Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Nikla Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

a bevételeket: 152.534.203 Ft,

melyből: - Önkormányzatok működési támogatásai 90.208.161,-Ft,

Egyéb működési célú. tám. bevételei 16.665.215,Ft,

Felhalmozási célú támogatások 14.964.998,Ft,

Közhatalmi bevételek 10.054.141,Ft,

Működési bevételek 4.988.729,Ft,

Felhalmozási bevételek 600.000,Ft,

Működési célú átvett pénzeszközök 1.445.416,Ft,

Előző évi maradvány igénybevétele 10.077.924,Ft,

Államháztartáson belüli megelőlegezések 3.529.619,Ft,

a kiadásokat: 138.461.337,-Ft.

melyből: - Személyi jellegű kiadások 60.286.574,-Ft,

Munkaadót terhelő járulékok 8.524.189,Ft,

Dologi kiadások 48.400.792,Ft,

Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.726.000,Ft,

Egyéb működési célú kiadások 5.000.504,Ft,

Beruházások 8.027.762,Ft,

Felújítások 405.000,Ft,

Államháztartáson belüli megelőleg. vf. 3.089.616 Ft.

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat, Lakossági Víz- és …pályázat), működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből és a pályázatokra kapott támogatásokból tevődik össze.

2020-ban is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatotti munkavégzésre nyílt lehetőségünk. A közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz támogatást kaptunk a Somogy Megyei Kormányhivataltól.

Az önkormányzat 2020. évben a következő felhalmozási célú támogatásokban részesült:

- 14.964.998, -Ft - MFP-TFB/2020 Tanya és falugondnoki buszok beszerzése, előleg került átutalásra 2020-ban, a tényleges beszerzés 2021-re húzódik át,

- 600.000, -Ft – Ingatlan értékesítés (részletekben történik a fizetés).

A személyi jellegű kiadásokra 60.286.574- Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazottak, a munka törvénykönyves és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjának fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét, továbbá a megbízási díjakat, alkalmi munkavállalói díjakat.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 88 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi működési célú támogatások kerültek átadásra:

Bursa Hungarica ösztöndíj 100.000, Ft,

Mesztegnyő Környéki Önk.T.(Szoc.Int,) 1.068.788, Ft,

Egyéb civil Egyesületek, Alapítványok támogatása 140.000, Ft,

SomogyjádFogászati Társulás 98.944, Ft,

Marcali Kistérség 618.570, Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 4.726.900, - Ft-ot tesznek ki.

A felújítási és beruházási kiadásokat részletezve a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza kiadási összegek és bevételi összegek formájában.

A 3–13. §-hoz

A rendelethez tartozó mellékletek felsorolását tartalmazza.

A 14. §-hoz

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladataira vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

A 15. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.