Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról

Hatályos: 2022. 12. 02

Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról

2022.12.02.

Büssü Községi Önkormányzat Polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet célja, hatálya, értelmező rendelkezései

1. § [ A rendelet célja]

A rendelet célja, hogy Büssü Község Önkormányzata [a továbbiakban: Önkormányzat] a közigazgatási területén élő személyek és családok – kiemelten az időskorú lakosságra, a gyermeket nevelő családokra, ezen belül is a nagycsaládokra illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket nevelő családokra figyelemmel, a tartósan beteg és vagy súlyosan fogyatékos személyekre, figyelemmel az Önkormányzat teherbíró képességére – szociális biztonságának megőrzése, elősegítése érdekében megállapítsa a települési támogatás keretében nyújtott támogatások formáit, az azokra való jogosultság feltételeit, kifizetésének, folyósításának és ellenőrzésének szabályait.

2. § [A rendelet hatálya]

A rendelet személyi hatálya, amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, Büssü község közigazgatási területén érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen élő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.

3. § [ Értelmező rendelkezések]

(1) E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére elsősorban az Szt. 4. §-ában, az ott fel nem sorolt fogalmak tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. A felsorolt jogszabályokban nem meghatározott fogalmak tekintetében a (2) bekezdésben meghatározottakat kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) szociálisan rászoruló: a 2. §-ban meghatározott személy, akinek jövedelme a rendeletben meghatározott mértéket nem haladja meg

b) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: olyan kialakult időszakos, vagy tartós állapot, amelyben a szociálisan rászoruló személy részére a mindennapi megélhetés nem biztosított és ezen állapot ellátás nélkül nem enyhíthető (különösen: munkanélküliség, tartós keresetkiesés, élelmezési gondok, közüzemi hátralék vagy egyéb adósság felhalmozódása és más hasonló élethelyzet)

c) különös méltánylást érdemlő eset: külső körülmény által kialakult létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, amely a szociálisan rászoruló személy részére olyan kirívóan nehéz állapotot eredményez, amely ellátás nélkül az élethelyzet súlyos romlásához vezetne (különösen: tartós betegség, fogyatékosság, rokkantság, éhezés, kilakoltatás, nagy összegű felhalmozódott közüzemi hátralék vagy egyéb adósság és más hasonló élethelyzet)

d) rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzet: olyan különös méltánylást érdemlő eset, amely hirtelen fellépő külső körülmény hatására alakult ki és ezáltal okozott a rászoruló személy részére a c) pontban foglalt kirívóan nehéz állapotot (különösen: elemi kár, kórházi ellátást igénylő betegség vagy baleset, közeli hozzátartozó halála és más hasonló élethelyzet).

II. Fejezet

A települési támogatások formái, hatásköri szabályok, a támogatások folyósításának rendje, az ellátások ellenőrzésének szabályai, a jogosulatlanul igénybe vett ellátásokra vonatkozó szabályok

4. § [A települési támogatások formái]

(1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Önkormányzat képviselő-testülete az Szt.-ben, illetve a rendeletben meghatározott feltételek szerint a (2)-(4) bekezdésben megállapított pénzbeli és természetbeni ellátásokat nyújtja.

(2) Az Önkormányzat pénzbeli ellátásként az alábbi települési támogatásokat nyújtja:

a) rendkívüli települési támogatás

b) települési krízis támogatás

c) települési temetési támogatás

d) rendszeres lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás

e) rendszeres települési gyógyszertámogatás

f) szennyvízszállítási díjhoz nyújtott települési támogatás

g) tanévkezdéshez nyújtott települési támogatás

h) időskorúak települési támogatása

i) karácsonyi települési támogatás.

(3) Az Önkormányzat szociális szolgáltatások keretében az alábbi települési támogatásokat nyújtja:

a) tanyagondnoki szolgáltatás

b) étkeztetés

c) házi segítségnyújtás

d) családsegítés

e) idősek nappali ellátása.

