Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Gánt Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Gánt Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 89. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetési évről december 31. fordulónappal éves elemi költségvetési beszámolót köteles készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Magyar Államkincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. március 18. napján fogadta el az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.18.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amely a költségvetés végrehajtásának időszakában egy alkalommal került módosításra.

A Rendelet végrehajtásáról, a költségvetésben meghatározott feladatok, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről, az önkormányzat vagyoni helyzetéről, a normatívák alakulásáról számol be.

Gánt Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának elkészítése a következő alapvető jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt:

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),

a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény,

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.),

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.),

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet,

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.

A számszaki beszámoló a törvényi előírásoknak megfelelő táblázatrendszerben, szerkezetben és tartalommal készült, a 2020. évi elfogadott költségvetési rendelethez igazodóan, azzal összehasonlíthatóan készült, és a következő mellékleteket tartalmazza:

1. melléklet Gánt Község Önkormányzata összevont pénzforgalmi mérlege

2. melléklet Gánt Község Önkormányzata pénzforgalmi mérlege

3. melléklet Gánti Német Nemzetiségi Óvoda pénzforgalmi mérlege

4. melléklet Gánt Község Önkormányzata költségvetési bevételei

5. melléklet Gánt Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

6. melléklet Gánt Község Önkormányzata finanszírozási bevételei

7. melléklet Gánt Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai

8. melléklet Gánt Község Önkormányzata teljesített bevételei kormányzati funkciónként

9. melléklet Gánt Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

10. melléklet Gánt Község Önkormányzata 2019. évi felújítási, felhalmozási kiadásai

11. melléklet Gánt Község Önkormányzata létszámadatai

12. melléklet Gánt Község Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

13. melléklet Gánt Község Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

14. melléklet Gánt Község Önkormányzata maradványkimutatása

15. melléklet Gánt Község Önkormányzata mérlege

16. melléklet Gánt Község Önkormányzata eredménykimutatása

17. melléklet Gánt Község Önkormányzata által adott közvetített támogatások

18. melléklet Gánt Község Önkormányzata részesedései

19. melléklet Gánt Község Önkormányzata vagyonkimutatása