Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2021. 07. 08

az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (9) bekezdése az önkormányzatok részére rendeletalkotási tárgykörré tette az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezések szabályozását az alábbiak szerint:

(9) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.

Az Mötv. 42. §-a rögzíti a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható hatásköröket, melyekből kikerült az államháztartáson kívüli forrás átadása és átvétele, azaz a hatáskör a képviselő-testület hatásköréből átruházható.

Az Mötv. 41. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület - a törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre átruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.

Államháztartáson kívüli forrás átvétele több jogcímen lehetséges. Például közérdekű felajánlás, ajándék, öröklés útján célhoz kötötten vagy felhasználási, hasznosítási cél megjelölése nélkül.

A felajánlók, támogatók lehetnek az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vagy természetes személyek.

Nem tartozik ide az önkormányzati rendeletekben szabályozott szociális támogatások, helyi önszerveződő közösségek támogatása, tekintettel arra, hogy azok támogatása államháztartási forrásból történik.

Egyéb államháztartáson kívüli forrás átadására - a forrást biztosító előirányzat feletti rendelkezési joggal bíró polgármesterhez intézett kérelem benyújtása után - a tárgy szerinti önkormányzati rendeletek szabályai alapján van lehetőség.

A törvényi rendelkezés értelmében önkormányzati rendeletben szükséges szabályozni az államháztartáson kívüli forrás átadás és átvétel szabályait, melynek keretében – az alapítványi pénzeszköz átadás és átvétel kivételével – a hatáskör a képviselő-testület hatásköréből átruházható.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

A támogatás forrásáról rendelkezik.

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz

A támogatás nyújtásának szabályairól rendelkezik.

Az 5. §-hoz

Rendelkezést tartalmaz a támogatási szerződés megkötéséről.

A 6. §-hoz

Az államháztartáson kívülről történő pénzeszköz átvételére vonatkozó szabályokról rendelkezik.

A 7. §-hoz

A záró rendelkezéseket tartalmazza.