5. § [Hatásköri szabályok]

A képviselő-testület az alább felsorolt hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át:

a) a 9. §-ban meghatározott rendkívüli települési támogatás,

b) a 10. §-ban meghatározott települési krízis támogatás,

c) a 11. §-ban meghatározott temetési támogatás,

d) a 12. §-ban meghatározott rendszeres lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás,

e) a 13. §-ban meghatározott rendszeres települési gyógyszertámogatás,

f) a 14. §-ban meghatározott szennyvízszállítási díjhoz nyújtott települési támogatás,

g) a 15. §-ban meghatározott tanév kezdéséhez nyújtott települési támogatás,

h) a 16. §-ban megállapított időskorúak települési támogatásának megállapítása,

i) a 17. §-ban megállapított karácsonyi települési támogatás megállapítása;

j) a 8. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelése, méltányosságból történő elengedése, csökkentése vagy részletekben történő megfizettetése.

6. § [Az ellátások megállapításának szabályai]

(1) A rendeletben meghatározott ellátások iránti kérelmet a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni, ha magasabb szintű jogszabály, vagy jelen rendelet másként nem rendelkezik év közben folyamatosan, kizárólag a Hivatal által e célra rendszeresített formanyomtatványon.

(2) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok alapján annak feltételei fennállnak az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.

(3) A támogatási kérelmeket legkésőbb a kérelem benyújtását követő 8 napon belül, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben szabályozott soron kívüli esetek fennállása esetén a kérelem benyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő 3 napon belül kell elbírálni.

(4) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők lehetnek: a munkáltató által kiadott keresetigazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolószelvény, egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, szerződés stb. Nyugdíj-, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén a minden év elején a Nyugdíjfolyósító szerv által kiadott, nyugdíj összegéről szóló igazolást vagy a kérelem beadását megelőző hónapban kifizetett nyugdíj összegéről szóló kifizetési bizonylatot kell benyújtani.

(5) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az önkormányzat nyilvántartásaiban fellelhetőek.

(6) Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi-és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhető, hogy helyzetében nem történt a jogosultságát érintő változás. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(7) A döntésre jogosult a benyújtott kérelem, annak mellékletei, valamint az esetlegesen készítendő környezettanulmány alapján köteles meghozni döntését. Környezettanulmány készítése kötelező, ha az elbírálásra jogosult a beadott dokumentumok alapján indokoltnak látja, illetve, ha a kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi. Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás, illetve erről nyilatkozott.

(8) Amennyiben a döntésre jogosult a szociális ellátás igénylésére vonatkozó kérelemben foglaltaknak helyt ad, az ügyben egyszerűsített döntés hozható.

(9) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól, a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illeti meg az érintettet. A korábban megállapított rendszeres települési támogatás legkorábban a lejárat előtti hónapban igényelhető ismét, és a kérelem benyújtását követő hónap első napjától állapítható meg.

(10) Ha a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásra jogosult személy büssüi lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megszűnik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatás teljes összegben folyósításra kerül, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

7. § [A támogatás folyósításának rendje]

(1) A megítélt települési támogatás kifizetése a Hivatal pénzügyi ügyintézőjének közreműködésével a határozat véglegessé válástól számított 5 napon belül a kérelemben megjelöltek alapján házipénztárból való kifizetéssel vagy átutalással történik.

(2) A havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátásokat utólag, minden hónap ötödik napjáig kell folyósítani. A kifizetés történhet házipénztárból, illetve a jogosult kérelme alapján annak bankszámlájára történő utalással.

(3) A házipénztárból történő, döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.

8. § [Az ellátás ellenőrzésének szabálya, a jogosulatlanul igénybe vett ellátásra vonatkozó szabályok]

(1) E rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a jogosultság megállapítását követően is – a képviselő-testület bármikor jogosult ellenőrizni. A szociális ellátásra jogosult személy az ellenőrzést tűrni köteles és annak során az ellenőrzést végzővel együtt kell működnie, rendelkezésre kell bocsájtania a kért adatokat, igazolnia kell a szociális ellátás cél szerinti felhasználását.

