Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 05. 26

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

2021.05.29.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a többször módosított 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelettel megállapított 2020. évi költségvetése végrehajtását

198.262.645Ft BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
154.804.278Ft KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL,
43.458.367Ft EGYENLEGGEL
állapítja meg a rendelet mellékleteit képező részletező adatok alapján.

2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételeinek (forrásainak) és kiadásainak (feladatainak) alakulását, azok tényszámait az önkormányzati költségvetés cím- és feladatrendjének bontásában a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.A Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

(1) Önkormányzati Bevételek alaptevékenységeinek főösszege: 198.262.645Ft.

(2) Önkormányzati Kiadások alaptevékenységeinek főösszege: 154.804.278Ft.

A bevételeket és kiadásokat alaptevékenységenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat vagyoni helyzetét, a beszámolási időszak elején és végén (2020. január 1. és 2020. december 31.) meglévő vagyon értékének összehasonlító kimutatásával a rendelet 4. melléklete szerinti vagyonmérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

Eszközök értéke összesen 924.292.233Ft,
Források értéke összesen 924.292.233Ft,
Egyenleg 0Ft.
Az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 15. melléklet tartalmazza.
(2) A felhalmozási (fejlesztési) célú vagyonelemek kimutatását az 3. mellékletben szereplő felhalmozási (fejlesztési) mérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:
Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek 36.577.597Ft,
Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások 36.577.597Ft,
Egyenleg 0Ft.
(3) A működési célú vagyonelemek kimutatását az 3. melléklet szerinti működési mérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:
Működési célú költségvetési és finanszírozási bevételek 161.685.048Ft,
Működési célú költségvetési és finanszírozási kiadások 118.226.681Ft,
Egyenleg 43.458.367Ft.

4. § A Képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetési maradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzati bevételeket és kiadásokat a költségvetés cím- és feladatrendjének bontásában a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.

(2) A vagyonelemek kimutatását az 3. melléklet szerinti mérlegek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat vagyonváltozásai alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételeket és kiadásokat alaptevékenységenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(5) A 2020. évi önkormányzati maradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(6) A 2020. évi közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat követeléseiről készített kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat kötelezettség jellegű sajátos elszámolások állományáról készített kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A központi költségvetési támogatásokról készített kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A 2020. évi képviselői-alap alapján meghatározott rész előirányzatok felhasználását a 12. melléklet tartalmazza.

(12) A foglalkoztatottak létszámát, személyi juttatásait a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(13) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának összetételét a 14. melléklet tartalmazza.

6. § Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetése teljesítéséről szóló rendeletet a szöveges beszámolóban és annak mellékleteiben szereplő adatokkal hagyja jóvá.

7. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2020.(VII.1.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.