Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 01. 03

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2 pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/A. § Az e rendeletben foglaltakat rendkívüli helyzet esetén az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) A 3. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az igénybejelentésnek tartalmaznia kell a rendkívüli helyzetre való utalást.

b) Az igénylő az igénybejelentés benyújtását követő 3 munkanapon belül köteles a rendkívüli helyzetet alátámasztó dokumentumokat – így különösen a hibaelhárítást végző által kiállított számlát, munkalapot – a Városi Ügyfélszolgálaton bemutatni.”

2. § Hatályát veszti a Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet

d) 11. §-a,

e) 17. §-a,

h) 22. §-a,

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.