(2) Amennyiben a (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a szociális ellátás az Szt.-ben és a jelen rendeletben megállapított feltételek hiányában került megállapításra, vagy a jogosult a kérelemben valótlan adatot szolgáltatott, a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A rendszeres települési támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyok, családi állapot, lakcím stb.) megváltozását tizenöt napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak. E kötelezettségről a támogatást megállapító határozatban tájékoztatni kell a jogosultat.

(4) Az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul igénybevett ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén, a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező vagy családja megélhetését súlyosan veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna.

(5) A kötelezett kérelmére a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.

III. Fejezet

Pénzbeli ellátások

9. § [A rendkívüli települési támogatás]

(1) Pénzbeli ellátásként rendkívüli települési támogatás nyújtható, azon szociálisan rászoruló személy részére, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak alapján rendkívüli települési támogatást lehet nyújtani annak a személynek,

a) akinek legalább két hónapos közüzemi díjtartozása van,

b) aki közgyógyellátásra nem jogosult és a gyógyszerköltségének jelentős részét nem képes kifizetni,

c) akinek egyéb igazolt rendkívüli kiadása keletkezett,

d) aki gyermeke iskoláztatásáról, étkeztetéséről, ruháztatásáról nem tud megfelelően gondoskodni és a tárgyhónapban nem nyújtott be tanévkezdési támogatásra kérelmet,

e) aki nevelésbe vett gyermeket és a gyermek családjával való kapcsolattartásához támogatásra szorul,

f) akinél a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadása keletkezik,

g) akinek a családjában a gyermek fogadásának előkészítéséhez támogatás szükséges,

h) akinél lakhatásának elvesztése, közüzemi szolgáltatás megszűnésének esete áll fenn,

i) akinél az alapvető élelmiszerek megvétele átmenetileg nem biztosított,

j) akinek a tüzelőanyag vásárlása nehézséget okoz,

k) aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi,

l) akinek a nyugdíja vagy egyéb rendszeres pénzellátásának folyósítása, illetve a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik.

(3) Rendkívüli települési támogatásban az a személy részesíthető, akinek:

a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 140 %-át,

b) egyedül élő személy esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át.

(4) A rendkívüli települési támogatás összege legalább 5 000 Forint, legfeljebb 20 000 Forint lehet.

(5) Rendkívüli települési támogatás természetbeni juttatásként – az önkormányzat rendelkezésére álló készlet erejéig – tűzifa formájában is nyújtható.

(6) Egy adott naptári évben ugyanabban a háztartásban élő személyek részére rendkívüli települési támogatás legfeljebb két alkalommal állapítható meg.

(7) A (6) bekezdésben foglalt rendelkezéstől a polgármester legfeljebb egy alkalommal különös méltánylást érdemlő esetben eltérhet.

(8) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelemben megjelölt rendkívüli élethelyzet igazolására szolgáló bizonyítékokat.

10. § [Települési krízis támogatás]

(1) Pénzbeli ellátásként települési krízistámogatásra jogosult – jövedelemére tekintet nélkül – az a rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzetbe került személy,

a) akinél gyermeke betegsége, kezelése miatt váratlan kiadások merülnek fel,

b) aki hosszabb ideig történő kórházi kezelés, tartós betegség miatti jelentős jövedelem kieséssel küzd,

c) aki elemi kár, baleset, bűncselekmény miatti jelentős anyagi kárt szenvedett,

d) aki egyéb, igazolt rendkívüli méltánylást igénylő élethelyzetbe került.

(2) A krízistámogatás összege maximum 100 000 Forint.

11. § [Települési temetési támogatás]

(1) Pénzbeli támogatásként temetési támogatás állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, aki az elhunyt személy hozzátartozójaként az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) Temetési támogatásban az a személy részesíthető, akinek:

a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum tizenhatszorosát,

b) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum húszszoros mértékét.

(3)1 A temetési támogatás összege 100 000 Forint.

(4) A temetési települési támogatás iránti kérelem a temetési számla kiállítását követő 3 hónapon belül nyújtható be. A kérelemhez – a szükséges jövedelemigazolások mellett – csatolni kell a temetés költségeiről, a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát.

