásokat,

d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait,

e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.”

Az önkormányzat ugyanezen rendeletben szabályozza a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért ill. a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakat is. A térítési díjak mértéke tekintettel a veszélyhelyzetre nem emelkedett.