Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kelevíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Kelevíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Kelevíz Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

a bevételeket: 165.174.805 Ft,

melyből: - Önkormányzatok működési támogatásai 27.176.480,-Ft,

Egyéb működési célú. tám. bevételei 26.000.075,Ft,

Felhalmozási célú támogatások 90.034.149,Ft,

Közhatalmi bevételek 2.919.380,Ft,

Működési bevételek 11.497.082,Ft,

Előző évi maradvány igénybevétele 3.901.726,Ft,

Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.038.418,Ft,

Finanszírozási bevétel 2.607.495, Ft

a kiadásokat: 84.014.257,-Ft.

melyből: - Személyi jellegű kiadások 32.928.156,-Ft,

Munkaadót terhelő járulékok 4.250.857,Ft,

Dologi kiadások 26.786.141,Ft,

Ellátottak pénzbeli juttatásai 920.000,Ft,

Egyéb működési célú kiadások 102.850,Ft,

Beruházások 7.789.992,Ft,

Felújítások 7.605.185,Ft

Egyéb felhalmozási kiadások 27.618,Ft

Államháztartáson belüli megelőleg. vf. 995.963, Ft

Finanszírozási kiadás 2.607.495,Ft.

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat-2021.évben a felhasználás), működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből és a pályázatokra kapott támogatásokból tevődik össze.

2020-ban is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatotti munkavégzésre nyílt lehetőségünk. A közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz támogatást kaptunk a Somogy Megyei Kormányhivataltól.

Az önkormányzat 2020. évben a következő felhalmozási célú támogatásokban részesült:

- 4.412.340 Ft összegű támogatásban részült az MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2020. jogcímen kiírt pályázaton, amelynek megvalósítására a következő évben kerül sor,

- 4.996.900 Ft összegű támogatásban részesült az MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására 2020.jogcímen kiírt pályázaton, amelynek megvalósítására a következő évben kerül sor,

- 8.229.500 Ft összegű támogatásban részesült az MFP-FHF/2020 Faluházak felújítása 2020.jogcímen kiírt pályázaton, amelynek megvalósítására a következő évben kerül sor,

- TOP pályázat Kerékpárút építése 65.787.000 Ft, amelynek megvalósítására a következő évtől kerül sor,

- Közfoglalkoztatási támogatás keretén belül ingatlan vásárlás 5.715.000 Ft összegben, amely beruházásra 2020.évben sor került,

- Ingatlan értékesítés 360.000 Ft összegben.

A személyi jellegű kiadásokra 15.254.140- Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazottak és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjának fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét, továbbá a pályázati megbízási díjakat, alkalmi munkavállalói díjakat.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 86 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi pénzeszközátadások történtek: Bursa Hungarica ösztöndíj 100.000,- Ft összegben.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 920.000, - Ft-ot tesznek ki.

Az önkormányzat 10.000, - Ft névértékű részvényt vásárolt a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt-nél.

A felújítási és beruházási kiadásokat részletezve a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza kiadási összegek és bevételi összegek formájában.

A 3–13. §-hoz

A rendelethez tartozó mellékletek felsorolását tartalmazza.

A 14. §-hoz

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladataira vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

A 15. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.