ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3/2021. (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2022. 04. 01

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3/2021. (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL

2022.04.01.

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az ott meghatározott feladat-és hatáskörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel a következőkről dönt:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel –5.611.134.106 Ft főösszegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel: 2.499.298.345 Ft

b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 890.386.449 Ft

c) Költségvetési bevételek összesen: 3.389.684.794 Ft

d) Belső működési célú finanszírozási bevétel 657.620.312 Ft

e) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 1.563.829.000 Ft

f) Belső finanszírozási bevételek összesen: 2.224.336.812 Ft

g) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

h) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

i) Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021 évi költségvetésének összes kiadását: 5.611.134.106 Ft. főösszegben - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás: 2.276.059.499 Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 2.622.729.895 Ft

c) Költségvetési kiadások összesen: 4.898.789.394 Ft

d) Külső működési célú finanszírozási kiadás 0 Ft

e) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 1.251.442 Ft

f) Külső finanszírozási kiadások összesen: 1.251.442 Ft

g) Belső működési célú finanszírozási kiadás 711.093.270 Ft

h) Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft

i) Belső finanszírozási kiadások összesen: 711.093.270 Ft

3. § A képviselő testület a 2021. évi költségvetés egyenlegének összegét:

a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): 223.238.846 Ft

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): -1.735.230.946 Ft

c) Költségvetési egyenleg összesen (hiány): -1.509.104.600 Ft

d) Működési belső finanszírozási egyenleg (hiány): -53.472.958 Ft

e) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg (többlet): 1.563.829.000 Ft

f) Belső finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 1.510.356.042 Ft

g) Működési külső finanszírozási egyenleg: 0 Ft

h) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány): - 1.251.442 Ft

i) Külső finanszírozási egyenleg (hiány): - 1.251.442 Ft

j) Finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 1.509.104.600 Ft

2. A költségvetés címrendje

4. § A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 10. melléklete tartalmaz.

5. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(2) A 1. §-2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-8. melléklet határozza meg.

(3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A 2021 évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

6. § (1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 3.000.000 Ft.

(2) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 6.000.000 Ft összeget határoz meg.

(3) Az Önkormányzati Tűzoltóság részére 14.000.000 Ft hozzájárulást fizet.

(4) A Mályváskerti Polgárőr Egyesület részére 1.200.000 Ft működési támogatást biztosít.

(5) Az USE részére 10.669.335 Ft támogatás lett betervezve 8.000.000 a 2021. évi támogatás és 2.669.335 Ft a 2020. évi megállapított támogatás ki nem fizetett része.

(6) Az Újfehértói Fúvósok Egyesülete részére 1.000.000 Ft támogatást biztosít.

(7) Az Újfehértói Rendőrőrs részére 1.000.000 Ft támogatást biztosít (kamera és irodabútor beszerzés formájában).

(8) Az Újfehértói Kempó Harcművészeti Egyesület részére 1.000.000 Ft támogatást nyújt.

(9) Az Újfehértói Sport Klub részére 2.500.000 Ft támogatás került tervezésre.

4. A 2021. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

7. § (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 2-9. §-ban meghatározott települési támogatás címen 81.000.000 Ft teljesíthető.

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1.000.000 Ft.

(3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 11. §-ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret: 17.000.0000 Ft.

(4) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000.000 Ft, mely összeg terhére 2021. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) A Magyarország 2021 évi központi költségvetéséről szóló XC törvény 61. § (6) bekezdése alapján a 2021. évre a köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft-ban kerül megállapításra.

(2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati, kistérségi többcélú önkormányzati társulás és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2021. január 1. - december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt részükre– 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi a Képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 117.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít szép kártya formájában.

(4) A polgármesteri hivatal köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 450.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít szép kártya formájában.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a CSED, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők – illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló jogviszonnyal rendelkeznek.

(6) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezető előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

i) üzemanyag vásárlás.

9. § (1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester 5 000 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, ha a döntés szükségessége a munkatervben meghatározott két ülés között merül fel, és a döntés meghozatala a következő ülés időpontjáig nem halasztható. A polgármester döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(7) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

(8) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezhető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. A tartalék mértéke 2021. évben 30.000.000 forint.

(9) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

(10) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Újfehértó Város Önkormányzat 2021.-2024. évi költségvetésének összevont mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján 10:00 órakor lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének mérlege

forintban

A

B

C

D

K1-K8. Költségvetési kiadások

01

Rovat megnevezése

Rovat sz.

Előirányzat

Módosítás 09.29

02

Személyi juttatások

K1

146 929 296

149 429 296

03

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

20 540 712

20 928 212

04

Dologi kiadások

K3

27 025 400

27 025 400

05

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

06

Egyéb működési célú kiadások

K5

07

Beruházások

K6

08

Felújítások

K7

09

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

11

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

12

Költségvetési kiadások

K1-K8

194 495 408

197 382 908

13

K9. Finanszírozási kiadások

14

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

15

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

16

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

17

Finanszírozási kiadások

K9

18

Kiadások összesen

194 495 408

197 382 908

19

B1-B7. Költségvetési bevételek

20

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

21

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

22

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

23

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

26

Közhatalmi bevételek

B3

27

Működési bevételek

B4

3 500 000

3 500 000

28

Felhalmozási bevételek

B5

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

30

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

31

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

32

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

33

Költségvetési bevételek

B1-B7

3 500 000

3 500 000

34

B8. Finanszírozási bevételek

35

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

36

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

37

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

38

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

39

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

40

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

41

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

42

Maradvány igénybevétele

B813

43

Központi, irányító szervi támogatás

B816

190 995 408

193 882 908

44

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

45

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

190 995 408

193 882 908

46

Finanszírozási bevételek

B8

190 995 408

193 882 908

47

Bevételek összesen

194 495 408

197 382 908

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi nyitó és engedélyezett létszámáról

A

B


Intézmény megnevezése

2021.évi nyitó
létszám

1

„Játékvár” Bölcsőde

12 fő

2

Lengyel Laura Óvoda

44 fő

3

Zajti Ferenc Kulturális Központ

6 fő

4

Polgármesteri Hivatal

32 fő

5

Újfehértó Város Önkormányzat


39 fő

Létszám mindösszesen


133 fő

14. melléklet