Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

a falugondnoki szolgáltatásról

Hatályos: 2021. 08. 01

a falugondnoki szolgáltatásról

Általános indokolás

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 60. § (1)-(2) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

60. § (1) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja a falvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

(2) A falugondnoki szolgáltatás ezer lakosnál kisebb településen működtethető. Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás létesítését követően a település lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik ezer lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető.

Kondó Község Önkormányzata 2021. augusztus 1. napjától szándékozik működtetni a falugondnoki szolgálatot, mely a jogszabályi előírások és a Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjában meghatározottak alapján történik majd.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 39. § (1)-(3) bekezdése részletesen meghatározza, hogy az önkormányzat rendeletében a szolgáltatás alapfeladatainak és kiegészítő feladatainak mi minősül és miket kell tartalmaznia.

Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 39. § (1)-(3) bekezdése alapján:

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás *

39. §(1)A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közülalapfeladatnakminősül

a) a közreműködés

aa) az étkeztetésben,

ab) a házi segítségnyújtásban,

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;

c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása,

így

ca) az óvodába, iskolába szállítás,

cb) az egyéb gyermekszállítás.

(2)A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számárameghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülneka lakossági szolgáltatások, így

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c)az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(3)A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő,közvetett szolgáltatásnak minősül

a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,

b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(3a)A (3) bekezdésben meghatározott feladatok a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki.

(4)A falugondnok tevékenységét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati Portálon közzétetttevékenységnaplóban kell dokumentálni. A szolgáltatáshoz használtgépjármű menetlevelén fel kell tüntetni, hogy a gépjárművet a falugondnoki szolgáltatás ellátásához veszik igénybe.

(5)Falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi.

(6)A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás

a) szállítás,

b) megkeresés és

c) közösségi fejlesztés

szolgáltatási elemet biztosít.

Fenti jogszabályi előírásokra tekintettel szükséges a falugondnoki szolgáltatás önkormányzati rendeleteben történő szabályoztása-

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet célját, hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat szabályozza.

A 3 -7. §§-hoz

A falugondnoki szolgáltatás alapfeladatait tartalmazza.

A 8-11. §§-hoz

A falugondnoki szolgáltatás kiegészítő feladatait tartalmazza.

A 12. §-hoz

A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendjét tartalmazza.

A 13. §-hoz

A rendelet hatálybalépését állapítja meg.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell.

A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján a rendelet megalkotásának következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A szabályozás várható következményei:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: jelentős mindhárom tényező esetében

- társadalmi hatása: A falugondnoki szolgálat által biztosított szolgáltatások körét, a falugondnoki szolgálat szakmai programja tartalmazza. A rendelet a Kondón élő, szociális szolgáltatást igénylő állampolgárok számára széles körben biztosítja a szociális alapszolgáltatásokat.

- gazdasági hatás: a rendelet célja, hogy Kondó községben, az Önkormányzat a falugondnoki szolgálat működését szabályozza.

- költségvetési hatás: A rendelet lehetővé teszi az önkormányzat részére a falugondnoki szolgáltatáshoz kapcsolódó állami támogatás igénylését, így bevételnövelő hatása van, amelyet azonban az adott célra kell fordítani.

b) környezeti és egészségi következményei: nincsen

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendelet a meglévő adminisztratív terheket nem befolyásolja

2. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:

A falugondnoki szolgálat által biztosított szolgáltatások körét szabályait rendeleti formában fekteti le.

3. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Személyi feltételek: 1 fő falugondnok kinevezését igényli

Szervezeti feltételek: változtatást nem igényel

Tárgyi feltételek: 1 falubusz beszerzését igényli

Pénzügyi feltételek: költségvetésben tervezni szükséges; pályázati támogatás rendelkezésre áll