Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló 37/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 29 - 2021. 10. 29

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló 37/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.29.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §‑ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. és 11a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében és 2. §‑ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Újpest Oltástámogatási Rendszeréről szóló 37/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében a „legfeljebb 15 hónap” szövegrész helyébe a „legfeljebb 24 hónap” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő meningococcus B típusú baktérium által okozott agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatására irányuló eljárásokban is alkalmazni kell.

Záradék:
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. október 28. napján.