Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 25. § (3) bekezdésének b) pontja alapján szociális rászorultság esetén a jogosult számára a képviselő-testület települési támogatást állapít meg. A települési támogatás nyújtásának formái, céljai nem taxatíve vannak felsorolva a törvényben, csupán példálózó jelleggel. A szociális rászorultság feltételeit és a szociális hatásköröket a képviselő-testület helyi rendeletben állapítja meg.

Az Sztv. 26. §-a szerint „A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.”

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet az Sztv. 26. §-a alapján megállapított támogatások (újszülöttek támogatása, temetési támogatás, házi segítségnyújtás térítési díjának 50 %-os támogatása) esetében szociális rászorultságtól függetlenül állapít meg támogatásokat, amit pótolni kell.

Az öregségi nyugdíjminimum összege 2008. január 1. óta változatlanul 28.500 Ft. A bérek - különösen az utóbbi években - jelentősen emelkedtek, ezért célszerű a jogosultságot keletkeztető jövedelemhatárt úgy megállapítani, hogy érvényesüljön az önkormányzat szándéka, minden a településen lakó szülő részesüljön támogatásban újszülött gyermeke után, illetve aki helyi lakos eltemettetéséről gondoskodik, továbbá a házi segítségnyújtást igénybe vevők az alanyi jogon megállapított támogatásban a továbbiakban is részesüljenek.