Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII.3.) önkormányzati rendelete

Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1 / 2021. ( III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 04- 2021. 08. 04

Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete

Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1 / 2021. ( III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 38.122.193.Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) „Az önkormányzat 2021. évi létszám előirányzatát a 7. melléklet tartalmazza.”

2. § A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez. A költségvetés általános és céltartalékát a 8. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az

a.) működési bevételek és működési kiadások egyenlege 8.218.081.-Ft hiány

b.) Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 1.730.514.- Ft hiány”

(2) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 8.218.081.-Ft összegű igénybevételével történik.”

(3) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 1.730.514.-Ft összegű igénybevételével történik.”

4. § (1) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

Bevételi előirányzatok

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 063 415

10 063 415

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből

B113

6 471 137

6 471 137

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 471 137

6 471 137

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

B1132

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

270 417

270 417

Elszámolásból származó bevételek

B116

132 720

132 720

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

19 207 689

0

0

19 207 689

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

541 235

541 235

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19 748 924

0

0

19 748 924

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5 600 076

5 600 076

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5 600 076

0

0

5 600 076

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Közhatalmi bevételek

B3

5 600 076

0

0

5 600 076

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

1 317 475

1 317 475

Ellátási díjak

B405

770 000

770 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

0

0

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

Működési bevételek

B4

2 087 475

0

0

2 087 475

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27 436 475

0

0

27 436 475

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

27 436 475

0

0

27 436 475

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

10 685 718

10 685 718

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

10 685 718

0

0

10 685 718

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

10 685 718

0

0

10 685 718

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Váltóbevételek

B84

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

10 685 718

0

0

10 685 718

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

38 122 193

0

0

38 122 193

2. melléklet

2. melléklet

Kiadási előirányzatok

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

Normatív jutalmak

K1102

3 521 869

3 521 869

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

173 913

173 913

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

3 695 782

0

0

3 695 782

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 071 673

6 071 673

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

960 000

960 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

173 913

173 913

Külső személyi juttatások

K12

7 205 586

0

0

7 205 586

Személyi juttatások

K1

10 901 368

0

0

10 901 368

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 622 304

1 622 304

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 644 000

2 644 000

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

2 644 000

0

0

2 644 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

88 220

88 220

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

120 000

120 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

208 220

0

0

208 220

Közüzemi díjak

K331

1 576 000

1 576 000

Vásárolt élelmezés

K332

1 500 000

1 500 000

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

616 000

616 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

100 000

100 000

Egyéb szolgáltatások

K337

2 429 000

2 429 000

Szolgáltatási kiadások

K33

6 221 000

0

0

6 221 000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 203 631

2 203 631

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 213 631

0

0

2 213 631

Dologi kiadások

K3

11 286 851

0

0

11 286 851

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

698 000

698 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

698 000

0

0

698 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 841 100

3 841 100

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

140 650

140 650

Tartalékok

K513

7 164 283

7 164 283

Egyéb működési célú kiadások

K5

11 146 033

0

0

11 146 033

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

35 654 556

0

0

35 654 556

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

89 007

89 007

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

24 032

24 032

Beruházások

K6

113 039

0

0

113 039

Ingatlanok felújítása

K71

958 642

958 642

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

258 833

258 833

Felújítások

K7

1 217 475

0

0

1 217 475

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

400 000

400 000

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

400 000

0

0

400 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 730 514

0

0

1 730 514

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

K1-K8

37 318 458

0

0

37 385 070

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

737 123

737 123

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

737 123

0

0

737 123

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Váltókiadások

K94

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

737 123

0

0

737 123

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

38 055 581

0

0

38 122 193

3. melléklet

3. melléklet

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5 600 076

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

5 600 076

ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

ebből: talajterhelési díj

B355

ebből: környezetterhelési díj

B355

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

ebből: eljárási illetékek

B36

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

B36

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

ebből: természetvédelmi bírság

B36

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

ebből: egyéb bírság

B36

ebből: vagyoni típusú települési adók

B36

ebből: jövedelmi típusú települési adók

B36

ebből: egyéb települési adók

B36

Közhatalmi bevételek összesen

B3

5 600 076”

4. melléklet

6. melléklet

Beruházások, felújítások

Rovat megnevezése

ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

89 007

Mini hűtőszekrény orvosi rendelőbe

27 551

Digitális páramentesítő orvosi rendelőbe

51 732

laminálógép beszerzése

9 724

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

24 032

Mini hűtőszekrény orvosi rendelőbe

7 439

Digitális páramentesítő orvosi rendelőbe

13 258

laminálógép beszerzése

3 335

Beruházások

113 039

Felújítások

MINDÖSSZESEN

113 039

5. melléklet

8. melléklet

Általános- és céltartalékok

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Általános tartalékok

K512

7 164 283

Céltartalékok

K512

Tartalék összesen

7 164 283”