Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 05. 30

Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bölcske Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

 • a) Bölcske Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira,
 • b) az Önkormányzat költségvetési szerveire és
 • c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő–testület) az Önkormányzat összevont 2020. évi

 • a) teljesített bevételi főösszegét 854 572 644 Ft,
 • b) teljesített kiadási főösszegét 717 950 518 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének pozitív egyenlege 136 622 126 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegei teljesítését, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott központi támogatási előirányzatok teljesítését, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Bölcske Községi Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 136 622 126 Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 21 200 911 Ft. A jóváhagyott maradvány alakulását a 21. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott teljesített bevételi és kiadási főösszegeket rovatrend szerinti bontásban

 • a) Bölcske Községi Önkormányzat vonatkozásában a 3. melléklet,
 • b) a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az 5. melléklet,
 • c) a Bölcskei Mesevár Óvoda vonatkozásában a 7. melléklet,
 • d) a Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási mérlegeket

 • a) Bölcske Községi Önkormányzat vonatkozásában a 4. melléklet,
 • b) a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 6. melléklet,
 • c) a Bölcskei Mesevár Óvoda vonatkozásában a 8. melléklet,
 • d) a Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott 2020. évi teljesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat teljesített beruházási, fejlesztési kiadásait, az egyes intézmények beruházási és fejlesztési kiadásának részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 19. melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg főösszeggel hagyja jóvá: 2 206 019 836 Ft.

(2) A mérleget a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítését éves bontásban a 18. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat a 17. mellékletben foglaltak szerint hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

8. § Az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a Képviselő-testület a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

9. § Az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 16. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Bölcske Községi Önkormányzat Kiemelt előirányzatok (intézményi bontásban és összesítve)

1. melléklet.pdf

2. melléklet

Bölcske Községi Önkormányzat 2020. évi bevételek és kiadások (önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

2. melléklet.pdf

3. melléklet

Bölcske Községi Önkormányzat 2020. évi bevételek és kiadások ( az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

3. melléklet.pdf

4. melléklet

Bölcske Községi Önkormányzat ( az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

4. melléklet.pdf

5. melléklet

Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételek és kiadások

5. melléklet.pdf

6. melléklet

Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

6. melléklet.pdf

7. melléklet

Bölcskei Mesevár Óvoda 2020. évi bevételek és kiadások

7. melléklet.pdf

8. melléklet

Bölcskei Mesevár Óvoda I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

8. melléklet.pdf

9. melléklet

Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ 2020. évi bevételek és kiadások

9. melléklet.pdf

10. melléklet

Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

10. melléklet.pdf

11. melléklet

2020. évi bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

11. melléklet.pdf

12. melléklet

I. Bölcske Községi Önkormányzata beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások

12. melléklet.pdf

13. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, egyéb projektek bevételei, kiadásai

13. melléklet.pdf

14. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

14. melléklet.pdf

15. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejára és eszköz szerinti bontásban

15. melléklet.pdf

16. melléklet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) g) szerinti adóságot keletkeztető ügylet felső határa

16. melléklet.pdf

17. melléklet

Adóságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

17. melléklet.pdf

18. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

18. melléklet.pdf

19. melléklet

Engedélyezett létszámkeret intézményenként összesítve

19. melléklet.pdf

20. melléklet

Bölcske Községi Önkormányzat 2020. évi mérleg

20. melléklet.pdf

21. melléklet

Maradványkimutatás

21. melléklet.pdf

22. melléklet

Vagyonkimutatás - 2020

22. melléklet.pdf