12. § [Rendszeres lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás]

(1) Pénzbeli támogatásként rendszeres lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás állapítható meg a szociálisan rászoruló személyeknek, az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.

(2) Rendszeres lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásban az a személy részesíthető, akinek:

a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 130 %-át,

b) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át.

(3) A rendszeres lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás összege az igazolt költségek 50%-a.

(4) Lakásfenntartási költségként figyelembe vehető kiadások a gáz-, áram-, víz- és szemétszállítási díj költsége.

(5) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg.

(6) A támogatás megállapítására irányuló kérelem mellé a 6. § (4) – (7) bekezdésében foglalt mellékleteken túl, a kérelem beadását megelőző hónap költségeit a (4) bekezdésben meghatározott kiadásokat igazoló, befizetett számlák közül legalább kettő különbözőt csatolni kell.

(7) A lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatást egy év időtartamra kell megállapítani.

(8) A megállapítás kezdő időpontja a tárgyhó tizenötödik napjáig benyújtott kérelem esetében az adott hónap első napja, a hónap tizenötödik napja után benyújtott kérelmek esetén a következő hónap első napja lesz.

13. § [Rendszeres települési gyógyszertámogatás]

(1) Pénzbeli ellátásként rendszeres települési gyógyszertámogatásban részesíthető az a közgyógy ellátásra nem jogosult, szociálisan rászoruló személy, akinek az orvos által diagnosztizált krónikus betegségének kezelésével közvetlenül kapcsolatba hozható, havi rendszerességgel szedett gyógyszerek vásárlása veszélyezteti a mindennapi megélhetését, létfenntartását.

(2) Rendszeres települési gyógyszertámogatásban az a személy részesíthető, akinek:

a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át,

b) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át és igazolt gyógyszerköltsége eléri vagy meghaladja a nyugdíjminimum negyed részét.

(3) A rendszeres települési gyógyszertámogatás évente legfeljebb négy alkalommal, negyedéves időközönként állapítható meg.

(4) A rendszeres települési gyógyszertámogatás összege alkalmanként 8 000 Ft.

(5) A támogatás megállapítására irányuló kérelem mellé a 6. § (4) – (7) bekezdésében foglalt mellékleteken túl, csatolni kell az orvos igazolását a krónikus betegség fennállásáról és a megvásárolt gyógyszerekről szóló, a beteg nevére szóló bizonylatot vagy a gyógyszertár igazolását a havi gyógyszerek költségéről.

14. § [Szennyvízszállítási díjhoz nyújtott települési támogatás]

(1) Pénzbeli ellátásként szennyvízszállítási díjhoz nyújtott települési támogatásban részesíthetőek azok a szociálisan rászoruló személyek, akik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatást vesznek igénybe.

(2) Szennyvízszállítási díjhoz nyújtott települési támogatásban az a személy részesíthető, akinek:

a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum hússzoros mértékét,

b) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum huszonötszörös mértékét.

(3) Szennyvízszállítási díjhoz nyújtott települési támogatást egy évben ugyanazon személy részére – függetlenül a lakott, vagy más, gazdasági, turisztikai stb. célra hasznosított ingatlanjai számától – legfeljebb három alkalommal lehet megállapítani.

(4) A szennyvízszállítási díjhoz nyújtott települési támogatás mértéke alkalmanként az igazolt költségek fele, legfeljebb 10 000 Forint.

(5) A támogatás megállapítására irányuló kérelem mellé a 6. § (4) – (7) bekezdésében foglalt mellékleteken túl, csatolni kell a szennyvízszállítási közszolgáltatást igazoló számlát.

15. § [Tanév kezdéshez nyújtott települési támogatás]

(1) Pénzbeli ellátásként tanév kezdéshez nyújtott települési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki óvodai nevelésben résztvevő, illetve, általános, vagy középiskolai, tanulmányokat folytató, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik.

(2) A tizennyolcadik életévét betöltött tanuló saját jogán kérheti a támogatást.

(3) Pénzbeli ellátásként tanév kezdéshez nyújtott települési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik felsőoktatásban, nappali rendszerű képzésben folytatnak tanulmányokat.

