Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 04

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában, valamint 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

3. § E rendeletet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata képviseletében eljáró UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által folyamatban lévő bérleti szerződéskötések során is alkalmazni kell.


[1] Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján. Hatálytalan: 2021. IX. 4-től.