Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámok megállapításának egyes szabályairól szóló 23/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 01. 03

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámok megállapításának egyes szabályairól szóló 23/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és a 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámok megállapításának egyes szabályairól szóló 23/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) „A rendelet célja, hatálya” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendelet hatálya”

2. § A Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § E rendelet hatálya Gyöngyös város illetékességi területének közterületeire és ingatlanaira terjed ki.”

3. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az újonnan létesített közterület nevét a közterület kialakítását jóváhagyó rendezési terv jóváhagyásával együtt, vagy a közterületnek az ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.”

4. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közterületek jogi jellegének megállapítása és megváltoztatása, valamint a közterületek nevének megváltoztatása Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének kizárólagos hatáskörébe tartozik.”

(2) A Rendelet 3. § (3)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A javaslatokat a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményezi.

(4) A javaslatokról lakossági fórumot kell tartani, melynek megszervezése az (5) bekezdésben megjelölt szervezeti egységek feladata.

(5) A lakosság, valamint a (2) bekezdés h) pontjában felsoroltak véleményének kikérésében, illetve összesítésében, a Képviselő-testület döntésének előkészítésében a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatósága és Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága működik közre.

(6) A (2) bekezdés g)-h) pontjában meghatározott érintettek véleményüket, javaslatukat a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez postai és elektronikus úton nyújtják be.

(7) A (2) bekezdés g)-h) pontjában meghatározott érintettek véleményüket, javaslatukat a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez postai és elektronikus úton nyújtják be.”

5. § A Rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Egy ingatlan egy címet kap.”

6. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ingatlanok azonosítását akadályozó, rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében – indokolt esetben – az eljáró szerv a házszámok megváltoztatásáról dönt. Ilyen esetnek minősül:

a) amennyiben több ingatlan azonos címmel szerepel az ingatlan-nyilvántartásban,

b) vagy az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,

c) vagy házszámozás megváltoztatását eredményező telekalakításra került sor.”

7. § A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A címképzési eljárásra egyebekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

8. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.