Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (VI.15.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 9/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15- 2021. 06. 16

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 9/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Babócsa Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelete című 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A lakásfenntartási támogatás havi összege 7 000 Ft.”

2. § A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelete című 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Vegyes tüzelés, vagy fával történő fűtés esetén az egy hónapra jutó átlagos kiadást az előző fűtési időszak számlái alapján kell kiszámítani. Számla hiányában havi költségként legfeljebb 15 000 Ft vehető figyelembe.”

3. § A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelete című 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került (pl. tartós betegség, várandós anya, elemi kár), valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére állapítható meg.”

4. § A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelete című 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tanévkezdés megkönnyítése érdekében - települési támogatás keretében - tanévkezdési támogatás nyújtható az általános iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező 1. osztályos tanulók részére 25 000 Ft összegben, az általános iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező 2-8. osztályos tanulók részére 15 000 Ft összegben gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanulók részére 20 000 Ft összegben, főiskolán, egyetemen nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló, hallgató részére 25 000 Ft összegben, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg.”

5. § A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelete című 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelet a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A tanévkezdési támogatás iránti kérelem benyújtási határideje tárgyév június 16. és június 30. közötti időszak. A határidő elmulasztása jogvesztő.”

6. § A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelete című 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Születése alkalmából - települési támogatás keretében - támogatásban részesíthető az a gyermek, akinek legalább egyik szülője a gyermek születését megelőzően, legalább két éven át Babócsa község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és ott életvitelszerűen él, valamint gyermekét saját háztartásában neveli, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át nem haladja meg.

(2) A születési támogatás összege 40 000 Ft.”

7. § A Babócsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelete című 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelet (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Karácsonyi támogatásban részesítheti a képviselő-testület - az adott évre vonatkozó költségvetési rendeletében meghatározott összeg erejéig – az

 • a) állandó babócsai lakóhellyel rendelkező, egyszemélyes háztartásban élő személyt,
 • b) állandó babócsai lakóhellyel rendelkező, családjában 1-2 fő 18 évnél fiatalabb gyermekeket – utolsó alkalommal abban az évben, amelyikben a 18. életévét betölti -, nevelő személyt,
 • c) állandó babócsai lakóhellyel rendelkező, családjában 3 vagy több 18 évnél fiatalabb gyermekeket – utolsó alkalommal abban az évben, amelyikben a 18. életévét betölti -, nevelő személyt,
 • d) állandó babócsai lakóhellyel rendelkező, az a) – c) pont alá nem tartozó személyt

feltéve, hogy jövedelme egyszemélyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, vagy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

(2) A karácsonyi támogatás összege

 • a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben 15 000 Ft,
 • b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben 30 000 Ft,
 • c) ) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben 50 000 Ft,
 • d) ) az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben 20 000 Ft.

(3) A támogatás iránti kérelmeket tárgyév október 1. napjától október 31. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A kérelemhez csatolni kell

 • a) a kérelmező lakcímét igazoló okiratot,
 • b) az (1) bekezdés b) – c) pontjában foglalt esetben a gyermek születési időpontját igazoló okiratot.”

8. § Hatályát veszti a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló című 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelet

 • a) 1. alcíme,
 • b) 2. alcíme,
 • c) 11. §-a,
 • d) (5) bekezdése,
 • e) „11.2. Tankönyvtámogatás” alcíme,
 • f) „11.3. Fűtési költségek egyszeri támogatása[7]” alcím címe,
 • g) 18/A. alcím címe,

9. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.