Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2022. 08. 01

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról

2022.08.01.

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Sóstófalva község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §.(4) bekezdésében biztosított hatáskörében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások tekintetében szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és (2) bekezdés 132. § (4) bekezdése d) pontjában , a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások tekintetében a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 13. § (1) bekezdés 8.és 8a pontjában kapott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

Személyes gondoskodást biztosító szociális alapszolgáltatások

1. § Az Önkormányzat az alapszolgáltatás keretén belül az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások fenntartásáról gondoskodik:

a) falugondnoki szolgáltatás,

b)1

c)2

d) családsegítés.

Falugondnoki szolgáltatás

2. § A falugondnoki szolgáltatást az Önkormányzat külön önkormányzati rendelet és a falugondnoki szolgálat szakmai programja előírásai alapján biztosítja.

Étkeztetés

3. §3

Házi segítségnyújtás

4. §4

Családsegítés

5. § (1) A Szoc tv. 86. § (10) bekezdés a) pontja alapján Hernádkak község Önkormányzata biztosítja a családsegítő szolgálatot.

(2) A családsegítés szolgáltatást az Önkormányzat a Család –és gyermekjóléti szolgálat szakmai programja előírásai alapján biztosítja.

Eljárási rendelkezések

6. § (1)5

(2)6

(3)7

(4) A családsegítés iránti kérelmeket a Család –és gyermekjóléti szolgálat családsegítőjénél a szolgálat szakmai programjában megjelölt ügyfélfogadás helyein lehet benyújtani

a) Sóstófalva Kossuth u. 48.,

b) Hernádkak Petőfi u. 16.,

c) Újcsanálos Hősök tere 1.

Az ellátás megszüntetésének esetei és módja

7. §8

Térítési díj

8. §9

8/A. §10 A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke 670,- Ft.

A gyermekek védelmének rendszere

9. § (1) A Képviselő-testület biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat.

(2) Pénzbeli és természetbeni ellátások:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

b) a gyermekétkeztetés.

(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás a gyermekjóléti szolgáltatás.

Személyes gondoskodást biztosító gyermekjóléti ellátások

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Gyermekétkeztetés

10. § Az Önkormányzat gyermekjóléti alapellátás keretében biztosítja a gyermekétkeztetést és a szünidei gyermekétkeztetést

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások

Gyermekjóléti szolgáltatás

11. § (1) Hernádkak község Önkormányzata révén biztosítja a család –és gyermekjóléti szolgálatot.

(2) A család-és gyermekjóléti szolgálat eljárási rendjét e szolgálat szakmai programja határozza meg

Eljárási rendelkezések

12. § A gyermekjóléti szolgáltatás iránti kérelmeket a Család –és gyermekjóléti szolgálat családsegítőjénél a szolgálat ügyfélfogadás helyein lehet benyújtani:

a) Sóstófalva Kossuth u. 48.,

b) Hernádkak Petőfi u. 16.,

c) Újcsanálos Hősök tere 1.

Térítési díj

13. § (1) A gyermekétkeztetésért a Gyvt 21/B. § (1) bekezdése figyelembevételével térítési díjat kell fizetni.

(2)11 Az intézményi térítési díj mértéke óvodai gyermekétkeztetés térítési díja Áfával 685 Ft/nap.

(3) A személyi térítési díjat gyermekétkeztetés esetén egy havi időtartamra utólag kell megfizetni.

(4) Ha a fizetésre kötelezett az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a személyi térítési díj összegéről a polgármester határozattal dönt.

(5) A polgármester a személyi térítési díjat az intézményvezető javaslatával ellátott kérelemre csökkentheti, ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

(6) A személyi térítési díj csökkentésének mértéke a fizetendő személyi térítési díj 10 %-a.

(7) Ingyenes ellátásban az intézményvezető javaslatával ellátott kérelemre a Gyvt. 150. § (5) bekezdése szerinti esetben részesülhet a jogosult.

Záró rendelkezése

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 21/2013. (XII.31.) Korm rendeletés a szociális rendeletéről szóló 9/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet 12. §-14. §-a.

1

Az 1. § b) pontját a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § c) pontját a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. §-t a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. §-t a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 6. § (1) bekezdését a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 6. § (2) bekezdését a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 6. § (3) bekezdését a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 7. §-t a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 8. §-t a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 8/A. §-t a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

11

A 13. § (2) bekezdése a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (2) bekezdése a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (2) bekezdése a Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.