Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 01- 2021. 11. 02

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2. § Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „30” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.4.1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1.4.1. Az Mötv. 72. § (4) bekezdése, valamint a 79. § (2) bekezdése szerint a polgármesterre és az alpolgármesterre megfelelően alkalmazni kell a települési képviselőre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat. A bizottságok nem települési képviselő tagjai az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e.) pontja alapján kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni a jelen Szabályzatban a települési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint (a települési képviselő, polgármester, alpolgármester és a bizottságok nem települési képviselő tagjai a jelen melléklet alkalmazásában a továbbiakban együtt: kötelezett)”

2. melléklet

1. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 9. pont helyébe a következő pont lép:

„9. A bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az elnököt – akadályoztatása esetén – az elnökhelyettes, az elnök és az elnökhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a korelnök helyettesíti. A meghívót és az írásbeli előterjesztéseket elektronikus formában úgy kell kiküldeni, hogy azt a meghívottak az ülés előtt legalább 3 naptári nappal – rendkívüli bizottsági ülés esetén 1 nappal - kézhez kapják.”

3. melléklet

1. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) nyilvántartja és ellenőrzi az 1. melléklet szerinti kötelezettek vagyonnyilatkozatát,”

4. melléklet

1. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 68–73. sorral egészül ki:

(A

B

C

D)

68

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti településképi véleményezési eljárás lefolytatása

x

69

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti településképi bejelentési eljárás lefolytatása

x

70

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti településképi kötelezés kiadása

x

71

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti településkép-védelmi bírság kiszabása

x

72

Döntés a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdés e szerinti, a térfigyelő képfelvevő eszközök elhelyezésének, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről

Gazdasági Bizottság

73

A közutak, azok műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatai, valamint a forgalmi rendet meghatározó jelzések, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségek nyilvántartása és erről adatszolgáltatás a közlekedési hatóságnak

x