Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös város sportjáról

Hatályos: 2021. 12. 09

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös város sportjáról

2021.12.09.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Gyöngyös Városi Önkormányzatnak (a továbbiakban: Önkormányzat) a sport területén kötelezően ellátandó és önként vállalt feladataira, valamint az önkormányzati költségvetésből a sportra fordítandó pénzeszközök felhasználására.

(2) A rendelet hatálya kiterjed

a) az Önkormányzat közigazgatási területén sporttevékenység gyakorlásában résztvevő egyénekre, sportolókra,

b) az Önkormányzat közigazgatási területén működő olyan gyöngyösi bejegyzett székhellyel rendelkező sportszervezetekre, sportszövetségekre, sportvállalkozásokra, civil szervezetekre, amelyeknek céljai között szerepel a sporttevékenység végzése,

c) az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetőire, a sportcélú gazdasági társaságokra, a nevelési-oktatási intézményekre, az iskolai sportkörökre és diáksport egyesületekre, a sporttevékenységet végző önkormányzati költségvetési szervekre.

2. § Az Önkormányzat a Sportfejlesztési Koncepciójában foglaltaknak megfelelően alakítja ki Gyöngyös város sportjával kapcsolatban ellátandó és önként vállalt feladatait, illetve kötelezettségeit, az ezek megvalósításához szükséges feltételrendszert, valamint a mindenkori költségvetésből a sportra fordítandó összeget a lakosság szélesebb körben történő mozgásgazdag életmódjának, valamint a testedzés és a sportolás megteremtése érdekében.

2. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai, finanszírozása, a sporttevékenység támogatása

3. § (1) Az Önkormányzat a jogszabályokban foglalt kötelező sportfeladatain túlmenően – a mindenkori anyagi lehetőségeinek függvényében – támogatja a helyi sportmozgalom résztvevőit, a sport feltételrendszerének fejlesztését, ennek megvalósítása érdekében együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel.

(2) Az Önkormányzat az illetékességi területén belül a sporttal kapcsolatban az alábbi kötelező feladatokat látja el:

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak végrehajtásáról,

b) fenntartja, működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket.

(3) Az Önkormányzat az illetékességi területén belül a sporttal kapcsolatban a (2) bekezdésben meghatározott kötelező feladatai mellett az alábbi önként vállalt feladatokat látja el:

a) biztosítja az óvodások számára szervezett, az életkori sajátosságoknak megfelelő mindennapos játékos mozgás sportfoglalkozás feltételeit,

b) biztosítja az óvodai testnevelés személyi, eszköz-és létesítmény feltételeit,

c) a lakossági szabadidősport feltételrendszerének kialakítása és folyamatos fejlesztése, különös tekintettel a lakosság részére rendelkezésre álló sportlétesítmény-hálózat bővítésére (szabadidő parkok, játszóterek, uszoda, kerékpárutak, rekortán futópálya, extrém sportpálya),

d) támogatja a lakossági szabadidősport szervezéssel foglalkozó egyesületeket,

e) támogatja a diáksportot,

f) kiemelten támogatja, segíti az utánpótlás-nevelését,

g) támogatja a versenysportot,

h) támogatja a hagyományokkal rendelkező, önkormányzati sportfeladatokat átvállaló sportszervezeteket,

i) lehetőségeihez mérten segíti a közigazgatási területén tevékenykedő sportszervezetek, sportszövetségek alapvető működési feltételeit,

j) lehetőségeihez mérten segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását,

k) elősegíti a fogyatékkal élők testedzési feltételeinek megteremtését, folyamatos fejlesztését, különös tekintettel az ez irányú tevékenységet végző civil szervezetek támogatására, valamint az önkormányzati fenntartású sportlétesítmények ütemezett akadály mentesítésére,

l) közreműködik a helyi rendezésű hazai és nemzetközi sportrendezvények szervezésében és lebonyolításában,

m) fejleszti és korszerűsíti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, sportpályákat, sportintézményeket, sportudvarokat, közterületi sportpályákat, játszótereket, illetve azokat rendszeresen felülvizsgálja és karbantartja, és gondoskodik azok sportfunkciójának megőrzéséről,

n) közreműködik a sport népszerűsítésében, elősegíti az egészséges és mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos felvilágosító tevékenységet.

4. § (1) Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatai ellátására a mindenkori költségvetésében előirányzatot biztosít.

(2) Az Önkormányzat a város sportéletének fejlődését szem előtt tartva az e területen működő intézményeket, sportszervezeteket az alábbi szempontok figyelembevételével támogatja:

a) a sporttevékenység szervezettsége, rendszeressége, az abban aktívan résztvevők száma,

b) a sporttevékenység eredményessége, népszerűsége,

c) a sporttevékenység keretében az abban résztvevők felé közvetített szakmai-erkölcsi értékrend,

d) a sporttevékenységet folytató szervezet átlátható, ellenőrizhető gazdasági, sportstatisztikai mutatói.

(3) Az Önkormányzat a város sportéletében közreműködő szervezeteket az alábbi módon támogatja:

a) a tulajdonban levő sportlétesítmények kedvezményes igénybevételi lehetőségének biztosításával,

b) a pályázati rendszer keretében biztosított pénzbeli támogatással,

c) a sporttevékenységhez szükséges helyszín biztosításával.

(4) Az Önkormányzat által a sport támogatására fordított összegből a 1. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott egyének, sportszervezetek, sportszövetségek és intézmények a 3. § (2)-(3) bekezdés 5 szerinti feladatokra az egyes önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott szempontok figyelembe vételével részesülhetnek támogatásban.

(5) E rendelet hatálya alá tartozó, önkormányzati támogatásban részesülő személy vagy szervezet köteles minden tárgyév december 1. napjáig az előző tizenkettő hónapról szóló tevékenységéről adatszolgáltatást teljesíteni a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága részére.

5. § Az Önkormányzat figyelmet fordít a kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményeket elért sportolók és csapatok, illetve sportszakemberek tevékenységének elismerésére, és részükre a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelete alapján helyi elismeréseket, kitüntetéseket adományozhat.

6. §1

7. § Ez a rendelet 2021. december 8-án lép hatályba.

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.