Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 21

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Általános indokolás

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon belül, a jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időkorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő család élvezzen előnyt, és

3. háztartásokként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

4. vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A támogatást az önkormányzat +/-5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására fordíthatja.

A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatását is – származó költségek az önkormányzatot terhelik. A szállítási költségeken kívül az önkormányzatnak önrészt nem kell biztosítania a pályázathoz.

Az önkormányzatnak a tűzifát 2022. február 15. napjáig kell kiosztania a rászorulók részére. A támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2022. március 31. napjáig történhet meg. A támogatás felhasználásáról 2022. április 15. napjáig el kell számolni.

A támogatás fenti határidőkön túli felhasználása, illetve az elszámolás fenti határidőkön túli teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a szociális rászorulók még több segítségben részesülnek, mivel a rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincs. A rendelet végrehajtása során önerőt nem kell biztosítania a pályázathoz az önkormányzatnak, így kiadásokat csak a tűzifa szállítási költsége jelent.

- környezeti, egészségi következménye: a tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb családok által használt anyagok elégetése. A rászorulók számára a lakás fűtésének biztosításával megelőzhető a kihűlés, fagyhalál, és az esetleges megfázásos megbetegedések.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb terhet ró a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira egyrészt a kérelmek előkészítése, határozatok meghozatala miatt, másrészt többlet feladatot jelent azon személy részére, aki a szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatos teendőket intézi.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a Belügyminiszter rendelete feltételül szabja a támogatás igényléséhez az önkormányzati rendelet megalkotását. A megállapított és kiutalt állami támogatást vissza kell fizetni, amennyiben az önkormányzat a támogatási összeget a fenti célra nem, vagy csak részben tudja felhasználni.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a rendelet személyi hatályát, a juttatható támogatás mértékét, és rögzíti, hogy az önkormányzat a támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.

A 2. §-hoz és a 3. §-hoz

Meghatározza azon személyek körét, akik igényelhetik a szociális célú tűzifa támogatást, és megállapítja a jogosultság feltételeit.

A 4. §-hoz

A támogatás igénylésére szolgáló kérelemre vonatkozó rendelkezéseket, a támogatás elbírálására vonatkozó szabályokat, és a támogatás átvételére, kiszállítására vonatkozó előírásokat tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.