(4) Tanév kezdéshez nyújtott települési támogatásban azon személy részesíthető,

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeres mértékét,

b) gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a nyugdíjminimum tizenötszörös mértékét.

(5) A támogatás összegét az adott tárgyévben képviselő-testületi határozat állapítja meg.

(6) A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet tárgyév augusztus hó 01. napjától, szeptember hó 30. napjáig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a jogviszonyról szóló igazolást, a gyermek és a törvényes képviselő lakcímkártyáját, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, valamint a jövedelemigazolásokat.

(7) Nem részesülhet tanévkezdési támogatásban az a kérelmező, aki a tárgyhónapban részesült rendkívüli települési támogatásban iskoláztatásra hivatkozva.

16. § [Időskorúak települési támogatása]

(1) Pénzbeli ellátásként időskorúak települési támogatása nyújtható azon szociálisan rászoruló, 60. életévét betöltött személy részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeres mértékét, egyedül élő esetében a nyugdíjminimum tizenötszörös mértékét.

(2) Az időskorúak támogatás iránti kérelmet tárgyév szeptember hó 01. napjától, október hó 10. napjáig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a lakcímkártyát, és a jövedelemigazolásokat.

(3) A támogatás összegét az adott tárgyévben képviselő-testületi határozat állapítja meg.

17. § [Karácsonyi települési támogatás ]

(1) Pénzbeli ellátásként karácsonyi települési támogatásában részesíthetőek azok a szociálisan rászoruló családok, ahol önhibájukon kívül, a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum mértékét, gyermekét egyedül nevelő esetében a mindenkori nyugdíjminimum 130%-át.

(2) A támogatás egy háztartásból egy személy részére állapítható meg.

(3) A támogatás összegét az adott tárgyévben képviselő-testületi határozat állapítja meg.

(4) A támogatása iránti kérelmet november hó 01. napjától, december hó 10. napjáig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a lakcímkártyákat és a jövedelemigazolásokat.

18. § [A köztemetés]

(1) Természetbeni ellátásként köztemetést az önkormányzat az Szt. 48. §-ában meghatározott feltételek szerint nyújtja. A köztemetést a polgármester rendeli el.

(2) Hagyaték hiányában, illetve, ha a hagyaték csak hagyatéki teherből áll és a kérelmező és családja vagyonnal nem rendelkezik a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, kérelemre, méltányosságból az eltemettetésre kötelezett részére engedélyezhet:

a) részletfizetést, ha az eltemettetésre kötelezett havi jövedelme egyedül élő esetén a 95 000 forint összeget nem éri el, vagy családjában egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a 80 000 forint összeget,

b) a megfizetés alól teljes mentességet, ha az eltemettetésre kötelezett igazolt, rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzetbe került.

IV. Fejezet

Szociális szolgáltatások

19. § [Az egyes szociális szolgáltatások szabályai]

(1) A szociális szolgáltatások körére vonatkozóan az Szt. 57. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

(2) Az alapszolgáltatások tekintetében az Szt. 59/A. § alapján a szociális rászorultságot jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint támogató szolgáltatás esetében vizsgálni kell.

(3) Az egyes szociális alapszolgáltatások térítésmentes biztosítására vonatkozóan az Szt. 115/A. §-ban foglaltak az irányadóak.

(4) Az ingyenes ellátásban részesülőkre vonatkozóan az Szt. 114. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

20. § [Az ellátások igénybevétele]

(1) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon.

(2) A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője dönt.

(3) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.

(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

21. § [Tanyagondnoki szolgáltatás]

(1) A tanyagondnoki szolgáltatás szabályairól a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet rendelkezik.

(2) A tanyagondnoki szolgáltatás az önkormányzat költségvetésében önálló szakfeladatként szerepel.

(3) Az ellátás iránti kérelmet az Önkormányzathoz kell benyújtani, a kérelemről a képviselő-testület dönt.

