Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IV. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásról

Hatályos: 2021. 05. 01

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásról

Részletes indokolás

Az 1–20. §-hoz és az 1. melléklethez

Általános indokolás

A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület eleget tesz a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által, szociális gondoskodás körében előírt támogatásokra és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra vonatkozóan előírt szabályozási kötelezettségének.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet célja, hogy Taktaszada Község Önkormányzatának képviselő - testülete megteremtse a lakóinak a szociális ellátások és szolgáltatások feltételit, a magasabb szintű jogszabályokban, és az Alaptörvényben foglaltak alapján meghatározott jogokat érvényre jutassa közigazgatási határán belül a társadalmi esélyegyenlőség megteremtése és a szociálisan segítségre szorulók támogatása érdekében.

A rendelet hatálya az Szt. rendelkezéseit figyelembe véve került meghatározásra.

A 2. §-hoz

Szabályozza a feladat és hatásköröket.

A 3-4. §-hoz

Az értelmező rendelkezések azokat az alapfogalmakat tartalmazza, mely az egyes támogatási eljárások lefolytatásában jelentőséggel bírnak. A fogalmak meghatározásánál figyelembe vettük a törvények e fogalmakra adott meghatározásait.

Az 5. §-hozAz önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokat tartalmazza.

A 6. §-hoz

A rendkívüli települési támogatásról rendelkezik. Az ellátás megállapításának jogosultsági feltételeit rögzíti, a törvényi előírásokkal összhangban.

A 7. §-hoz

A szakasz az azonnali intézkedést igénylő krízis helyzet kezelésére adható rendkívüli támogatást szabályozza.

A 8. §-hoz

E szakaszok törvényi felhatalmazás alapján az időskorúak támogatás megállapításának jogosultsági feltételeit, támogatás mértékét tartalmazza.

A 9. §-hoz

Az önkormányzat könnyíteni kíván az oktatásban résztvevő diákok terhein azzal, hogy hozzájárul az oktatás költségeihez.

A 10. §-hoz

A temetési támogatással az önkormányzat segíteni szeretne az elhunytak családjainak költségein a nehéz napokban.

A 11-12. §-hoz

A szakaszok a lakásfenntartási támogatást és a szemétszállítási díj átvállalását szabályozza.

A 13. §-hoz

A köztemetéssel összefüggő feladatokat a vonatkozó törvényi rendelkezésnek megfelelően látja el az önkormányzat.

A 14. §-hoz

Ez a szakasz az egyéb természetben nyújtható támogatásokat szabályozza.

A 15-19. §-hoz

A szociális alapszolgáltatásokat és annak eljárási rendjét ismerteti.

A 20. §-hoz

A rendelet hatálybelépésének időpontjáról és a korábbi szociális rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

1. melléklethez

Az étkezési térítési díjak összegét tartalmazza

2. melléklethez

Az adott eljáráshoz használható nyomtatványokat tartlmazza