Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 16- 2021. 12. 17

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.16.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 33. §-a a következő (14a) bekezdéssel egészül ki:

„(14a) Lke-1/XIX/15 jelű építési övezet előírásai:

a) Az építési övezetben elhelyezhető építmények:

aa) rekreációhoz és sporttevékenységhez kapcsolódó építmények és az azokat kiegészítő egyenként legfeljebb bruttó 50 m2 alapterületű szolgáltató épületek,

ab) játszókert, fitneszpark, sportkert, sportpálya, futópálya, kerékpárút, tornapálya,

ac) a terület fenntartásához és kiszolgálásához szükséges építmények.

b) A közhasználatot az építési övezet be nem épített részének legalább 90 %-án biztosítani kell.

c) Parkoló férőhelyek csak a területet használók számára – kizárólag fásított, felszíni kialakítással – és legfeljebb 300 m2 területen létesíthetők.”

(2) A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 33. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) A kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterületek építési övezeteinek szabályozási határértékeit a 2. melléklet 5. számú táblázat tartalmazza.”

2. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterületek építési övezeteinek szabályozási határértékeit a 2. melléklet 2. számú táblázat tartalmazza.”

3. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 37. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterületek építési övezeteinek szabályozási határértékeit a 2. melléklet 3. számú táblázat tartalmazza.”

4. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kisvárosias, telepszerű lakóterületek építési övezeteinek szabályozási határértékeit a 2. melléklet 4. számú táblázat tartalmazza.”

5. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 41. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A nagyvárosias, telepszerű lakóterületek építési övezeteinek szabályozási határértékeit a 2. melléklet 1. számú táblázat tartalmazza.”

6. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A mellékközpont építési övezeteinek szabályozási határértékeit a 2. melléklet 6. számú táblázat tartalmazza.”

7. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület építési övezeteinek szabályozási határértékeit a 2. melléklet 7. számú táblázat tartalmazza.”

8. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 47. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület építési övezeteinek szabályozási határértékeit a 2. melléklet 8. számú táblázat tartalmazza.”

9. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 49. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület építési övezetinek szabályozási határértékeit a 2. melléklet 9. számú táblázat tartalmazza.”

10. § (1) A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 51. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Gksz-1/XIX/2 jelű építési övezet előírásai:)

„b) Az előkert mérete: 5,0 m, az oldalkert mérete: 6,0 m. a hátsókert mérete: 10,0 m, kivéve a szabályozási terven jelölt „Javasolt magánút” menti ingatlanokon, ahol a magánúttól mérve az előkert mérete 2,0 m.

c) Legalább 12 m széles magánút közhasználat céljára megnyitandó területként kialakítható.”

(2) A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 51. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A gazdasági, jellemzően kereskedelmi szolgáltató terület építési övezeteinek szabályozási határértékeit a 2. melléklet 10. számú táblázat tartalmazza.”

11. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 52. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bevásárlóközpont terület építési övezetének szabályozási határértékeit a 2. melléklet 11. számú táblázat tartalmazza.”

12. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 53. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A nagykiterjedésű sportolási célú terület építési övezetének szabályozási határértékeit a 2. melléklet 12. számú táblázat tartalmazza.”

13. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 54. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„54. Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület (K-Rek) építési övezeteinek általános előírásai”

14. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„54. § (1) Az építési övezetben csak a sporttevékenységet és rekreációt szolgáló építmények és az azokat kiegészítő szolgáltató, vendéglátó épületek helyezhetők el.

(2) Az építési övezetben lakóépület és önálló parkolóház nem létesíthető.

(3) Sportterület ideiglenes – időjárás elleni – védelmét szolgáló lefedése csak évente legfeljebb 6 hónapra létesíthető a június 1-től szeptember 30-ig tartó időszak kivételével.

(4) A nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület építési övezeteinek szabályozási határértékeit a 2. melléklet 13. számú táblázat tartalmazza.”

15. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„54/A. Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős terület (K-Rek) építési övezeteinek részletes előírásai

54/A. § (1) K-Rek/XIX/1 jelű építési övezet előírásai: az építési övezet Katona József utcával határos részén új építési telek nem alakítható ki.

(2) K-Rek/XIX/2 jelű építési övezet előírásai:

a) Az építési övezetnek a 169145/1 hrsz.-ú ingatlan felé eső határa mellett az ahhoz legközelebb eső sportpályák megvilágítással nem rendelkezhetnek.

b) A 169171/1 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő edzőcsarnok épületének északi és keleti oldalára nem helyezhetők el olyan műszaki berendezések, amelyek hanghatása a szomszédos lakóterületre zajterhelést okoznak.”

16. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 56. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület építési övezetének szabályozási határértékeit a 2. melléklet 14. számú táblázat tartalmazza.”

17. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 57. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A temető építési övezetének szabályozási határértékeit a 2. melléklet 15. számú táblázat tartalmazza.”

18. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 61. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az övezetekben a telekalakítási és szabályozási határértékeket a 2. melléklet 16. számú táblázat tartalmazza.”

19. § (1) A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 62. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A tervezési területen található erdőterületek funkciójuk és építmények elhelyezése szempontjából az alábbi övezetekbe soroltak:)

„b) Ev-2/XIX jelű védelmi erdő övezet,

c) Ek-1/XIX jelű közjóléti erdő övezet,”

(2) A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 62. § (1) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(A tervezési területen található erdőterületek funkciójuk és építmények elhelyezése szempontjából az alábbi övezetekbe soroltak:)

„d) Ev-Ve-1/XIX jelű védelmi erdő övezet,

e) Ev-Ve-2/XIX jelű védelmi erdő övezet.”

20. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„63. § (1) Az Ev-1/XIX és Ev-Ve-1/XIX jelű övezetbe a kerület parkerdei fejlesztéssel érintett, részben környezetvédelmi célokat is szolgáló erdői tartoznak.

(2) Az Ev-2/XIX és Ev-Ve-2/XIX jelű övezetbe a kerület kizárólag környezetvédelmi célokat szolgáló, funkcionáló véderdői tartoznak.

(3) Az Ev-1/XIX, Ev-Ve-1/XIX, Ev-2/XIX és Ev-Ve-2/XIX jelű övezetekben amennyiben az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák elhelyezhetőek:

a) az erdő védelmi rendeltetését szolgáló, azzal összeegyeztethető, épületnek nem minősülő erdészeti létesítmények,

b) nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik,

c) kutatást, ismeretterjesztést szolgáló műtárgyak.

(4) Az Ev-1/XIX és Ev-Ve-1/XIX jelű övezetben elhelyezhetők továbbá az alábbi nem épület jellegű rekreációs rendeltetésű építmények:

a) sétaút, tanösvény, pihenőhely, esőbeálló,

b) szabadidő eltöltést, pihenést, testedzést szolgáló nem épület jellegű építmények, (játszóhely, sportpályák, erdei tornapálya, akadálypálya, kötélpálya).

(5) Az övezetekben a telekalakítási és szabályozási határértékeket a 2. melléklet 17. számú táblázat tartalmazza.”

21. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az övezetekben a telekalakítási és szabályozási határértékeket a 2. melléklet 17. számú táblázat tartalmazza.”

22. § (1) A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet