Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 29- 2021. 10. 29

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.29.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában, valamint 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 116/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„116/A. § (1) A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból megvalósuló, VEKOP–6.2.1–15–2016–00001 azonosító számú, „Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” című projekt (a továbbiakban: projekt) megvalósítása érdekében, az e rendeletben meghatározott jövedelmi és vagyoni feltételek fennállásától függetlenül, a szociális helyzet alapján történő bérbeadás szabályai szerint kell bérleti szerződést kötni a projekt keretében épített vagy felújított lakásra azzal a bérlővel vagy a Lakástörvényben meghatározott bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül befogadható személlyel (a továbbiakban: befogadható személy), akinek a 2. melléklet szerinti területen lévő, az Önkormányzat vagy az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság tulajdonában álló lakásra fennálló bérleti jogviszonya – a befogadható személy esetén ennek okán befogadása – 2019. március 15. és 2022. március 15. napja közötti időszakban közös megegyezéssel vagy bérbeadó cserelakás felajánlása melletti felmondása révén megszűnik.”

(2) Az R. 116/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„116/A. § (5) Az ideiglenes lakhatás céljából kijelölt ingatlanban elhelyezett (1) és (3) bekezdésben meghatározott személyek ideiglenes lakhatás céljából kijelölt ingatlan vonatkozásában megkötött bérleti szerződésben meghatározott bérleti díja a projekt keretében épített vagy felújított lakásban történő elhelyezéséig nem lehet magasabb a korábban megkötött bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj összegénél.”

2. § Az R. 116/A. § (2) bekezdésében az „„az „Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt”” szövegrész helyébe a „projekt” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R. 116/A. § (3) bekezdésében az „az Önkormányzat által a projekt keretében” szövegrész.

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Záradék:
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. október 28. napján.