22. § [Étkeztetés ]

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) 65 év feletti személyek,

b) háziorvosi javaslattal igazolt egészségi állapotuk, (igazolás szerint olyan jellegű betegségben szenved, amely miatt önmaga étkezésének megoldására más módon nem képes),

c) szakorvosi igazolás alapján kiállított háziorvosi javaslattal igazolt fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt.

(2) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.

(3) Az Önkormányzat az étkeztetés körébe tartozó feladatok ellátását az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központtal kötött társulási megállapodás alapján biztosítja. A Központ az étkeztetést biztosító intézménnyel külön megállapodást köt.

(4) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező az „Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ” vezetőjéhez nyújthatja be.

(5) Az ellátás iránti kérelemről az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ vezetője dönt.

(6) A szociális étkeztetés térítési díjának mérsékléséről, illetve elengedéséről a polgármester dönt.

23. § [Házi segítségnyújtás]

(1) A házi segítségnyújtásra vonatkozóan az Szt. 63. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás körébe tartozó feladatok ellátását a ,,Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és Együtt Könnyebb Időskorúak Otthonával” (székhelye: 7443 Somogyjád, Fő utca 8.) kötött megállapodás alapján biztosítja.

(3) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező a „Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona” vezetőjéhez lehet benyújtani.

(4) Az ellátás iránti kérelemről a ,,Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona” vezetője dönt.

(5) Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése az Alapszolgáltatási Központ vezetője intézkedése alapján az Szt. 93-94/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik.

24. § [Családsegítés ]

(1) A családsegítésre vonatkozóan az Szt. 64. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) A családsegítés keretében a képviselő-testület az Szt-ben meghatározott ellátásokat biztosítja.

(3) Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatok ellátását az „Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ” -tal kötött társulási megállapodás alapján biztosítja.

(4) A családsegítést a képviselő-testület az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja.

25. § [Idősek nappali ellátása]

(1) Az ellátás szabályozására az Szt. 65/F. § rendelkezései az irányadók.

(2) A nappali ellátás térítési díjára vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. r. 15. §-ában foglaltak az irányadók.

(3) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező az „Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ” vezetőjéhez lehet benyújtani.

(4) Az ellátás iránti kérelemről az Alapszolgáltatási Központ vezetője dönt.

26. § [Térítési díj]

(1) Az intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. r. 2-7. §-ban foglaltak az irányadóak.

(2) A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az Szt. 114-119/B. §-ában foglaltak az irányadók.

(3) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja meg.

(4) Az intézményi térítési díjakat Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületének a térítési díjakról szóló rendelete tartalmazza.

27. § [A személyi térítési díjak megfizetése]

A személyi térítési díj megfizetésére vonatkozóan az Szt. 114-119/B. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

28. § [A fizetendő személyi térítési díj csökkentésének, elengedésének esetei, módjai]

(1) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító intézmény vezetőjétől kell kérni.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások igénybevételekor különös méltánylást érdemlő esetben (veszélyeztetett élethelyzet) az ellátott állandó lakóhelye szerinti település polgármestere a meghatározott személyi térítési díj fizetési feltételektől az ellátást igénybevevő javára eltérhet, a térítési díjat csökkentheti, vagy a térítési díj megfizetése alól mentességet adhat.

(3) Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb 3 hónap időtartamra adható.

29. § [ Intézményi jogviszony]

Az intézményi jogviszony keletkezésére vonatkozóan az Szt. 94-94/D §-ában foglaltak az irányadók.

30. § [Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodás]

A megállapodásban foglaltak szabályozására vonatkozóan az Szt. 94/C. §-ában foglaltak az irányadók.

31. § [Az intézményi jogviszony megszűnése]

Az intézményi ellátás megszűnésére az Szt. 100-101. §-ában foglaltak az irányadók.

IV/A. Fejezet2

Természetbeni ellátások

31/A. §3

V. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

32. § [Vegyes rendelkezések]

(1) Hatályát veszti Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről.

(2) E rendelet szabályait a folyamatban levő települési támogatás ügyekben is alkalmazni kell.

33. § [A rendelet hatályba lépése ]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 11. § (3) bekezdése a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az IV/A. Fejezetet (31/A. §) a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

3

A 31/A. §-t a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.