Márianosztra Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 30

Márianosztra Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.30.

Márianosztra Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 456.976 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:

a)2 önkormányzatok bevétele 456.976 e Ft,

b)3 működési célú támogatások államháztartáson belülről 156.940 e Ft amelyből:

ba) működési célú (állami) támogatások 140.491 e Ft,

bb) működési célú tám.áht belülről 16.449 e Ft,

c) közhatalmi bevételek 12.700 e Ft,

d)4 működési bevételek 10.201 e Ft,

e)5 finanszírozási bevétel 174.089 e Ft,

f)6 felhalmozási bevételek 102.546 e Ft,

g)7 működési célú átvett pénzeszköz 500 e Ft.

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a)8 a kötelező feladatok bevételei 333.081 e Ft,

b)9 az önként vállalt feladatok bevételei 118.995 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 4.900 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a)10 működési bevételek 282.887 e Ft,

b)11 finanszírozási bevételek 174.089 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:

a)12 működési költségvetés 456.976 e Ft, működési kiadások 192.784 e Ft

aa) személyi juttatások 108.059 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.553 e Ft,

ac) dologi kiadások 62.658 e Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.220 e Ft,

ae) működési kiadások 3.294 e Ft.

b)13 felhalmozási kiadások 147.077 e Ft,

ba) beruházások 44.972 e Ft,

bb) felújítások 103.749 e Ft,

bc) lakástámogatás 356 e Ft,

c)14 finanszírozási kiadások 117.115 e Ft.

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a)15 a kötelező feladatok kiadásai 333.081 e Ft,

b)16 az önként vállalt feladatok kiadásai 118.995 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 4.900 e Ft.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 11 fő.

(3) Az önkormányzat létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Márianosztra önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza

a)17 önkormányzatok költségvetési bevételei 342.228 e Ft,

b)18 működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 156.940 e Ft, amelyből:

ba) állami támogatások 140.491 e Ft,

bb) működési célú tám áht belülről 16.449 e Ft,

c) közhatalmi bevételek 12.700 e Ft,

d)19 működési bevételek 8.368 e Ft,

e)20 finanszírozási bevételek 61.174 e Ft,

f)21 felhalmozási bevételek 102.546 e Ft,

g)22 működési célú átvett pénzeszköz 500 e Ft.

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a)23 a kötelező feladatok bevételei 218.333 e Ft,

b)24 az önként vállalt feladatok bevételei 118.995 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 4.900 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a)25 működési bevételek 178.508 e Ft,

b)26 felhalmozási bevételek 102.546 e Ft,

c)27 finanszírozási bevételek 61.174 e Ft.

7. § (1)28 Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. melléklet szerint, költségvetési kiadások 342.228 e Ft,

a) Személyi juttatások összesen 33.096 e Ft,

aa) személyi juttatások 29.508 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.588 e Ft,

ac) dologi kiadások 46.600 e Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.220 e Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások 1.869 e Ft,

b) felhalmozási kiadások 140.328 e Ft,

ba) beruházások 36.865 e Ft,

bb) felújítások 103.107 e Ft,

bc) lakástámogatás 356 e Ft.

c) finanszírozási kiadások 117.115 e Ft, amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 111.723 e Ft,

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 5.392 e Ft.

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a)29 a kötelező feladatok kiadásai 218.333 e Ft,

b)30 az önként vállalt feladatok kiadásai 118.995 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 4.900 e Ft.

8. §31 A képviselő-testület a Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2021. évi költségvetését a 9. melléklet szerint határozza meg. Működési bevételek 20.309 e Ft, melyből finanszírozási bevétel 19.484 e Ft, közvetített szolgáltatás 825 e Ft. Működési kiadások 20.309 e Ft, melyből személyi kiadások 11.890 e Ft, munkaadókat terhelő szociális járulékok 1.865 e Ft, dologi kiadások 3.143 e Ft, beruházási kiadások 2.769 e Ft, felújítási kiadások 642 e Ft.

9. §32 A képviselő-testület a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a 10. melléklet szerint határozza meg. Működési bevételek 94.439 e Ft, melyből hivatal működési támogatása 93.285 e Ft, közvetített szolgáltatás 998 e Ft, egyéb működési bevétel 10 e Ft, előző évi költségvetési maradvány 146 e Ft. Működési kiadások 94.439 e Ft, melyből személyi kiadások 66.661 e Ft, munkaadókat terhelő szociális járulékok 10.100 e Ft, dologi kiadások 12.915 e Ft, működési kiadás 1.425 e Ft, beruházási kiadások 3.338 e Ft.

10. § (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összevont 2021. évi költségvetési kiadásait 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit a 3. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évi összevont működési és felhalmozási célú bevételeit kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve 6. melléklet.

(7) Az önkormányzat 2021. évi létszámterve 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza

(9) A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2021. évi költségvetési előterjesztését a 9/a. melléklet tartalmazza.

(10) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásait a 9/b. melléklet tartalmazza

(11) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/c. melléklet tartalmazza.

(12) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési előterjesztését, 10/a. melléklet tartalmazza.

(13) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 10/b. melléklet tartalmazza.

(14) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10/c. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteit a 11. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet mutatja beruházásonként.

11. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény ( a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

13. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.

14. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

16. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

17. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.

7. melléklet

8. melléklet

11. melléklet

1

A 2. § a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés g) pontját a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

8

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 6. § (1) bekezdés b) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 6. § (1) bekezdés d) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 6. § (1) bekezdés e) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 6. § (1) bekezdés f) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 6. § (1) bekezdés g) pontját a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.

23

A 6. § (2) bekezdés a) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 6. § (2) bekezdés b) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 6. § (3) bekezdés a) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 6. § (3) bekezdés b) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 6. § (3) bekezdés c) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 7. § (1) bekezdése a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 7. § (2) bekezdés a) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 7. § (2) bekezdés b) pontja a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 8. § a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

32

A 9. § a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

33

Az 1. melléklet a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 2. melléklet a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 3. melléklet a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 4. melléklet a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

37

Az 5. melléklet a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 6. melléklet a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 9. melléklet a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 10. melléklet a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 12. melléklet a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.